รูปแบบและกิจกรรมในงาน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Thailand Research Expo) ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยและ กิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติของเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เพื่อมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยได้เผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยในเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนำสู่การใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การนำเสนอ ผลงานวิจัยได้ขยายขอบเขตของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในภูมิภาคต่างๆ มากยิ่งขึ้น วช. โดยข้อเสนอแนะ จากผู้บริหารหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานนำเสนอผลงานวิจัยใน ภูมิภาคต่างๆของประเทศด้วย รวมทั้งเป็นการเตรียมการจัดงาน Thailand Research Expo ในภาพรวมซึ่งได้ จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีตามที่กล่าวมา ทั้งนี้การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo)”จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2556 ณ ภูมิภ าคตะ วันออกเฉียงเหนือ โดยมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพร่วมกับ วช. จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก“วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การใช้ ประโยชน์”และได้เวียนการจัดงานไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของการส่งเสริมและ สนับสนุนการวิจัยเพื่อการเรียนรู้สู่การใช้ประโยชน์โดยภาคเหนือ จัดขึ้นปี 2557 โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมจัด ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การนำไปใช้ประโยชน์” และในปี 2558 จัดขึ้นใน ภาคใต้ โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพร่วมจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอด สู่สังคม” ในปี 2559 จัดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราช ภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพร่วมจัด ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” และในปี 2560 จัดขึ้นใน ภาคเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพร่วมจัด ภายใต้แนวคิด CHANGE จากผู้ใช้เป็นผู้ผลิต ด้วย ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นครั้งที่ 5 นี้ มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคใต้ขอแสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561” (Regional Research Expo 2018) ภายใต้แนวคิด

“วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม”


2.1 เพื่อให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม

2.2 เพื่อให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในภาคใต้ได้เข้าถึงผลงานวิจัยนักวิจัยและผู้ ให้บริการงานวิจัยมากยิ่งขึ้น

2.3 เพื่อให้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของนักวิจัยในภาคใต้ ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะและผู้ใช้ ประโยชน์

2.4 เพื่อให้เกิดเวทีเจรจาธุรกิจ ระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน องค์กรบริหารการ ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

2.5 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาในภาคใต้ ในการร่วมจัดงาน “มหกรรมการ นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ2561” (Thailand Research Expo 2018) ณ กรุงเทพมหานคร


หลากหลายประเด็น อาทิ

1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

4.กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.กลุ่มสิ่งแวดล้อม และพลังงาน


กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลุ่มสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ.


-ภาพที่ 1 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ภาพที่ 2 โรงสีแดงหับ โห้ หิ้น ย่านเมืองเก่าสงขลา