สมัครสมาชิก (เฉพาะบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย)
สมัครสมาชิก (เฉพาะบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย)
สมัครสมาชิก (เฉพาะบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย)
*บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ใช้ username และ password ของ email มหาวิทยาลัยในการเข้าใช้ระบบ  
***ระบุอีเมล์ที่ใช้จริงเพื่อการจัดส่งสถานะของโครงการวิจัยของท่าน***
Quick Links :
ติดต่อเรา :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7250-3
โทรศัพท์/โทรสาร 074-673227
E-mail : research.tsu@gmail.com
Website : สถาบันวิจัยและพัฒนา