ค้นหาโครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัยระบุคำที่ต้องการค้นหา


ผลการค้นหา จากชื่อโครงการวิจัย ค้นพบ 931 รายการ

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด งบประมาณ(บาท)
2557 การนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ด้วยพอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษามลายูในประชาคมอาเซียน สำหรับนิสิตปริญญาตรี
ชื่อภาษาไทย : การนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ด้วยพอดแคสต์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษามลายูในประชาคมอาเซียน สำหรับนิสิตปริญญาตรี

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี

สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 199100 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 199100
2557 การโคลนและวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนไซลาเนสและเพคติเนส และสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างเอนไซม์ทั้ง 2 ชนิด จากเชื้อ Enterobacter spp. ที่แยกได้จากทางเดินอาหารของหนอนคืบกะหล่ำ (Trichoplusia ni )
ชื่อภาษาไทย : การโคลนและวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนไซลาเนสและเพคติเนส และสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างเอนไซม์ทั้ง 2 ชนิด จากเชื้อ Enterobacter spp. ที่แยกได้จากทางเดินอาหารของหนอนคืบกะหล่ำ (Trichoplusia ni )

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว วิชุดา กล้าเวช

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 175000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว วิชุดา กล้าเวช คณะวิทยาศาสตร์ 175000
2557 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา
ชื่อภาษาไทย : การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง กรรณภัทร ชิตวงศ์

สังกัด : คณะนิติศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 130000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง กรรณภัทร ชิตวงศ์ คณะนิติศาสตร์ 130000
2557 การขับเคลื่อนและอุปสรรคของการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย : การขับเคลื่อนและอุปสรรคของการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว พีรนาฏ คิดดี

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 90000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว พีรนาฏ คิดดี คณะวิทยาศาสตร์ 90000
2557 การพัฒนาของแผนภูมิควบคุมฟัซซี่ค่าเฉลี่ยโดยวิธีการถ่วงน้ำหนักจากความแปรปรวน วิธีการถ่วงน้ำหนักจากความแปรปรวนที่มีขนาด และวิธีการใช้รูปแบบจากการทดลองโดยวิธีควอนไทล์ กรณีข้อมูลมีความเบ้
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาของแผนภูมิควบคุมฟัซซี่ค่าเฉลี่ยโดยวิธีการถ่วงน้ำหนักจากความแปรปรวน วิธีการถ่วงน้ำหนักจากความแปรปรวนที่มีขนาด และวิธีการใช้รูปแบบจากการทดลองโดยวิธีควอนไทล์ กรณีข้อมูลมีความเบ้

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย รังสฤษฏ์ อินทรโม

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 75000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย รังสฤษฏ์ อินทรโม คณะวิทยาศาสตร์ 75000
2557 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว วัลลยา ธรรมอภิบาล

สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 80000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว วัลลยา ธรรมอภิบาล คณะศึกษาศาสตร์ 80000
2557 การประยุกต์ทฤษฎีจุดตรึงเพื่อแก้ปัญหาระบบใหม่ของอสมการการแปรผันที่ถูกวางนัยทั่วไปในปริภูมิฮิลเบิร์ต
ชื่อภาษาไทย : การประยุกต์ทฤษฎีจุดตรึงเพื่อแก้ปัญหาระบบใหม่ของอสมการการแปรผันที่ถูกวางนัยทั่วไปในปริภูมิฮิลเบิร์ต

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ธีรเดช เกื้อวงศ์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 85000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ธีรเดช เกื้อวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 85000
2557 วิธีการประมาณค่าสำหรับคำตอบของระบบของอสมการเชิงการแปร ผันและปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด
ชื่อภาษาไทย : วิธีการประมาณค่าสำหรับคำตอบของระบบของอสมการเชิงการแปร ผันและปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว ศิวพร แซ่วัน

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 150000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว ศิวพร แซ่วัน คณะวิทยาศาสตร์ 150000
2557 ระบบอบแห้งสมุนไพรพลังงานทดแทนร่วม (ชีวมวล-แสงอาทิตย์)
ชื่อภาษาไทย : ระบบอบแห้งสมุนไพรพลังงานทดแทนร่วม (ชีวมวล-แสงอาทิตย์)

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย อาณัฐ พริกเล็ก

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 150000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย อาณัฐ พริกเล็ก คณะวิทยาศาสตร์ 150000
2557 ปัจจัยที่มีผลต่ออิทธิพลการตัดสินใจเลือกเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อภาษาไทย : ปัจจัยที่มีผลต่ออิทธิพลการตัดสินใจเลือกเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว ศิริพร ศิริมานะกุล

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 50000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว ศิริพร ศิริมานะกุล คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 50000
2557 การศึกษารูปแบบแนวทางการพัฒนาเมืองโบราณช้างกลางให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ชื่อภาษาไทย : การศึกษารูปแบบแนวทางการพัฒนาเมืองโบราณช้างกลางให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว กานดารัตน์ วงศ์สุวรรณ

สังกัด : สถาบันทักษิณคดีศึกษา

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 90000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว กานดารัตน์ วงศ์สุวรรณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา 90000
2557 การผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวาและของเสียเศษอาหารโดยกระบวนการหมักร่วมไร้อากาศ
ชื่อภาษาไทย : การผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวาและของเสียเศษอาหารโดยกระบวนการหมักร่วมไร้อากาศ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ปิยพงษ์ ทองดำหยู

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 150000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ปิยพงษ์ ทองดำหยู คณะวิทยาศาสตร์ 150000
2557 การวิจัยและพัฒนาชุดเครื่องมือทดลองการวัดอัตราการไหลของน้ำผ่านฝายสันคม
ชื่อภาษาไทย : การวิจัยและพัฒนาชุดเครื่องมือทดลองการวัดอัตราการไหลของน้ำผ่านฝายสันคม

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สุประดิษฐ์ ยวนทอง

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 150000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สุประดิษฐ์ ยวนทอง คณะวิทยาศาสตร์ 150000
2557 การใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินประเมินคุณภาพน้ำในบริเวณที่มีกิจกรรมของมนุษย์ต่างกัน ในเขตพื้นที่ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
ชื่อภาษาไทย : การใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินประเมินคุณภาพน้ำในบริเวณที่มีกิจกรรมของมนุษย์ต่างกัน ในเขตพื้นที่ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 150000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง คณะวิทยาศาสตร์ 150000
2557 ?สุนทรียภาพจากจิตรกรรมสีน้ำมัน ทิวทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา?
ชื่อภาษาไทย : ?สุนทรียภาพจากจิตรกรรมสีน้ำมัน ทิวทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา?

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ยอดชาย พรหมอินทร์

สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 200000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ยอดชาย พรหมอินทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 200000
2557 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจและปัจจัยที่มีผลต่อจากการพ้นสภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อภาษาไทย : ความสูญเสียทางเศรษฐกิจและปัจจัยที่มีผลต่อจากการพ้นสภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง พัชรี ชุมทอง

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 50000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง พัชรี ชุมทอง คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 50000
2557 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายในโซ่อุปทานปาล์มน้ำมันขั้นต้นในประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายในโซ่อุปทานปาล์มน้ำมันขั้นต้นในประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สัญชัย ลั้งแท้กุล

สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 120000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สัญชัย ลั้งแท้กุล คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ 120000
2557 การกระจายและศักยภาพในการสร้างสารต้านจุลินทรีย์ของเชื้อราเอนโดไฟท์ในบัวสาย ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย : การกระจายและศักยภาพในการสร้างสารต้านจุลินทรีย์ของเชื้อราเอนโดไฟท์ในบัวสาย ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว พฤทฐิภร ศุภพล

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 90000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว พฤทฐิภร ศุภพล คณะวิทยาศาสตร์ 90000
2557 ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งอาหารของแพลงค์ตอนสัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน
ชื่อภาษาไทย : ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งอาหารของแพลงค์ตอนสัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว เตือนตา ร่าหมาน

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 90000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว เตือนตา ร่าหมาน คณะวิทยาศาสตร์ 90000
2557 การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรกรดน้ำต่อการต้านอนุมูลอิสระและการเพิ่มจำนวนของเซลล์
ชื่อภาษาไทย : การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรกรดน้ำต่อการต้านอนุมูลอิสระและการเพิ่มจำนวนของเซลล์

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว เนตรนภา แซ่หลี

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 90000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว เนตรนภา แซ่หลี คณะวิทยาศาสตร์ 90000
2557 การพัฒนาแบบจำลองทางกายภาพปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับดาวศุกร์
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาแบบจำลองทางกายภาพปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับดาวศุกร์

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สุวิทย์ คงภักดี

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 117800 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สุวิทย์ คงภักดี คณะวิทยาศาสตร์ 117800
2557 หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับเยาวชนจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ชุด วรรณกรรมทักษิณ: วรรณกรรมคัดสรร
ชื่อภาษาไทย : หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับเยาวชนจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ชุด วรรณกรรมทักษิณ: วรรณกรรมคัดสรร

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว พัชลินจ์ จีนนุ่น

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 80000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว พัชลินจ์ จีนนุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80000
2557 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา?
ชื่อภาษาไทย : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา?

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง ธีรพร ทองขะโชค

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 150000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง ธีรพร ทองขะโชค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 150000
2557 ประเมินค่าประสิทธิภาพของเครือข่ายการรวบรวมน้ำยางเพื่อจำหน่ายของเครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ชื่อภาษาไทย : ประเมินค่าประสิทธิภาพของเครือข่ายการรวบรวมน้ำยางเพื่อจำหน่ายของเครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย

สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 250000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ 250000
2557 การพัฒนาภาคการบริการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นศูนย์การท่องเที่ยวแนวคลัสเตอร์ในจังหวัดสงขลา
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาภาคการบริการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นศูนย์การท่องเที่ยวแนวคลัสเตอร์ในจังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย

สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 160000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ 160000
2557 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบในโคนมด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเชื้อ การดื้อยา และเทคนิคทางชีวโมเลกุล
ชื่อภาษาไทย : การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบในโคนมด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเชื้อ การดื้อยา และเทคนิคทางชีวโมเลกุล

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ศุภชัย นิติพันธ์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 120000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ศุภชัย นิติพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 120000
2557 แนวทางการพัฒนาถนนคนเดิน ?เพลินกินของหรอย ย้อนรอยบ่อยาง? ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ชื่อภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาถนนคนเดิน ?เพลินกินของหรอย ย้อนรอยบ่อยาง? ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว วาสนา สุวรรณวิจิตร

สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 80000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว วาสนา สุวรรณวิจิตร คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ 80000
2557 การพัฒนาและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนเกาะยอ
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนเกาะยอ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นายเสริมศักดิ์ ขุนพล

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 70000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นายเสริมศักดิ์ ขุนพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70000
2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวผสมถั่วกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวผสมถั่วกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง พรพิมล มะยะเฉียว

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 150000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง พรพิมล มะยะเฉียว คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 150000
2557 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชท้องถิ่นกินได้ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าแนะ จ.พัทลุง
ชื่อภาษาไทย : ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชท้องถิ่นกินได้ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าแนะ จ.พัทลุง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 90000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 90000

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 . . .32
ค้นหาโครงการวิจัยระบุคำที่ต้องการค้นหา


ผลการค้นหา จากชื่อโครงการวิจัย ค้นพบ 39 รายการ

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด งบประมาณ(บาท)

หน้าที่ : 1 2
Quick Links :
ติดต่อเรา :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7250-3
โทรศัพท์/โทรสาร 074-673227
E-mail : research.tsu@gmail.com
Website : สถาบันวิจัยและพัฒนา