โครงสร้างการบริหารงาน


กลุ่มงานบริหารทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา


นางสาวพิมพ์ณดา มณีวงค์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(ตัวแทนสิทธิบัตร เลขที่ 2344)
โทรศัพท์ภายใน : 7253
ติดต่อสอบถามข้อมูล : ภารกิจบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7253 โทรศัพท์มือถือ 081-540-7304 ,086-481-5005
E-mail: ip.rditsu@gmail.com