ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร (การประดิษฐ์)
สิทธิบัตร (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
อนุสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
เครื่องหมายการค้า
ผังวงจร
ลิขสิทธิ์
ผลงานต่อยอดเชิงพาณิชย์
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)
ผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ได้รับรางวัล
  • กระบวนการผลิตพอลิไวนิลคลอไรด์นาโนไฟเบอร์ที่มียางธรรมชาติทำหน้าที่เป็นตัวพลาสติไซเซอร์
    อ.ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์
  • การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
    รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
  • กรรมวิธีการผลิตกระดาษสําหรับทําบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้
    อาจารย์ ดร. กรกนก อุบลชลเขต

สถานะการขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ข้อมูลระหว่างวันที่: -วันที่:

# เลขที่คำขอ เลขที่
อนุสิทธิบัตร
วันที่ยื่นคำขอ วันที่จดทะเบียน ชื่อการประดิษฐ์/
การออกแบบผลิตภัณฑ์
เจ้าของสิทธิ ชื่อผู้ประดิษฐ์ สังกัด สถานะ
ดำเนินการ
ไฟล์สิทธิบัตร
1 1203000040 10821 กรรมวิธีการผลิตน้ำมันจากไรแดง มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์คณะวิทยาศาสตร์
2 1303000492 10117 กรรมวิธีการสังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนจากแผ่นทองคำเปลว มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์
สุรัสวดี กลับอินทร์
เอกสิทธิ์ สมสุข

คณะวิทยาศาสตร์
3 1403000888 12761 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนด้วยการวัดค่าความจุไฟฟ้า มหาวิทยาลัยทักษิณ/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย นายศุภกร กรตาธิการกุล
นายสุเจนต์ พรมเหมือน


คณะวิทยาศาสตร์
4 1503000153 กรรมวิธีการผลิตไทเทเนียมไดออกไซด์เจือเงินด้วยวิธีโซล-เจล และการตกตะกอนร่วมสำหรับควบคุมเชื้อราหน้ายางพารา มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.กรกนก อุบลชลเขตคณะวิทยาศาสตร์
5 1503000152 11326 สื่อการเรียนการสอนชุดทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยการตกอย่างอิสระในแนวดิ่ง มหาวิทยาลัยทักษิณ นายศุภกร กรตาธิการกุล
นายสุเจนต์ พรมเหมือน


คณะวิทยาศาสตร์
6 1503001809 เครื่องดื่มจากข้าวมีสีและกรรมวิธีการผลิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.รัทรดา สมพงษ์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
7 1503001808 11984 แป้งข้าวสังข์หยดชุบทอด มหาวิทยาลัยทักษิณ ดร.พรพิมล มะยะเฉียวคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
8 1503001810 ไวน์ข้าวเปลือกสังข์หยด มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
9 1503002124 12183 กรรมวิธีการผลิตกระดาษสำหรับทำบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.กรกนก อุบลชลเขตคณะวิทยาศาสตร์
10 1603000026 12606 เชื้อเพลิงขยะ Refuse Derived Fuel (RDF) ผสมกะลาปาล์ม และกรรมวิธีการผลิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์คณะวิทยาศาสตร์
11 1603000027 12605 กระบวนการผลิตพอลิไวนิลคลอไรด์นาโนไฟเบอร์ที่มียางธรรมชาติทำหน้าที่เป็นตัวพลาสติไซเซอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 1603000076 การผลิตวัสดุกันเชื้อราไทเทเนียมไดออกไซด์เจือนิกเกิลสำหรับผสมปูนยาแนวกระเบื้อง มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.กรกนก อุบลชลเขตคณะวิทยาศาสตร์
13 1603000239 เครื่องสังเคราะห์สารอัลตราโซนิกทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.ฉัตร ผลนาคคณะวิทยาศาสตร์
14 1603000245 กรรมวิธีการทำแผ่นนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพจากยางธรรมชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์
ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน


คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 1603000267 กรรมวิธีการทำแผ่นปูพื้นสำหรับผู้ป่วยกายภาพบำบัดและผู้สูงอายุจากยางธรรมชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์
16 1603000246 เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนด้วยการวัดแบบชั่งน้ำหนัก มหาวิทยาลัยทักษิณ นายศุภกร กรตาธิการกุล
นางสาวจุฑารัตน์ นาคทุ่งเตา


คณะวิทยาศาสตร์
17 1603000363 กังหันลมแกนตั้งที่มีส่วนบังคับลม มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ
ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์
นายอาณัฐ พริกเล็ก

คณะวิทยาศาสตร์
18 1603000364 ท่อเก็บน้ำส้มควันไม้สำหรับเตาเผาถ่าน มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ
ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์


คณะวิทยาศาสตร์
19 1601002007 มาตรดัชนีหักเหแบบมุมวิกฤติที่ทำงานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย
อ.ดร.ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ


คณะวิทยาศาสตร์
20 1603000579 แบบจำลองการโคจรและเฟสของดาวเคราะห์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดร.สุวิทย์ คงภักดี
นายวิทยา ทวีพงศ์ศักดิ์


คณะวิทยาศาสตร์
21 1603000580 ระบบผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากของเสียอินทรีย์และน้ำเสียโดยการบูรณาการกระบวนการหมักแบบไร้แสงกับกระบวนการอิเล็คโตรไลซิสชนิดใช้ตัวเร่งชีวภาพที่อุณหภูมิสูง มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง
นายพีระวัฒน์ คงเกลี้ยง


คณะวิทยาศาสตร์
22 1603000701 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
นางสาวเสาวคนธ์ สุวรรณโณ


คณะวิทยาศาสตร์
23 1603000702 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปจากข้าวสังข์หยดเพาะงอกที่เสริมใยอาหารและสารช่วยระบายสำหรับผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.วอมรรัตน์ ถนนแก้คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
24 1603000944 การผลิตเอนไซม์ไลเปสจาก hepatopancreas กุ้งขาวแวนนาไมโดยใช้ระบบการแยกส่วนร่วม มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสิทธิ กล่อมเกล้าคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
25 1603000942 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้เอนไซม์ไลเปสจาก heptopancreas กุ้งขาวแวนนาไม มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสิทธิ กล่อมเกล้าคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
26 1603000943 การผลิตเอนไซม์ทริปซินจากม้ามปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาวเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สารซักล้าง มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสิทธิ กล่อมเกล้าคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
27 1603000945 การผลิตคาโรทีโนโปรตีนจากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมโดยใช้เอนไซม์ทริปซินจากม้ามปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสิทธิ กล่อมเกล้าคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
28 1603001501 สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Alcaligenes eutrophus เพื่อการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตจากน้ำกากส่าและกรรมวิธีการผลิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์
นายโอภาส ชูนุตร


คณะวิทยาศาสตร์
29 1603001502 สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Alcaligenes eutrophus เพื่อการผลิตพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตและกรรมวิธีการผลิตแบบสองขั้นตอน มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์
นางส่างปิยธิดา เกื้อนุ่น


คณะวิทยาศาสตร์
30 1703000002 การผลิต DNA เครื่องหมายมาตรฐานขนาดช่วง 100 คู่เบส โดยใช้ DNA สายคู่สังเคราะห์ขนาด 1,500 คู่เบสเป็นต้นแบบและเพิ่มจำนวนโดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
อ.ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก
นายจิตกร ทองนันท์

คณะวิทยาศาสตร์
31 1703000001 กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำทิ้งโดยใช้เอนไซม์ไลเปสจากผลปาล์มเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์คณะวิทยาศาสตร์
32 1703000004 กรรมวิธีการผลิตสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตด้วยกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชันแบบสองขั้นตอน มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
นางสาว ธนาภรณ์รักการ


คณะวิทยาศาสตร์
33 2147483647 กรรมวิธีการเตรียมสารเคลือบผิวจากยางธรรมชาติและพอลิไวนิลคลอไรด์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์คณะวิทยาศาสตร์
34 1703000191 โรงเรือนเพาะเห็ดระยะเปิดดอกด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบเครื่องระเหยแบบลดความดัน มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์
นายศุภกร กรตาธิการกุล
นางสาวปราณี หนูทองแก้ว
นายชนะ จันทร์ฉ่ำ
คณะวิทยาศาสตร์
35 1603002658 กรรมวิธีการควบคุมการเจริญเติบโตของพ่อแม่พันธุ์เพรียงทรายหรือไส้เดือนทะเลในสกุล Perinereis spp. ด้วยการควบคุมระดับความเค็มของน้ำร่วมกับปริมาณแสงสว่างที่ได้รับ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
นางสาวอมรรัตน์ เสนพริก
อ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน

คณะวิทยาศาสตร์
36 1603002660 กรรมวิธีการผลิตปลาส้มโดยใช้กล้าเชื้อแลคติกแบคทีเรียร่วมกับยีสต์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์
นายประมวล ทรายทอง (ม.เกษตร)


คณะวิทยาศาสตร์
37 2147483647 สูตรอาหารจากน้ำทิ้งจากการหมักของเสียอินทรีย์ในครัวเรือนสำหรับปลูกผักกินใบแบบไร้ดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ
ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง


คณะวิทยาศาสตร์
38 1703000190 สื่อการเรียนการสอนชุดทดลองกฎการอนุรักษ์พลังงานกล มหาวิทยาลัยทักษิณ นายศุภกร กรตาธิการกุลคณะวิทยาศาสตร์
39 1703000193 สื่อการเรียนการสอนชุดทดลองแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อตัวนำกระแส มหาวิทยาลัยทักษิณ นายศุภกร กรตาธิการกุลคณะวิทยาศาสตร์
40 1703000187 ชุดทำสลบแมลงหวี่ มหาวิทยาลัยทักษิณ นางสาวมานี แก้วชนิดคณะวิทยาศาสตร์
41 1703000192 ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของคะน้า ที่ผลิตด้วยวิธีการไฮโดรโปนิกส์แบบไดนามิก รูท โฟลทิ่ง เทคนิค (Dynamic Root Floating Technique) มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
42 1703001880 กรรมวิธีการผลิตวัสดุดูดซับจากลำต้นปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์คณะวิทยาศาสตร์
43 1701005606 ผลึกร่วมกรดซาลิไซลิกและฟีนิลอะลานิน มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.หิริหัทยา เพชรมั่งคณะวิทยาศาสตร์
44 กรรมวิธีการควบคุมการเจริญเติบโตและการเจริญพันธุ์ของแม่พันธุ์เพรียงทรายหรือไส้เดือนทะเลในสกุล Perinereis spp. ด้วยการควบคุมระยะเวลาของการได้รับแสงสว่างในแต่ละวัน มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
นางสาวจิราภรณ์ อุ่มเขียว
อ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน

คณะวิทยาศาสตร์
45 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเวชสำอางที่มีส่วนผสมของผลึกร่วมของกรดซาลิไซลิกและฟีนิลอะลานินและกระบวนการผลิต มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง
ผศ.ดร.สมชาย สวัสดี


คณะวิทยาศาสตร์
46 แผ่นวัดความหนาแน่นของต่อมรับรส มหาวิทยาลัยทักษิณ มานี แก้วชนิดคณะวิทยาศาสตร์
47 กรรมวิธีการปลูกคะน้าโดยกำหนดอัตราการปลูกที่เหมาะสมด้วยวิธีการไฮโดรโปนิกส์แบบไดนามิก รูท โฟลทิ่ง เทคนิค (Dynamic Root Floating Technique) มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
48 กรรมวิธีการวิเคราะห์สารประกอบกลุ่มแลคโตน ด้วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดไดโอดแปล่งแสง แบบภาคสนาม มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค
อ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์


คณะวิทยาศาสตร์
49 กรรมวิธีการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้า-สาม จากทรอสโทไคทริดส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พฤทฐิภร ศุภพล
สิตา ปรีดานนท์


คณะวิทยาศาสตร์
50 กรรมวิธีการผลิตซุริมิเพสท์ จากปลาทะเลโดยใช้เอมไซม์โปรตีเนส มหาวิทยาลัยทักษิณ รศ.ดร.สรรพสิทธิ กล่อมเกล้าคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ติดต่อสอบถามข้อมูล : ภารกิจบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7253 โทรศัพท์มือถือ 081-540-7304 ,086-481-5005
E-mail: ip.rditsu@gmail.com