ค้นหาโครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัยระบุคำที่ต้องการค้นหา


ผลการค้นหา จากชื่อโครงการวิจัย ค้นพบ 931 รายการ

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด งบประมาณ(บาท)
2530 การแปลงไมโครคอมพิวเตอร์เป็นออสซิโลสโคปแบบจำได้
ชื่อภาษาไทย : การแปลงไมโครคอมพิวเตอร์เป็นออสซิโลสโคปแบบจำได้

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ประสงค์ สิริพุทไธวรรณ

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ปีงบประมาณ : 2530

งบประมาณ : 20,000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ประสงค์ สิริพุทไธวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 20,000

หน้าที่ : 1. . .28 29 30 31 32
ค้นหาโครงการวิจัยระบุคำที่ต้องการค้นหา


ผลการค้นหา จากชื่อโครงการวิจัย ค้นพบ 39 รายการ

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด งบประมาณ(บาท)

หน้าที่ : 1 2
Quick Links :
ติดต่อเรา :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7250-3
โทรศัพท์/โทรสาร 074-673227
E-mail : research.tsu@gmail.com
Website : สถาบันวิจัยและพัฒนา