ประกาศ / หลักเกณฑ์ / ระเบียบต่างๆ

  • ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา    ดาวน์โหลด ||    อ่านเอกสาร
  • ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา    ดาวน์โหลด ||    อ่านเอกสาร

กฎหมาย / พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

  • ไม่พบเอกสาร

คู่มือสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ติดต่อสอบถามข้อมูล : ภารกิจบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7253 โทรศัพท์มือถือ 081-540-7304 ,086-481-5005
E-mail: ip.rditsu@gmail.com