รายละเอียดคำถาม

Question : ถ้ามีงานวิจัยหรือการประดิษฐ์ แล้วประสงค์จะตีพิมพ์ หรือไปเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ และอยากจะจดสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร ด้วย ควรทำอย่างไร


Answer: ผู้ประดิษฐ์สามารถเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์ และขอจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตรได้ โดยนักวิจัยจะต้องดำเนินการยื่นคำขอสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ก่อน เพื่อให้ได้รับเลขคำขอจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว จึงสามารถนำผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ นำเสนอผลงานในงานนิทรรศการ ไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ต่างๆ เนื่องจากการจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร จะต้องคงคุณสมบัติของ “ความใหม่” ของผลงาน หากนักวิจัยมีการเปิดเผยหรือไปทำให้ปรากฏต่อสาธารณะหรือ เผยแพร่ก่อนยื่นคำขอสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร จะทำให้ขาดคุณสมบัติของความใหม่ และไม่สามารถยื่นจดจดสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตรได้

AnswerBy:  Admin    2018-06-12 16:17:26
ติดต่อสอบถามข้อมูล : ภารกิจบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7253 โทรศัพท์มือถือ 081-540-7304 ,086-481-5005
E-mail: ip.rditsu@gmail.com