ค้นหาโครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัยระบุคำที่ต้องการค้นหา


ผลการค้นหา จากชื่อโครงการวิจัย ค้นพบ 931 รายการ

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด งบประมาณ(บาท)
2558 ความสามารถทางภาษาและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ: ความสามารถของนักศึกษา และแนวทางการพัฒนาการสอนของครูในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อภาษาไทย : ความสามารถทางภาษาและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ: ความสามารถของนักศึกษา และแนวทางการพัฒนาการสอนของครูในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ณัฐนันท์ ทองมาก

สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 136000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ณัฐนันท์ ทองมาก คณะศึกษาศาสตร์ 136000
2558 การตรวจสอบและวิเคราะห์การปลอมปนยาสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในยาแผนโบราณในบริเวณจังหวัดสงขลา
ชื่อภาษาไทย : การตรวจสอบและวิเคราะห์การปลอมปนยาสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในยาแผนโบราณในบริเวณจังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ณวงศ์ บุนนาค

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 84000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ณวงศ์ บุนนาค คณะวิทยาศาสตร์ 84000
2558 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของช่องทางการจัดจำหน่ายแพะ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ชื่อภาษาไทย : การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของช่องทางการจัดจำหน่ายแพะ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว ณฌา ขวัญมณี

สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 120000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว ณฌา ขวัญมณี คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ 120000
2558 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรประมงในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ชื่อภาษาไทย : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรประมงในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ศิริชัย กุมารจันทร์

สังกัด : คณะนิติศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 237500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ศิริชัย กุมารจันทร์ คณะนิติศาสตร์ 237500
2558 การบริหารงานยุติธรรมบนพื้นฐานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ต่อแนวทางการสร้างความสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา : จังหวัดยะลา,ปัตตานี และนราธิวาส
ชื่อภาษาไทย : การบริหารงานยุติธรรมบนพื้นฐานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ต่อแนวทางการสร้างความสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา : จังหวัดยะลา,ปัตตานี และนราธิวาส

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย อภิวัฒน์ สมาธิ

สังกัด : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 190000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย อภิวัฒน์ สมาธิ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 190000
2558 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของบัณฑิตครูไทยเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของบัณฑิตครูไทยเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว

สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 275500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ 275500
2558 การศึกษาลักษณะทั่วไปของโคพื้นเมืองภาคใต้ในจังหวัดพัทลุง
ชื่อภาษาไทย : การศึกษาลักษณะทั่วไปของโคพื้นเมืองภาคใต้ในจังหวัดพัทลุง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว จิราพร ปานเจริญ

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 152000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว จิราพร ปานเจริญ คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 152000
2558 พลวัต ?ความหมาย? อิทธิพล และความเชื่อ?? ของคำศัพท์ภาษาจีนที่ปรากฏในบริบทประเพณีกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรัง
ชื่อภาษาไทย : พลวัต ?ความหมาย? อิทธิพล และความเชื่อ?? ของคำศัพท์ภาษาจีนที่ปรากฏในบริบทประเพณีกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรัง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง เกตมาตุ ดวงมณี

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 190000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง เกตมาตุ ดวงมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 190000
2558 มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา
ชื่อภาษาไทย : มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง กรรณภัทร ชิตวงศ์

สังกัด : คณะนิติศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 150000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง กรรณภัทร ชิตวงศ์ คณะนิติศาสตร์ 150000
2558 ความหลากหลายของลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) ในเชื้อ Salmonella enterica subsp. enterica ที่แยกจากตัวอย่างผักสด เนื้อไก่ เนื้อสุกร และอุจจาระของไก่และสุกร
ชื่อภาษาไทย : ความหลากหลายของลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) ในเชื้อ Salmonella enterica subsp. enterica ที่แยกจากตัวอย่างผักสด เนื้อไก่ เนื้อสุกร และอุจจาระของไก่และสุกร

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย มณฑล เลิศวรปรีชา

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 285000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย มณฑล เลิศวรปรีชา คณะวิทยาศาสตร์ 285000
2558 การศึกษารูปแบบลวดลายประดับในศิลปะ ศรีวิชัย
ชื่อภาษาไทย : การศึกษารูปแบบลวดลายประดับในศิลปะ ศรีวิชัย

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย นันทวุฒิ สิทธิวัง

สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 130000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย นันทวุฒิ สิทธิวัง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 130000
2558 การไหลของแกรนูลาร์ในไซโลที่มีสิ่งแทรก
ชื่อภาษาไทย : การไหลของแกรนูลาร์ในไซโลที่มีสิ่งแทรก

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง วาเรียม ช่วยจันทร์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 120000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง วาเรียม ช่วยจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 120000
2558 การพัฒนาชุดวัดอัตราการไหลและการสูญเสียในท่อ
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาชุดวัดอัตราการไหลและการสูญเสียในท่อ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย พลากร บุญใส

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 44300 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย พลากร บุญใส คณะวิทยาศาสตร์ 44300
2558 สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและการเก็บเกี่ยวสารยับยั้งเอนไซม์ทริปซินจากข้าวสังข์หยดและสมบัติทางชีวเคมี
ชื่อภาษาไทย : สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและการเก็บเกี่ยวสารยับยั้งเอนไซม์ทริปซินจากข้าวสังข์หยดและสมบัติทางชีวเคมี

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ศราวุธ เหมหมัด

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 175000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ศราวุธ เหมหมัด คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 175000
2558 การใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการเรียนวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
ชื่อภาษาไทย : การใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการเรียนวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย กมล สุวรรณรัตน์

สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 100000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย กมล สุวรรณรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ 100000
2558 การศึกษาความชื้นของดินโดยอาศัยการรับรู้ระยะไกลและการตรวจวัด ภาคพื้นดิน: กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง
ชื่อภาษาไทย : การศึกษาความชื้นของดินโดยอาศัยการรับรู้ระยะไกลและการตรวจวัด ภาคพื้นดิน: กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สุเจนต์ พรหมเหมือน

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 140000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สุเจนต์ พรหมเหมือน คณะวิทยาศาสตร์ 140000
2558 การประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงร่วมดีเซลและแก๊สชีวมวลในระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร
ชื่อภาษาไทย : การประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงร่วมดีเซลและแก๊สชีวมวลในระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สุประดิษฐ์ ยวนทอง

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 275500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สุประดิษฐ์ ยวนทอง คณะวิทยาศาสตร์ 275500
2558 การดูดซับฟอสเฟตในน้ำเสียจากการซักล้าง และการประยุกต์ใช้ปุ๋ยซีโอไลต์ธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการเติบโตของกล้าปาล์มน้ำมัน
ชื่อภาษาไทย : การดูดซับฟอสเฟตในน้ำเสียจากการซักล้าง และการประยุกต์ใช้ปุ๋ยซีโอไลต์ธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการเติบโตของกล้าปาล์มน้ำมัน

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 237500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง คณะวิทยาศาสตร์ 237500
2558 สุนทรียภาพจากจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ? รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา
ชื่อภาษาไทย : สุนทรียภาพจากจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ? รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ยอดชาย พรหมอินทร์

สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 199500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ยอดชาย พรหมอินทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 199500
2558 คุณค่าและความงามจากจิตรกรรมสีน้ำดอกไม้และพืชสมุนไพร ในตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ชื่อภาษาไทย : คุณค่าและความงามจากจิตรกรรมสีน้ำดอกไม้และพืชสมุนไพร ในตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ยอดชาย พรหมอินทร์

สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 150000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ยอดชาย พรหมอินทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 150000
2558 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย วิษณุ นภาพันธ์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 150000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย วิษณุ นภาพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 150000
2558 การพัฒนาแผ่นฟิล์มแอคทีฟจากซีนร่วมกับการเติมสารสกัดฟีนอลิกจากมันเทศสีม่วง
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาแผ่นฟิล์มแอคทีฟจากซีนร่วมกับการเติมสารสกัดฟีนอลิกจากมันเทศสีม่วง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 90000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 90000
2558 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดต้นกรดน้ำ (Scoparia dulcis Linn.) และการศึกษาการแสดงออกของยีน Calmodulin จากต้นกรดน้ำ ต่อการตอบสนองต่อเชื้อแบคทีเรีย
ชื่อภาษาไทย : ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดต้นกรดน้ำ (Scoparia dulcis Linn.) และการศึกษาการแสดงออกของยีน Calmodulin จากต้นกรดน้ำ ต่อการตอบสนองต่อเชื้อแบคทีเรีย

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว เนตรนภา แซ่หลี

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 167000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว เนตรนภา แซ่หลี คณะวิทยาศาสตร์ 167000
2558 ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของฟาร์มกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย : ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของฟาร์มกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสุนิสา คงประสิทธิ์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 332500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสุนิสา คงประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 332500
2558 การพัฒนาแบบจำลองปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับดวงจันทร์
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาแบบจำลองปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับดวงจันทร์

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สุวิทย์ คงภักดี

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 104900 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สุวิทย์ คงภักดี คณะวิทยาศาสตร์ 104900
2558 วรรณกรรมภาคใต้ยุคการพิมพ์ พ.ศ. 2470 ? 2520: ความหลากหลาย คุณค่าและภูมิปัญญา
ชื่อภาษาไทย : วรรณกรรมภาคใต้ยุคการพิมพ์ พ.ศ. 2470 ? 2520: ความหลากหลาย คุณค่าและภูมิปัญญา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว พัชลินจ์ จีนนุ่น

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 237500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว พัชลินจ์ จีนนุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 237500
2558 การบ่งชี้ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษา : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทคนิคซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน โครงข่ายประสาทเทียมและต้นไม้การตัดสินใจ
ชื่อภาษาไทย : การบ่งชี้ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษา : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทคนิคซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน โครงข่ายประสาทเทียมและต้นไม้การตัดสินใจ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง นพมาศ ปักเข็ม

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 237500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง นพมาศ ปักเข็ม คณะวิทยาศาสตร์ 237500
2558 การลดต้นทุนธุรกรรมการเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อภาษาไทย : การลดต้นทุนธุรกรรมการเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย

สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 105000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ 105000
2558 ความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ของเครือข่ายเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ:กรณีศึกษาตลาดวัวชน
ชื่อภาษาไทย : ความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ของเครือข่ายเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ:กรณีศึกษาตลาดวัวชน

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย

สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 200000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ 200000
2558 ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โรคอ้วน และโรคเบาหวาน ของพืชกลุ่มป่าชายเลน
ชื่อภาษาไทย : ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โรคอ้วน และโรคเบาหวาน ของพืชกลุ่มป่าชายเลน

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว ชุติมา แก้วพิบูลย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 160000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว ชุติมา แก้วพิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ 160000

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 . . .32
ค้นหาโครงการวิจัยระบุคำที่ต้องการค้นหา


ผลการค้นหา จากชื่อโครงการวิจัย ค้นพบ 39 รายการ

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด งบประมาณ(บาท)
2015 dddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ชื่อภาษาไทย : dddddddddddddddddddddddddddddddddddd

ชื่อภาษาอังกฤษ : ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

หัวหน้าโครงการวิจัย : พิทย์พิมลa

สังกัด : สำนักหอสมุด

ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต์

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์การแพทย์

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 3,333,333,333,333 บาท จาก ทุนวิจัยร่วมบัณฑิตศึกษา

บทคัดย่อ :

พิทย์พิมลa ชูรอด สำนักหอสมุด 3,333,333,333,333
2015 การศึกษาเปรียบเทียบความชื้นของดินโดยอาศัยการรับรู้ระยะไกลและการตรวจวัด ภาคพื้นดิน: กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง
ชื่อภาษาไทย : การศึกษาเปรียบเทียบความชื้นของดินโดยอาศัยการรับรู้ระยะไกลและการตรวจวัด ภาคพื้นดิน: กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง

ชื่อภาษาอังกฤษ : The Comparative Study of Soil Moisture using Remote Sensing and Ground-Based Observation: Case Study of Phatthalung Province

หัวหน้าโครงการวิจัย : สุเจนต์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 200,000 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

สุเจนต์ พรหมเหมือน คณะวิทยาศาสตร์ 200,000
2015 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงงานนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณแบบ Responsive
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงงานนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณแบบ Responsive

ชื่อภาษาอังกฤษ : A development of Responsive E-Project Management System of Thaksin University

หัวหน้าโครงการวิจัย : สุนิษา

สังกัด : สำนักหอสมุด

ประเภทงานวิจัย : การพัฒนาทดลอง

สาขางานวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 90,000 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

สุนิษา ขันนุ้ย สำนักหอสมุด 90,000
2015 การรับรู้การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของผู้ป่วยนอกและแพทย์แผนปัจจุบัน;กรณีศึกษาโรงพยาบาลพัทลุง
ชื่อภาษาไทย : การรับรู้การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของผู้ป่วยนอกและแพทย์แผนปัจจุบัน;กรณีศึกษาโรงพยาบาลพัทลุง

ชื่อภาษาอังกฤษ : Perception of Using Herbal Medicines by National List of Essential Drugs in the Outpatients and Medical Practitioner; Case Study in Phatthalung Hospital

หัวหน้าโครงการวิจัย : กุสุมาลย์

สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต์

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์การแพทย์

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 107,700 บาท จาก ทุนวิจัยร่วมบัณฑิตศึกษา

บทคัดย่อ :

กุสุมาลย์ น้อยผา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 107,700
2015 ผลของการเติมแทนทาลัมเพนตอกไซด์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพีย โซอิเล็กทริกบิสมัทโซเดียมไทเทเนต
ชื่อภาษาไทย : ผลของการเติมแทนทาลัมเพนตอกไซด์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพีย โซอิเล็กทริกบิสมัทโซเดียมไทเทเนต

ชื่อภาษาอังกฤษ : Effects of tantalum pentoxide addition on electrical properties of sodium titanate piezoelectric ceramics

หัวหน้าโครงการวิจัย : ชลธิรา

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 150,000 บาท จาก ทุนวิจัยร่วมบัณฑิตศึกษา

บทคัดย่อ :

ชลธิรา แสงสุบัน คณะวิทยาศาสตร์ 150,000
2015 การศึกษาภาวะความยากจนและการกระจายรายได้ของครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ชื่อภาษาไทย : การศึกษาภาวะความยากจนและการกระจายรายได้ของครัวเรือนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

ชื่อภาษาอังกฤษ : Poverty and Income distribution of agricultural householde in Pak Phanang Basin

หัวหน้าโครงการวิจัย : สุธรรม

สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : เศรษฐศาสตร์

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 200,000 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

สุธรรม ขนาบศักดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 200,000
2015 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการทำฟาร์มโคนม กรณีศึกษา อ. ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ชื่อภาษาไทย : การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการทำฟาร์มโคนม กรณีศึกษา อ. ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ชื่อภาษาอังกฤษ : Financial Cost and Return benefit Analysis on Dairy Farm; Case study at Phapayome district, Phatthalung Province

หัวหน้าโครงการวิจัย : อัจฉรัตน์

สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : เกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 133,300 บาท จาก ทุนวิจัยร่วมบัณฑิตศึกษา

บทคัดย่อ :

อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 133,300
2015 มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา
ชื่อภาษาไทย : มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Legal Measures to Resolve the Problem of Labour Shortage in Marines Fishery Section in Songkhla Province

หัวหน้าโครงการวิจัย : กรรณภัทร

สังกัด : คณะนิติศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : นิติศาสตร์

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 200,000 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

กรรณภัทร ชิตวงศ์ คณะนิติศาสตร์ 200,000
2015 การตรวจติดตามคุณภาพอากาศแบบ Real-time สำหรับสิ่งแวดล้อมในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยการใช้เครื่องตรวจวัดจากภาคพื้นดินผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบอินเตอร์เน็ท
ชื่อภาษาไทย : การตรวจติดตามคุณภาพอากาศแบบ Real-time สำหรับสิ่งแวดล้อมในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยการใช้เครื่องตรวจวัดจากภาคพื้นดินผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบอินเตอร์เน็ท

ชื่อภาษาอังกฤษ : The Air Quality Monitoring in Real-Time for the Environment in Mueang District Songkhla Province By Using The Measurements from the Ground Troungh a Geographic Information System for the Internet

หัวหน้าโครงการวิจัย : มารีนา

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 200,000 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

มารีนา มะหนิ คณะวิทยาศาสตร์ 200,000
2015 คุณลักษณะของน้ำกากส่า และการประยุกต์ใช้สำหรับการผลิตเอทานอล และกรดแลคติค
ชื่อภาษาไทย : คุณลักษณะของน้ำกากส่า และการประยุกต์ใช้สำหรับการผลิตเอทานอล และกรดแลคติค

ชื่อภาษาอังกฤษ : Characterization of stillage and its application for ethanol and lactic acid production

หัวหน้าโครงการวิจัย : กนกพร

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 150,000 บาท จาก ทุนวิจัยร่วมบัณฑิตศึกษา

บทคัดย่อ :

กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 150,000
2015 ความสามารถทางภาษาและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ: ความสามารถของนักศึกษา และทัศนะทางการสอนของครูในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อภาษาไทย : ความสามารถทางภาษาและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ: ความสามารถของนักศึกษา และทัศนะทางการสอนของครูในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Language Proficiency and Critical Thinking Skills: Students’ Ability and Teachers’ Perspectives in English Classrooms at Thaksin University

หัวหน้าโครงการวิจัย : ณัฐนันท์

สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : การศึกษา

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 172,240 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

ณัฐนันท์ ทองมาก คณะศึกษาศาสตร์ 172,240
2015 การตรวจสอบและวิเคราะห์การปลอมปนยาสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในยาแผนโบราณในบริเวณจังหวัดสงขลา
ชื่อภาษาไทย : การตรวจสอบและวิเคราะห์การปลอมปนยาสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในยาแผนโบราณในบริเวณจังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Determination of undeclared synthetic drugs in Thai traditional medicine as adulterants in Songkhla Province: Dangerous for Human Health

หัวหน้าโครงการวิจัย : ณวงศ์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต์

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์การแพทย์

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 100,000 บาท จาก ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

บทคัดย่อ :

ณวงศ์ บุนนาค คณะวิทยาศาสตร์ 100,000
2015 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุดและการประยุกต์ใช้ดูดซับ สารละลายไอออนตะกั่ว (II) ในน้ำตัวอย่าง
ชื่อภาษาไทย : สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุดและการประยุกต์ใช้ดูดซับ สารละลายไอออนตะกั่ว (II) ในน้ำตัวอย่าง

ชื่อภาษาอังกฤษ : The optimum condition for preparation of mangosteen peel activated carbon and application for lead (II) ions adsorption from aqueous solution

หัวหน้าโครงการวิจัย : พนิตา

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 200,000 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

พนิตา ก้งซุ่น คณะวิทยาศาสตร์ 200,000
2015 การพัฒนาชุดวัดอัตราการไหลและการสูญเสียในท่อ
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาชุดวัดอัตราการไหลและการสูญเสียในท่อ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Development of Flow measurement and friction loss in pipe apparatus

หัวหน้าโครงการวิจัย : พลากร

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 44,300 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

พลากร บุญใส คณะวิทยาศาสตร์ 44,300
2015 สารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากใบจอกหูหนู (Salvinia cucullata Roxb. & Bory.)
ชื่อภาษาไทย : สารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากใบจอกหูหนู (Salvinia cucullata Roxb. & Bory.)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Antimicrobial substances from the Endophytic Fungi isolated from the Leafs of Salvinia cucullata Roxb. & Bory.

หัวหน้าโครงการวิจัย : วรรณฤดี

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 200,000 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

วรรณฤดี หิรัญรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 200,000
2015 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของช่องทางการจัดจำหน่ายแพะ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ชื่อภาษาไทย : การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของช่องทางการจัดจำหน่ายแพะ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Analysis Of the Supply Chain Of Distribution Channels Goatsin Songkhla Province.

หัวหน้าโครงการวิจัย : ณฌา

สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : เศรษฐศาสตร์

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 131,200 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

ณฌา ขวัญมณี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 131,200
2015 การไหลของแกรนูลาร์ในไซโลที่มีสิ่งแทรก
ชื่อภาษาไทย : การไหลของแกรนูลาร์ในไซโลที่มีสิ่งแทรก

ชื่อภาษาอังกฤษ : Granular Flow in Discharging Silo with Displacing Insert

หัวหน้าโครงการวิจัย : วาเรียม

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 200,000 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

วาเรียม ช่วยจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 200,000
2015 การโคลนและการศึกษาการแสดงออกของยีน Calmodulin จากต้นกรดน้ำ (Scoparia dulcis Linn.) ต่อการตอบสนองต่อเชื้อแบคทีเรีย
ชื่อภาษาไทย : การโคลนและการศึกษาการแสดงออกของยีน Calmodulin จากต้นกรดน้ำ (Scoparia dulcis Linn.) ต่อการตอบสนองต่อเชื้อแบคทีเรีย

ชื่อภาษาอังกฤษ : Cloning and gene expression analysis of Calmodulin from Scoparia dulcis Linn. in response to bacterial infection

หัวหน้าโครงการวิจัย : เนตรนภา

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : เกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 200,000 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

เนตรนภา แซ่หลี คณะวิทยาศาสตร์ 200,000
2015 การลดต้นทุนธุรกรรมการเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อภาษาไทย : การลดต้นทุนธุรกรรมการเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Reducingtransaction cost of learning economicsby Information Technology

หัวหน้าโครงการวิจัย : ชินสัคค

สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : เศรษฐศาสตร์

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 150,650 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 150,650
2015 การผลิตเซลลูโลสจากน้ำคั้นยอดปาล์มน้ำมันโค่นทิ้งเพื่อการปลูกใหม่โดยเชื้อ Acetobacter xylinum TISTR 086
ชื่อภาษาไทย : การผลิตเซลลูโลสจากน้ำคั้นยอดปาล์มน้ำมันโค่นทิ้งเพื่อการปลูกใหม่โดยเชื้อ Acetobacter xylinum TISTR 086

ชื่อภาษาอังกฤษ : Cellulose Production from Oil Palm Shoot Juices Felled for Replanting by Acetobacter xylinum TISTR 086

หัวหน้าโครงการวิจัย : นันทรัตน์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 150,000 บาท จาก ทุนวิจัยร่วมบัณฑิตศึกษา

บทคัดย่อ :

นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 150,000
2015 การผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวจากทรอสโทคิทริดส์ ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย : การผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวจากทรอสโทคิทริดส์ ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ : Unsaturated fatty acids production from Thraustochytrids in Thale noi, Phattalung province, Thailand

หัวหน้าโครงการวิจัย : พฤทฐิภร

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : เกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 200,000 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

พฤทฐิภร ศุภพล คณะวิทยาศาสตร์ 200,000
2015 การศึกษาสภาพภูมิอากาศและพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัจฉริยะสำหรับน้ำท่วมและภัยแล้งโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม : กรณีศึกษาอำเภอป่าบอน และอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ชื่อภาษาไทย : การศึกษาสภาพภูมิอากาศและพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัจฉริยะสำหรับน้ำท่วมและภัยแล้งโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม : กรณีศึกษาอำเภอป่าบอน และอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ชื่อภาษาอังกฤษ : Study Weather and Development of an Intelligent Early Warning System for Flood and Drought using Informations and Telecommunication Technology A Case Study of Amphoe Pabon and Amphoe Tamot

หัวหน้าโครงการวิจัย : ศุภกร

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 200,000 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

ศุภกร กตาธิการกุล คณะวิทยาศาสตร์ 200,000
2015 การพัฒนาแผ่นฟิล์มแอคทีฟจากซีนร่วมกับการเติมสารสกัดฟีนอลิกจากมันเทศสีม่วง
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาแผ่นฟิล์มแอคทีฟจากซีนร่วมกับการเติมสารสกัดฟีนอลิกจากมันเทศสีม่วง

ชื่อภาษาอังกฤษ : Development of active film from zein incorporated with phenolic extracts from purple sweet potato

หัวหน้าโครงการวิจัย : รสวันต์

สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : เกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 100,000 บาท จาก ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

บทคัดย่อ :

รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 100,000
2015 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูภาษาไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูภาษาไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อภาษาอังกฤษ : Development of Training Curriculum on Classroom Research for Thai Language Teachers in 3 Southern Border Provinces (in Thailand)

หัวหน้าโครงการวิจัย : นพเก้า

สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : การศึกษา

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 185,000 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

นพเก้า ณ พัทลุง คณะศึกษาศาสตร์ 185,000
2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดเพื่อสุขภาพจากแป้งข้าวเจ้าพันธุ์มีสี
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดเพื่อสุขภาพจากแป้งข้าวเจ้าพันธุ์มีสี

ชื่อภาษาอังกฤษ : Development of healthy fried batter coating from colored rice flour

หัวหน้าโครงการวิจัย : พรพิมล

สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : เกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 185,380 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

พรพิมล มะยะเฉียว คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 185,380
2015 การประเมินทรัพยากรลมด้วยแบบจำลองคู่ควบบรรยากาศ MC2 และแบบจำลองการไหลของลมพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณกับสภาพภูมิประเทศแบบสลับซับซ้อนของภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย : การประเมินทรัพยากรลมด้วยแบบจำลองคู่ควบบรรยากาศ MC2 และแบบจำลองการไหลของลมพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณกับสภาพภูมิประเทศแบบสลับซับซ้อนของภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ : Wind Resource Assessment using Coupled MC2 Atmospheric and CFD Wind Flow Modeling in Complex Terrain of Southernmost Thailand

หัวหน้าโครงการวิจัย : จอมภพ

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 500,000 บาท จาก ทุนวิจัยความร่วมมือกับต่างประเทศ

บทคัดย่อ :

จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 500,000
2015 สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและการเก็บเกี่ยวสารยับยั้งเอนไซม์ทริปซินจากข้าวสังข์หยดและสมบัติทางชีวเคมี
ชื่อภาษาไทย : สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและการเก็บเกี่ยวสารยับยั้งเอนไซม์ทริปซินจากข้าวสังข์หยดและสมบัติทางชีวเคมี

ชื่อภาษาอังกฤษ : Optimum extraction and recovery of trypsin inhibitor from Sangyod rice and its biochemical characteristics

หัวหน้าโครงการวิจัย : ศราวุธ

สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : เกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 200,000 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

ศราวุธ เหมหมัด คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 200,000
2015 ความพึงพอใจในราคาของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย : ความพึงพอใจในราคาของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ของประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ : Price Satisfaction of Palm Oil Agriculturists in Southern of Thailand

หัวหน้าโครงการวิจัย : สัญชัย

สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : เศรษฐศาสตร์

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 187,440 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

สัญชัย ลั้งแท้กุล คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 187,440
2015 การเลี้ยงดูบุตรของคนสยามในประเทศมาเลเซีย
ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงดูบุตรของคนสยามในประเทศมาเลเซีย

ชื่อภาษาอังกฤษ : Upbrining of Siamese in Malaysia.

หัวหน้าโครงการวิจัย : อิงอร

สังกัด : สถาบันทักษิณคดีศึกษา

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : ปรัชญา

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 195,000 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

อิงอร จุลทรัพย์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา 195,000
2015 แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจอาหารฮาลาลใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย : แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจอาหารฮาลาลใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ : A causal relationship model of innovation performance of halal food business in southern border provinces of Thailand.

หัวหน้าโครงการวิจัย : ปาริฉัตร

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : เศรษฐศาสตร์

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 100,000 บาท จาก ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

บทคัดย่อ :

ปาริฉัตร ตู้ดำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100,000

หน้าที่ : 1 2
Quick Links :
ติดต่อเรา :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7250-3
โทรศัพท์/โทรสาร 074-673227
E-mail : research.tsu@gmail.com
Website : สถาบันวิจัยและพัฒนา