ค้นหาโครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัยระบุคำที่ต้องการค้นหา


ผลการค้นหา จากชื่อโครงการวิจัย ค้นพบ 931 รายการ

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด งบประมาณ(บาท)
2557 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อติดตามการควบคุมโรคไข้เลือดออกของจังหวัดสงขลา
ชื่อภาษาไทย : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อติดตามการควบคุมโรคไข้เลือดออกของจังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว อรยา ปรีชาพานิช

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 180000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว อรยา ปรีชาพานิช คณะวิทยาศาสตร์ 180000
2557 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของนกในป่าเสม็ดบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ชื่อภาษาไทย : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพของนกในป่าเสม็ดบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว อรจิรา สิทธิศักดิ์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 200000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว อรจิรา สิทธิศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 200000
2557 กังหันลมแกนตั้งแบบ Savonius หลายใบที่มีส่วนบังคับลมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
ชื่อภาษาไทย : กังหันลมแกนตั้งแบบ Savonius หลายใบที่มีส่วนบังคับลมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ธเนศ ไชยชนะ

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 350000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ธเนศ ไชยชนะ คณะวิทยาศาสตร์ 350000
2557 เครื่องอบแห้งพลังงานร่วม (ชีวมวล-แสงอาทิตย์) สำหรับการแปรรูปกล้วย?
ชื่อภาษาไทย : เครื่องอบแห้งพลังงานร่วม (ชีวมวล-แสงอาทิตย์) สำหรับการแปรรูปกล้วย?

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ธเนศ ไชยชนะ

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 200000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ธเนศ ไชยชนะ คณะวิทยาศาสตร์ 200000
2557 การสังเคราะห์รีคอมบิแนนท์โปรตีนและผลิตพอลิโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อรีคอมบิแนนท์โปรตีน HbKR1 ของยางพารา
ชื่อภาษาไทย : การสังเคราะห์รีคอมบิแนนท์โปรตีนและผลิตพอลิโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อรีคอมบิแนนท์โปรตีน HbKR1 ของยางพารา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว วันเพ็ญ นันทานุวัฒน์

สังกัด : สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 400500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว วันเพ็ญ นันทานุวัฒน์ สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 400500
2557 การพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณสำหรับการรองรับหน้าจอหลายขนาด
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณสำหรับการรองรับหน้าจอหลายขนาด

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว พิทย์พิมล ชูรอด

สังกัด : สำนักหอสมุด

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 65000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว พิทย์พิมล ชูรอด สำนักหอสมุด 65000
2557 ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil ของเกษตรกรในประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย : ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil ของเกษตรกรในประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สรพงค์ เบญจศรี

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 100000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สรพงค์ เบญจศรี คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 100000
2557 ศักยภาพการผลิตถั่วฝักยาวภายใต้ระบบเคมีและระบบอินทรีย์ในภาคใต้ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย : ศักยภาพการผลิตถั่วฝักยาวภายใต้ระบบเคมีและระบบอินทรีย์ในภาคใต้ของประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สรพงค์ เบญจศรี

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 350000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สรพงค์ เบญจศรี คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 350000
2557 ศักยภาพของ banker plant system เพื่อยกระดับผลผลิตผักจากโรงเรือนสู่มาตรฐานสากล: การวิจัยและพัฒนาบนพื้นฐานองค์ความรู้ ?การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
ชื่อภาษาไทย : ศักยภาพของ banker plant system เพื่อยกระดับผลผลิตผักจากโรงเรือนสู่มาตรฐานสากล: การวิจัยและพัฒนาบนพื้นฐานองค์ความรู้ ?การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สรพงค์ เบญจศรี

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 200000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สรพงค์ เบญจศรี คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 200000
2557 การพัฒนาหลักสูตรภัยพิบัติอิงเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาบนพื้นฐานของประชาคมอาเซียน:กรณีศึกษาพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาหลักสูตรภัยพิบัติอิงเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาบนพื้นฐานของประชาคมอาเซียน:กรณีศึกษาพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว ชวนพิศ ชุมคง

สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 250000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว ชวนพิศ ชุมคง คณะศึกษาศาสตร์ 250000
2557 การจัดการกับการเข้าประเทศและการจ้างงานที่ผิดกฎหมายในประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
ชื่อภาษาไทย : การจัดการกับการเข้าประเทศและการจ้างงานที่ผิดกฎหมายในประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 340000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 340000
2557 การพัฒนาทฤษฎีจุดตรึงเพื่อแก้ปัญหาอสมการการแปรผันทั่วไปพร้อมการประยุกต์
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาทฤษฎีจุดตรึงเพื่อแก้ปัญหาอสมการการแปรผันทั่วไปพร้อมการประยุกต์

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สุวิชา อิ่มนาง

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 150000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สุวิชา อิ่มนาง คณะวิทยาศาสตร์ 150000
2557 การปรับปรุงกระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซมีเทนจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยระบบการย่อยสลายแบบไร้อากาศสองขั้นตอนภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง
ชื่อภาษาไทย : การปรับปรุงกระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซมีเทนจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยระบบการย่อยสลายแบบไร้อากาศสองขั้นตอนภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สมพงค์ โอทอง

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 200000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สมพงค์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ 200000
2557 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลและมีเทนจากลำต้นปาล์มโดยกระบวนการหมักแบบสองขั้นตอน
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลและมีเทนจากลำต้นปาล์มโดยกระบวนการหมักแบบสองขั้นตอน

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สมพงค์ โอทอง

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 400000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สมพงค์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ 400000
2557 การประเมินความหลากหลายของแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟท์ในข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดพัทลุงด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล และการคัดกรองสายพันธุ์ที่สร้างสารต้านจุลชีพ
ชื่อภาษาไทย : การประเมินความหลากหลายของแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟท์ในข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดพัทลุงด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล และการคัดกรองสายพันธุ์ที่สร้างสารต้านจุลชีพ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ชัยสิทธิ์ นิยะสม

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 350000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ชัยสิทธิ์ นิยะสม คณะวิทยาศาสตร์ 350000
2557 เกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบเพื่อปรับแก้ Week Signal-to-Noise Ratio และเพื่อลดความน่าจะเป็นที่ Over/Underfitting
ชื่อภาษาไทย : เกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบเพื่อปรับแก้ Week Signal-to-Noise Ratio และเพื่อลดความน่าจะเป็นที่ Over/Underfitting

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว วรางคณา กีรติวิบูลย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 460000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว วรางคณา กีรติวิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ 460000
2557 การคำนวณทางทฤษฎีเกี่ยวกับการแทรกตัวและการดูดซับลิเธียมไอออนบนท่อนาโนคาร์บอนผนังสองชั้นและวัสดุนาโนผสมดีบุกออกไซด์/กราฟีน เพื่อใช้เป็นขั้วแอโนดในอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน
ชื่อภาษาไทย : การคำนวณทางทฤษฎีเกี่ยวกับการแทรกตัวและการดูดซับลิเธียมไอออนบนท่อนาโนคาร์บอนผนังสองชั้นและวัสดุนาโนผสมดีบุกออกไซด์/กราฟีน เพื่อใช้เป็นขั้วแอโนดในอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย อนุรักษ์ อุดมเวช

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 100000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย อนุรักษ์ อุดมเวช คณะวิทยาศาสตร์ 100000
2557 สภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดแคโรทีนอยด์ และการผลิตบิวทานอลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ชื่อภาษาไทย : สภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดแคโรทีนอยด์ และการผลิตบิวทานอลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว กนกพร สังขรักษ์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 450000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 450000
2557 บทบาทของสภาพแวดล้อมของร้านและคุณภาพเชิงความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก
ชื่อภาษาไทย : บทบาทของสภาพแวดล้อมของร้านและคุณภาพเชิงความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว อรจันทร์ ศิริโชติ

สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 110000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว อรจันทร์ ศิริโชติ คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ 110000
2557 คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและความดันสูญเสียขณะควบแน่นของสารทำความเย็นทางเลือกใหม่ที่ไหลผ่านท่อแบนที่มีหลายอัตราส่วนความกว้างต่อความสูงของท่อ
ชื่อภาษาไทย : คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและความดันสูญเสียขณะควบแน่นของสารทำความเย็นทางเลือกใหม่ที่ไหลผ่านท่อแบนที่มีหลายอัตราส่วนความกว้างต่อความสูงของท่อ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย จตุพร แก้วอ่อน

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 480000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย จตุพร แก้วอ่อน คณะวิทยาศาสตร์ 480000
2557 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนสังกะสีออกไซด์ด้วยเทคนิคการแผ่คลื่นอัลตราซาวด์และการศึกษาสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ชื่อภาษาไทย : การสังเคราะห์อนุภาคนาโนสังกะสีออกไซด์ด้วยเทคนิคการแผ่คลื่นอัลตราซาวด์และการศึกษาสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ฉัตร ผลนาค

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 90000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ฉัตร ผลนาค คณะวิทยาศาสตร์ 90000
2557 ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ชื่อภาษาไทย : ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว สุดา เธียรมนตรี

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 200000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว สุดา เธียรมนตรี คณะวิทยาศาสตร์ 200000
2557 การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลอง Prognostic และ Diagnostic สำหรับการประเมินแหล่งลมใกล้ชายฝั่งทะเล
ชื่อภาษาไทย : การศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลอง Prognostic และ Diagnostic สำหรับการประเมินแหล่งลมใกล้ชายฝั่งทะเล

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย จอมภพ แววศักดิ์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 350000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 350000
2557 การประเมินศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่งในพื้นที่อำเภอเทพาของจังหวัดสงขลา
ชื่อภาษาไทย : การประเมินศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่งในพื้นที่อำเภอเทพาของจังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย จอมภพ แววศักดิ์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 3000000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 3000000
2557 มาตรดัชนีหักเหแบบมุมวิกฤติที่ทำงานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ชื่อภาษาไทย : มาตรดัชนีหักเหแบบมุมวิกฤติที่ทำงานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว ศุภลักษณ์ อำลอย

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 90000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว ศุภลักษณ์ อำลอย คณะวิทยาศาสตร์ 90000
2557 การใช้อะเมซอนใบกลม (Echinodorus cordifolius) เพื่อบำบัดน้ำเสียจากระบบการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศ
ชื่อภาษาไทย : การใช้อะเมซอนใบกลม (Echinodorus cordifolius) เพื่อบำบัดน้ำเสียจากระบบการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง อานุช คีรีรัฐนิคม

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 200000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง อานุช คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร์ 200000
2557 ผลของแบคทีเรียแลกติกชนิดต่างๆ? ในอาหาร ต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้สารอาหาร และความต้านทานโรคในปลาดุกลูกผสม?
ชื่อภาษาไทย : ผลของแบคทีเรียแลกติกชนิดต่างๆ? ในอาหาร ต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้สารอาหาร และความต้านทานโรคในปลาดุกลูกผสม?

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สุภฎา คีรีรัฐนิคม

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 250000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สุภฎา คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร์ 250000
2557 ชนิดพืชและสภาวะที่เหมาะสมในการใช้พืชน้ำบำบัดของเสียไนโตรเจนในระบบการเลี้ยงปลาทับทิมแบบน้ำหมุนเวียน
ชื่อภาษาไทย : ชนิดพืชและสภาวะที่เหมาะสมในการใช้พืชน้ำบำบัดของเสียไนโตรเจนในระบบการเลี้ยงปลาทับทิมแบบน้ำหมุนเวียน

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สุภฎา คีรีรัฐนิคม

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 120000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สุภฎา คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร์ 120000
2557 การประยุกต์ใช้โปรไบโอติก เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต การใช้อาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน และความต้านทานโรคในปลาทับทิม
ชื่อภาษาไทย : การประยุกต์ใช้โปรไบโอติก เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต การใช้อาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน และความต้านทานโรคในปลาทับทิม

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สุภฎา คีรีรัฐนิคม

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 120000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สุภฎา คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร์ 120000
2557 การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำสอนจากป้ายธรรมะของวัดในจังหวัดสงขลา
ชื่อภาษาไทย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำสอนจากป้ายธรรมะของวัดในจังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว สมิทธิชา พุมมา

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 90000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว สมิทธิชา พุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 90000

หน้าที่ : 1. . .3 4 5 6 7 . . .32
ค้นหาโครงการวิจัยระบุคำที่ต้องการค้นหา


ผลการค้นหา จากชื่อโครงการวิจัย ค้นพบ 39 รายการ

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด งบประมาณ(บาท)

หน้าที่ : 1 2
Quick Links :
ติดต่อเรา :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7250-3
โทรศัพท์/โทรสาร 074-673227
E-mail : research.tsu@gmail.com
Website : สถาบันวิจัยและพัฒนา