ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร (การประดิษฐ์)
สิทธิบัตร (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
อนุสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
เครื่องหมายการค้า
ผังวงจร
ลิขสิทธิ์
ผลงานต่อยอดเชิงพาณิชย์
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)
ผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ได้รับรางวัล
  • ชุดชุบโลหะและการสังเคราะห์อนุภาคโลหะ ระดับนาโนโดยวิธีไฟฟ้าเคมี
    ผศ.ดร.นินนาท์ จันสูรย์
ติดต่อสอบถามข้อมูล : ภารกิจบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7253 โทรศัพท์มือถือ 081-540-7304 ,086-481-5005
E-mail: ip.rditsu@gmail.com