ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร (การประดิษฐ์)
สิทธิบัตร (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
อนุสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
เครื่องหมายการค้า
ผังวงจร
ลิขสิทธิ์
ผลงานต่อยอดเชิงพาณิชย์
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)
ผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ได้รับรางวัล
  • ชุดชุบโลหะและการสังเคราะห์อนุภาคโลหะ ระดับนาโนโดยวิธีไฟฟ้าเคมี
    ผศ.ดร.นินนาท์ จันสูรย์

สถานะการขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ข้อมูลระหว่างวันที่: -วันที่:

# เลขที่คำขอ เลขที่
อนุสิทธิบัตร
วันที่ยื่นคำขอ วันที่จดทะเบียน ชื่อการประดิษฐ์/
การออกแบบผลิตภัณฑ์
เจ้าของสิทธิ ชื่อผู้ประดิษฐ์ สังกัด สถานะ
ดำเนินการ
ไฟล์สิทธิบัตร
1 1203000040 10821 2555-01-12 2558-11-17 กรรมวิธีการผลิตน้ำมันจากแพลงก์ตอนสัตว์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์คณะวิทยาศาสตร์
2 1303000492 10117 2556-04-30 2558-07-14 กรรมวิธีการสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนจากแผ่นทองคำเปลว มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์
สุรัสวดี กลับอินทร์
เอกสิทธิ์ สมสุข

คณะวิทยาศาสตร์
3 1403000888 12761 2557-08-08 2558-06-14 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนด้วยการวัดค่าความจุไฟฟ้า มหาวิทยาลัยทักษิณ/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย นายศุภกร กรตาธิการกุล
นายสุเจนต์ พรมเหมือน


คณะวิทยาศาสตร์
4 1503000153 2558-02-04 2560-11-01 กรรมวิธีการผลิตไทเทเนียมไดออกไซด์เจือเงินด้วยวิธีโซล-เจล และการตกตะกอนร่วมสำหรับควบคุมเชื้อราหน้ายางพารา มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.กรกนก อุบลชลเขตคณะวิทยาศาสตร์
5 1503000152 11326 2558-02-04 2559-03-15 สื่อการเรียนการสอนชุดทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยการตกอย่างอิสระในแนวดิ่ง มหาวิทยาลัยทักษิณ นายศุภกร กรตาธิการกุล
นายสุเจนต์ พรมเหมือน


คณะวิทยาศาสตร์
6 1503001809 13169 2558-10-08 2560-09-26 กรรมวิธีการผลิตเครื่องดิ่มที่มีส่วนผสมสารสกัดจากข้าว มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.รัทรดา สมพงษ์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
7 1503001808 11984 2558-10-08 2559-09-07 แป้งข้าวสังข์หยดชุบทอด มหาวิทยาลัยทักษิณ ดร.พรพิมล มะยะเฉียวคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
8 1503001810 2558-10-08 ไวน์ข้าวเปลือกสังข์หยด มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
9 1503002124 12183 2558-12-04 2559-11-15 กรรมวิธีการผลิตกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.กรกนก อุบลชลเขตคณะวิทยาศาสตร์
10 1603000026 12606 2558-12-24 2560-04-19 กรรมวิธีการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel or RDF) ผสมกะลาปาล์ม มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์คณะวิทยาศาสตร์
11 1603000027 12605 2558-12-23 2560-04-19 กระบวนการผลิตพอลิไวนิลคลอไรด์นาโนไฟเบอร์ที่มียางธรรมชาติทำหน้าที่เป็นตัวพลาสติไซเซอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กฤษฎา พัชรสิทธิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 1603000076 14011 2558-12-29 2560-05-31 กรรมวิธีการผลิตวัสดุกันเชื้อราไทเทเนียมไดออกไซด์เจือนิกเกิลสำหรับผสมปูนยาแนวกระเบื้องปูพื้น มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.กรกนก อุบลชลเขตคณะวิทยาศาสตร์
13 1603000239 2559-01-28 เครื่องสังเคราะห์สารอัลตราโซนิกทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.ฉัตร ผลนาคคณะวิทยาศาสตร์
14 1603000245 2559-02-04 กรรมวิธีการทำแผ่นนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพจากยางธรรมชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ กฤษฎา พัชรสิทธิ์
ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน


คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 1603000267 13748 2559-02-05 2561-03-28 แผ่นปูพื้นจากยางธรรมชาติและกรรมวิธีการผลิต มหาวิทยาลัยทักษิณ กฤษฎา พัชรสิทธิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
16 1603000246 2559-02-04 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนด้วยการวัดแบบชั่งน้ำหนัก มหาวิทยาลัยทักษิณ นายศุภกร กรตาธิการกุล
นางสาวจุฑารัตน์ นาคทุ่งเตา


คณะวิทยาศาสตร์
17 1603000363 2559-02-19 กังหันลมแกนตั้งที่มีส่วนบังคับลม มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ
ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์
นายอาณัฐ พริกเล็ก

คณะวิทยาศาสตร์
18 1603000364 2559-02-19 ท่อเก็บน้ำส้มควันไม้สำหรับเตาเผาถ่าน มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ
ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์


คณะวิทยาศาสตร์
19 1601002007 มาตรดัชนีหักเหแบบมุมวิกฤติที่ทำงานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย
อ.ดร.ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ


คณะวิทยาศาสตร์
20 1603000579 แบบจำลองการโคจรและเฟสของดาวเคราะห์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดร.สุวิทย์ คงภักดี
นายวิทยา ทวีพงศ์ศักดิ์


คณะวิทยาศาสตร์
21 1603000580 ระบบผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากของเสียอินทรีย์และน้ำเสียโดยการบูรณาการกระบวนการหมักแบบไร้แสงกับกระบวนการอิเล็คโตรไลซิสชนิดใช้ตัวเร่งชีวภาพที่อุณหภูมิสูง มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง
นายพีระวัฒน์ คงเกลี้ยง


คณะวิทยาศาสตร์
22 1603000701 13479 2559-04-07 2560-12-25 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
นางสาวเสาวคนธ์ สุวรรณโณ


คณะวิทยาศาสตร์
23 1603000702 2559-04-04 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปจากข้าวสังข์หยดเพาะงอกที่เสริมใยอาหารและสารช่วยระบายสำหรับผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยทักษิณ อมรรัตน์ ถนนแก้คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
24 1603000944 2559-07-23 การผลิตเอนไซม์ไลเปสจาก hepatopancreas กุ้งขาวแวนนาไมโดยใช้ระบบการแยกส่วนร่วม มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสิทธิ กล่อมเกล้าคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
25 1603000942 2559-07-23 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้เอนไซม์ไลเปสจาก heptopancreas กุ้งขาวแวนนาไม มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสิทธิ กล่อมเกล้าคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
26 1603000943 2559-07-23 การผลิตเอนไซม์ทริปซินจากม้ามปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาวเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สารซักล้าง มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสิทธิ กล่อมเกล้าคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
27 1603000945 2559-07-23 การผลิตคาโรทีโนโปรตีนจากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมโดยใช้เอนไซม์ทริปซินจากม้ามปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสิทธิ กล่อมเกล้าคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
28 1603001501 สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Alcaligenes eutrophus เพื่อการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตจากน้ำกากส่าและกรรมวิธีการผลิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์
นายโอภาส ชูนุตร


คณะวิทยาศาสตร์
29 1603001502 สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Alcaligenes eutrophus เพื่อการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตและกรรมวิธีการผลิตแบบสองขั้นตอน มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์
นางส่างปิยธิดา เกื้อนุ่น


คณะวิทยาศาสตร์
30 1703000002 การผลิต DNA เครื่องหมายมาตรฐานขนาดช่วง 100 คู่เบส โดยใช้ DNA สายคู่สังเคราะห์ขนาด 1,500 คู่เบสเป็นต้นแบบและเพิ่มจำนวนโดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
อ.ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก
นายจิตกร ทองนันท์

คณะวิทยาศาสตร์
31 1703000001 กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำทิ้งโดยใช้เอนไซม์ไลเปสจากผลปาล์มเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์คณะวิทยาศาสตร์
32 1703000004 กรรมวิธีการผลิตสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตด้วยกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชันแบบสองขั้นตอน มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
นางสาว ธนาภรณ์รักการ


คณะวิทยาศาสตร์
33 2147483647 กรรมวิธีการเตรียมสารเคลือบผิวจากยางธรรมชาติและพอลิไวนิลคลอไรด์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์คณะวิทยาศาสตร์
34 1703000191 โรงเรือนเพาะเห็ดระยะเปิดดอกด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบเครื่องระเหยแบบลดความดัน มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์
นายศุภกร กรตาธิการกุล
นางสาวปราณี หนูทองแก้ว
นายชนะ จันทร์ฉ่ำ
คณะวิทยาศาสตร์
35 1603002658 กรรมวิธีการควบคุมการเจริญเติบโตของพ่อแม่พันธุ์เพรียงทรายหรือไส้เดือนทะเลในสกุล Perinereis spp. ด้วยการควบคุมระดับความเค็มของน้ำร่วมกับปริมาณแสงสว่างที่ได้รับ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
นางสาวอมรรัตน์ เสนพริก
อ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน

คณะวิทยาศาสตร์
36 1603002660 กรรมวิธีการผลิตปลาส้มโดยใช้กล้าเชื้อแลคติกแบคทีเรียร่วมกับยีสต์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์
นายประมวล ทรายทอง (ม.เกษตร)


คณะวิทยาศาสตร์
37 2147483647 สูตรอาหารจากน้ำทิ้งจากการหมักของเสียอินทรีย์ในครัวเรือนสำหรับปลูกผักกินใบแบบไร้ดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ
ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง


คณะวิทยาศาสตร์
38 1703000190 สื่อการเรียนการสอนชุดทดลองกฎการอนุรักษ์พลังงานกล มหาวิทยาลัยทักษิณ นายศุภกร กรตาธิการกุลคณะวิทยาศาสตร์
39 1703000193 สื่อการเรียนการสอนชุดทดลองแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อตัวนำกระแส มหาวิทยาลัยทักษิณ นายศุภกร กรตาธิการกุลคณะวิทยาศาสตร์
40 1703000187 14235 2559-12-29 2561-08-02 ชุดทำสลบแมลงหวี่ มหาวิทยาลัยทักษิณ นางสาวมานี แก้วชนิดคณะวิทยาศาสตร์
41 1703000192 2559-12-29 ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของคะน้า ที่ผลิตด้วยวิธีการไฮโดรโปนิกส์แบบไดนามิก รูท โฟลทิ่ง เทคนิค (Dynamic Root Floating Technique) มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
42 1703001880 กรรมวิธีการผลิตวัสดุดูดซับจากลำต้นปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์คณะวิทยาศาสตร์
43 1701005606 ผลึกร่วมกรดซาลิไซลิกและฟีนิลอะลานิน มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.หิริหัทยา เพชรมั่งคณะวิทยาศาสตร์
44 กรรมวิธีการควบคุมการเจริญเติบโตและการเจริญพันธุ์ของแม่พันธุ์เพรียงทรายหรือไส้เดือนทะเลในสกุล Perinereis spp. ด้วยการควบคุมระยะเวลาของการได้รับแสงสว่างในแต่ละวัน มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
นางสาวจิราภรณ์ อุ่มเขียว
อ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน

คณะวิทยาศาสตร์
45 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเวชสำอางที่มีส่วนผสมของผลึกร่วมของกรดซาลิไซลิกและฟีนิลอะลานินและกระบวนการผลิต มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง
ผศ.ดร.สมชาย สวัสดี


คณะวิทยาศาสตร์
46 แผ่นวัดความหนาแน่นของต่อมรับรส มหาวิทยาลัยทักษิณ มานี แก้วชนิดคณะวิทยาศาสตร์
47 1803000485 2559-12-29 กรรมวิธีการปลูกคะน้าโดยกำหนดอัตราการปลูกที่เหมาะสมด้วยวิธีการไฮโดรโปนิกส์แบบไดนามิก รูท โฟลทิ่ง เทคนิค (Dynamic Root Floating Technique) มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
48 กรรมวิธีการวิเคราะห์สารประกอบกลุ่มแลคโตน ด้วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดไดโอดแปล่งแสง แบบภาคสนาม มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค
อ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์


คณะวิทยาศาสตร์
49 กรรมวิธีการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้า-สาม จากทรอสโทไคทริดส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พฤทฐิภร ศุภพล
สิตา ปรีดานนท์


คณะวิทยาศาสตร์
50 กรรมวิธีการผลิตซุริมิเพสท์ จากปลาทะเลโดยใช้เอมไซม์โปรตีเนส มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสิทธิ กล่อมเกล้าคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ติดต่อสอบถามข้อมูล : ภารกิจบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7253 โทรศัพท์มือถือ 081-540-7304 ,086-481-5005
E-mail: ip.rditsu@gmail.com