กรุณาสั่งพิมพ์บัตรเข้าร่วมการประชุม และนำมาแสดงหน้างานทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม และชมนิทรรศการ เพื่อแสดงสิทธิ์ดังนี้

1. การได้สิทธิ์และรอสิทธิ์การประชุม

 • รับเอกสารและลุ้นรางวัลเข้าร่วมงานในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ช่วงเวลาประมาณ 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศรีวิศว ชั้น 3 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมในหัวเรื่องที่ลงทะเบียนไว้ และลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่างและเครื่องดื่มในเวลาที่กำหนดแต่ละช่วงเวลา
  ทั้งนี้ หากห้องประชุมดังกล่าวมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากและท่านมาลงทะเบียนล่าช้า (หลังเวลาประชุม 10 นาที) ผู้จัดงานจะให้สิทธิ์การเข้าประชุมแก่ผู้รอสิทธิ์
  โดยท่านอาจเสียสิทธิ์การเข้าประชุมเรื่องดังกล่าว
 • 2. เงื่อนไขการใช้บัตร

 • กรุณาสั่งพิมพ์บัตรเข้าร่วมการประชุม และนำมาแสดงหน้างานทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม และชมนิทรรศการ
 • การลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมกรุณาลงชื่อตามรายชื่อของท่านที่ปรากฎในเอกสารลงทะเบียน
 • บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดงานของสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ***** ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ ***** และสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่หน้างาน
  พบปัญหาในการลงทะเบียนหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวจิราพร เจนดง โทรศัพท์ 092-5802014 อีเมล์ : research.tsu@gmail.com

  กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

  ข้อมูลส่วนตัว

  โปรดระบุคำนำหน้านาม!

  โปรดระบุตำแหน่งทางวิชาการ!

  โปรดระบุมหาวิทยาลัยในสังกัด! หรือ กรอกหน่วยงานอื่นๆ!

  กรุณากรอกชื่อ!

  กรุณากรอกนามสกุล!

  โปรดระบุระดับการศึกษาสูงสุด!
  สถานที่ติดต่อ

  กรุณากรอกที่อยู่!

  โปรดระบุจังหวัด!

  กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์!

  กรุณากรอกอีเมล์!

  กรุณากรอกเบอร์โทรสาร!
  อาชีพปัจจุบัน

  โปรดระบุประเภทอาชีพ!

  ระบุเฉพาะอาชีพอื่นๆ /ตำแหน่ง

  โปรดระบุกลุ่มวิจัย!

  โปรดระบุมหาวิทยาลัยในสังกัด! หรือ กรอกหน่วยงานอื่นๆ!

  โปรดระบุมหาวิทยาลัยในสังกัด! หรือ กรอกหน่วยงานอื่นๆ!
  ***** หมายเหตุ *****
  1. ห้องประชุมใหญ่ A ห้องประชุมศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย (จำนวน 350 คน)
  2. ห้องประชุมใหญ่ B คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย (จำนวน 80 คน)
  3. ห้องประชุมใหญ่ C คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย (จำนวน 100 คน)
  4. ห้องประชุมใหญ่ D โรงสีแดง หับ โห้หิ้น ถนนนครนอก อ.เมือง จ.สงขลา (จำนวน 100 คน)
  วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561
  เวลา เข้าชมนิทรรศการ ห้องประชุมย่อย A ห้องประชุมย่อย B ห้องประชุมย่อย C ห้องประชุมย่อย D
  09.00-12.00 น.
  เข้าชมนิทรรศการ

  ลงทะเบียน : 984

  พิธีเปิด

  ลงทะเบียน : 352

  Speaking Contest

  โดย คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

  ลงทะเบียน : 37

  13.00-16.30 น. การบรรยายพิเศษ “ทิศทางอุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ”

  โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

  ลงทะเบียน :262

  การเสวนา เรื่อง “ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์”

  1.อ.วสันต์ พลาศัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. อ.สุวินันท์ จันทอุไร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. ผศ.พลากร พรหมเมศร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ลงทะเบียน :85

  การบรรยายพิเศษ นำเสนอผลงาน และการเสวนา เรื่อง“การพัฒนาชุมชนสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในเทศบาลตำบลบางเหรียงอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา”

  โดย คุณยุทธศิลป์ สุวรรณวงศ์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สงขลา))

  ลงทะเบียน : 25

  -

  ลงทะเบียน : 9

  วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561
  เวลา เข้าชมนิทรรศการ ห้องประชุมย่อย A ห้องประชุมย่อย B ห้องประชุมย่อย C ห้องประชุมย่อย D
  09.00-12.00 น. เข้าชมนิทรรศการ

  ลงทะเบียน : 751

  การเสวนา เรื่อง “การสนับสนุนทุนวิจัย ยุค Thailand 4.0”

  โดย 1. นางสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษอาวุโสสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  2. ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  3. ทันตแพทย์จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

  ลงทะเบียน : 125

  การบรรยาย เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.อัจฉรีย์ อินทุโสมา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics Committee) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ลงทะเบียน : 12

  การเสวนา เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area based Collaboration): การพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานข้อมูลและทรัพยากรในชุมชน”

  โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  2. อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
  3. นายฉลอง คงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
  4. นายชำนิ ยอดแก้วเรือง นักวิจัยชุมชน ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

  ลงทะเบียน : 46

  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 6 ปี 2561 “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลก”

  โดย เครือข่ายลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

  ลงทะเบียน : 230 :รายละเอียดโครงการ :รูปแบบการส่งบทความ :กำหนดการประชุมวิชาการ

  ประชุมตั้งแต่เวลา

  09.00 - 16.30 น.

  13.00-16.30 น. การเสวนาวิชาการ เรื่อง “พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมเพื่อขับเคลื่อนท้องถิ่นภาคใต้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

  โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ตรัง และ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฎ สงขลา

  ลงทะเบียน : 72

  โครงการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคในการทำแผนชุมชนด้วยตนเองเพื่อความยั่งยืน

  โดย ดร.พิไลวรรณประพฤติ (ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
  วิทยากรผู้ร่วมเสวนา :
  1. นายชยันต์ สังขไพฑูรย์ (สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา)
  2. ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ (สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

  ลงทะเบียน : 121

  1.การเสวนา เรื่อง "ปุยซี :สร้างสรรค์กวีมลายูเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้"

  โดย ผศ.ดร.เภาชัน เจ๊ะแว สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี


  2.การบรรยาย เรื่อง “มาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”

  โดย ดร.อังสนา โตกิจกล้า ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  ลงทะเบียน : 87

  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 6 ปี 2561 “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลก” (บ่ายต่อ)

  โดย เครือข่ายลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

  ลงทะเบียน : 230 :รายละเอียดโครงการ :รูปแบบการส่งบทความ :กำหนดการประชุมวิชาการ

  ประชุมตั้งแต่เวลา

  09.00 - 16.30 น.

  16.30 - 21.00 น. งาน ถนนวิจัยและนวัตกรรม ในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561
  (Regional Research Expo 2018)”ณ โรงสีแดง ถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  ลงทะเบียน : 734

  วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561
  เวลา เข้าชมนิทรรศการ ห้องประชุมย่อย A ห้องประชุมย่อย B ห้องประชุมย่อย C ห้องประชุมย่อย D
  09.00-12.00 น. เข้าชมนิทรรศการ

  ลงทะเบียน : 1492

  การเสวนาพิเศษ เรื่อง "งานวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรมที่ยั่งยืน”

  โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

  ลงทะเบียน : 91

  การนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบกวี/พหุภาษาศึกษาเข้าสู่ระบบการผลิตครูกวี/พหุภาษาสำหรับจังหวัดชายแดนใต้

  โดย 1.ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
  2.ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3.ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะมหาวิทยาลัยมหิดล

  ลงทะเบียน : 21

  การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมกับทางรอดของชาวสวยยางภาคใต้”

  โดย 1.ศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุขคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.
  2.คุณนิตรดา อาจเส็ม ชุมชนสหกรณ์จังหวัดตรัง
  3.ดร.วรรณ ขุมจันทร์ ผู้แทนเกษตรกร จังหวัดพัทลุง
  4. อ.ว่าที่ ร.ต.พลกฤษณ์คล้านวิตภัทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ

  ลงทะเบียน : 55

  -

  ลงทะเบียน : 2

  13.00-16.30 น. พิธีปิด

  ลงทะเบียน :262

  คุณยังไม่เลือกเข้าร่วมชมนิทรรศการ หรือ ภาคการประชุม กรุณาเลือกเข้าชมอย่างน้อย 1 รายการ