รายงานการลงทะเบียน

จำนวนผู้ลงทะเบียนผ่านระบบผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน 3002 ท่าน 22 มีนาคม 2561
ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน 2791 ท่าน 23 มีนาคม 2561
ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน 3026 ท่าน 24 มีนาคม 2561
ผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 8819 ท่าน

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561

2.1 เข้าชมนิทรรศการ 984 ท่าน
3.1 09.00-12:00 น. พิธีเปิด ณ ห้องประชุมย่อย A 352 ท่าน
3.2 09.00-12:00 น. Speaking Contest ณ ห้องประชุมย่อย B
โดย คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
37 ท่าน
4.1 13.00-16.30 น. การบรรยายพิเศษ “ทิศทางอุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ” ณ ห้องประชุมย่อย A
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
262 ท่าน
4.2 13.00-16.30 น. การเสวนา เรื่อง “ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” ณ ห้องประชุมย่อย B
โดย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วิทยากร : 1.อ.วสันต์ พลาศัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. อ.สุวินันท์ จันทอุไร คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ผศ.พลากร พรหมเมศร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
85ท่าน
4.3 13.00-16.30 น. การบรรยายพิเศษ นำเสนอผลงาน และการเสวนา เรื่อง“การพัฒนาชุมชนสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในเทศบาลตำบลบางเหรียงอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา”
ณ ห้องประชุมย่อย C

โดย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วิทยากร: คุณยุทธศิลป์ สุวรรณวงศ์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สงขลา))
25ท่าน

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2560

2.2 เข้าชมนิทรรศการ 751 ท่าน
3.2 09.00-12:00 น. การเสวนา เรื่อง “การสนับสนุนทุนวิจัย ยุค Thailand 4.0” ณ ห้องประชุมย่อย A
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยากร: 1. นางสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษอาวุโสสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
3. ทันตแพทย์จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
125 ท่าน
3.3 09.00-12:00 น. การบรรยาย เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ ห้องประชุมย่อย B
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.อัจฉรีย์ อินทุโสมา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics Committee) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12 ท่าน
3.4 09.00-12:00 น. การเสวนา เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area based Collaboration): การพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานข้อมูลและทรัพยากรในชุมชน” ณ ห้องประชุมย่อย C
วิทยากร : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. นายฉลอง คงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
4. นายชำนิ ยอดแก้วเรือง นักวิจัยชุมชน ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
46 ท่าน
3.5 09.00-12:00 น.(เช้า) การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 6 ปี 2561 “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลก” ณ ห้องประชุมย่อย D
โดย เครือข่ายลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา


230 ท่าน
4.5 13.00-16.30 น. การเสวนาวิชาการ เรื่อง “พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมเพื่อขับเคลื่อนท้องถิ่นภาคใต้สู่อนาคตที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมย่อย A
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ตรัง และ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฎ สงขลา
72 ท่าน
4.6 13.00-16.30 น. โครงการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคในการทำแผนชุมชนด้วยตนเองเพื่อความยั่งยืน ณ ห้องประชุมย่อย B
โดย มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยากร : ดร.พิไลวรรณประพฤติ (ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วิทยากรผู้ร่วมเสวนา :
1. นายชยันต์ สังขไพฑูรย์ (สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา)
2. ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ (สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
121ท่าน
4.7 13.00-16.30 น. 1.การเสวนา เรื่อง "ปุยซี :สร้างสรรค์กวีมลายูเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้"ณ ห้องประชุมย่อย C
โดย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
วิทยากร : ผศ.ดร.เภาชัน เจ๊ะแว
2.การบรรยาย เรื่อง “มาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” ณ ห้องประชุมย่อย C
โดย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยากร :ดร.อังสนา โตกิจกล้า ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
87ท่าน
3.5 13.00-16.30 น.(บ่ายต่อ) การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 6 ปี 2561 “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลก” ณ ห้องประชุมย่อย D
โดย เครือข่ายลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา


230 ท่าน
3.6 งาน ถนนวิจัยและนวัตกรรม ในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)”
ณ โรงสีแดง ถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
734 ท่าน

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

2.3 เข้าชมนิทรรศการ 1492 ท่าน
3.6 09.00-12:00 น. การเสวนาพิเศษ เรื่อง "งานวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรมที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมย่อย A
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
91 ท่าน
3.7 09.00-12:00 น. การนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบกวี/พหุภาษาศึกษาเข้าสู่ระบบการผลิตครูกวี/พหุภาษาสำหรับจังหวัดชายแดนใต้
ณ ห้องประชุมย่อย B

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยากร : 1.ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
2.ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะมหาวิทยาลัยมหิดล
21 ท่าน
3.8 09.00-12:00 น. การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมกับทางรอดของชาวสวยยางภาคใต้” ณ ห้องประชุมย่อย C
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยากร :1.ศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุขคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.
2.คุณนิตรดา อาจเส็ม ชุมชนสหกรณ์จังหวัดตรัง
3.ดร.วรรณ ขุมจันทร์ ผู้แทนเกษตรกร จังหวัดพัทลุง
4. อ.ว่าที่ ร.ต.พลกฤษณ์คล้านวิตภัทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ
55 ท่าน
4.9 13.00-16.30 น. พิธีปิด
155ท่าน

รายงานสรุป


ภาคนิทรรศการ - ท่าน
คิดเป็น -%
ภาคการประชุม - ท่าน
คิดเป็น -%
จำนวนผลงาน -
จำนวนหัวข้อบรรยาย -