รายการคำถาม

# เรื่อง โดย วันที่โพส เพิ่มเติม
1 ถ้ามีงานวิจัยหรือการประดิษฐ์ แล้วประสงค์จะตีพิมพ์ หรือไปเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ และอยากจะจดสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร ด้วย ควรทำอย่างไร Admin 2018-06-12 16:17:26 รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามข้อมูล : ภารกิจบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7253 โทรศัพท์มือถือ 081-540-7304 ,086-481-5005
E-mail: ip.rditsu@gmail.com