รายการกิจกรรม

# QR Code โครงการ /กิจกรรม รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม ลงทะเบียน
10

รางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” เเละ “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” ประจำปี 2563

วันที่ 2020-01-20

เวลา 00:00:00 - 00:00:00

ข้อมูลโครงการ | รายชื่อผู้เข้าร่วม วช. ลงทะเบียน
ติดต่อสอบถามข้อมูล : ภารกิจบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7253 โทรศัพท์มือถือ 081-540-7304 ,086-481-5005
E-mail: ip.rditsu@gmail.com