ค้นหาโครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัยระบุคำที่ต้องการค้นหา


ผลการค้นหา จากชื่อโครงการวิจัย ค้นพบ 931 รายการ

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด งบประมาณ(บาท)
2558 โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื่องในปลาทูน่าพันธุ์โอแถบ (Katsuwonus pelamis): สมบัติเชิงหน้าที่และกิจกรรมการต้านออกซิเดชัน
ชื่อภาษาไทย : โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื่องในปลาทูน่าพันธุ์โอแถบ (Katsuwonus pelamis): สมบัติเชิงหน้าที่และกิจกรรมการต้านออกซิเดชัน

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 570000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 570000
2558 การปรับปรุงคุณภาพเจลซูริมิปลาตาหวานหนังบาง (Priacanthus macracanthus) โดยใช้สารยับยั้งเอนไซม์ทริปซินจากไข่ปลาทูน่าพันธุ์ครีบเหลือง (Thunnus albacores)
ชื่อภาษาไทย : การปรับปรุงคุณภาพเจลซูริมิปลาตาหวานหนังบาง (Priacanthus macracanthus) โดยใช้สารยับยั้งเอนไซม์ทริปซินจากไข่ปลาทูน่าพันธุ์ครีบเหลือง (Thunnus albacores)

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 300000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 300000
2558 การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัจฉริยะสำหรับน้ำท่วมและภัยแล้งโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม : กรณีศึกษาอำเภอศรีบรรพต อำเภอควนขนุนและ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัจฉริยะสำหรับน้ำท่วมและภัยแล้งโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม : กรณีศึกษาอำเภอศรีบรรพต อำเภอควนขนุนและ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ศุภกร กตาธิการกุล

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 200000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ศุภกร กตาธิการกุล คณะวิทยาศาสตร์ 200000
2558 ผลของการเสริมน้ำมันหอมระเหยในอาหารต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด ภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ และความต้านทานโรคของปลานิล (Oreochromis niloticus)
ชื่อภาษาไทย : ผลของการเสริมน้ำมันหอมระเหยในอาหารต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด ภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ และความต้านทานโรคของปลานิล (Oreochromis niloticus)

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย นพดล ศุกระกาญจน์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 261300 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย นพดล ศุกระกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์ 261300
2558 ผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือนแรงงานย้ายถิ่นข้ามแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อภาษาไทย : ผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือนแรงงานย้ายถิ่นข้ามแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 142500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 142500
2558 การยกระดับคุณภาพและประโยชน์ต่อสุขภาพของผลิตภัณฑ์ขนมอบโดยใช้น้ำมันรำข้าวสังข์หยดบีบเย็น
ชื่อภาษาไทย : การยกระดับคุณภาพและประโยชน์ต่อสุขภาพของผลิตภัณฑ์ขนมอบโดยใช้น้ำมันรำข้าวสังข์หยดบีบเย็น

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว อมรรัตน์ ถนนแก้ว

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 332500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว อมรรัตน์ ถนนแก้ว คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 332500
2558 การปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนงานที่ทำงานในกระบวนการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล
ชื่อภาษาไทย : การปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนงานที่ทำงานในกระบวนการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว โสมศิริ เดชารัตน์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 237500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว โสมศิริ เดชารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 237500
2558 ผลของการฝึกแบบคอมเพล็กซ์ และการฝึกแบบพลัยโอเมตริก ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายในนักกีฬาเซปักตะกร้อระดับเยาวชน
ชื่อภาษาไทย : ผลของการฝึกแบบคอมเพล็กซ์ และการฝึกแบบพลัยโอเมตริก ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายในนักกีฬาเซปักตะกร้อระดับเยาวชน

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย วิทยา เหมพันธ์

สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 90000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย วิทยา เหมพันธ์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 90000
2558 คุณลักษณะของแรงงานในสวนยาง และผลกระทบของเจ้าของสวนยางต่อการใช้แรงงานในสวนยางพาราในภาคใต้ของประเทศไทย: กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา
ชื่อภาษาไทย : คุณลักษณะของแรงงานในสวนยาง และผลกระทบของเจ้าของสวนยางต่อการใช้แรงงานในสวนยางพาราในภาคใต้ของประเทศไทย: กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 228000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 228000
2558 ประสิทธิผลและแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดสงขลา
ชื่อภาษาไทย : ประสิทธิผลและแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง สุธาสินี บุญญาพิทักษ์

สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 137000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ 137000
2558 การประเมินทางเทคนิค-เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมและแนวทางการส่งเสริมด้านการเงินของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย : การประเมินทางเทคนิค-เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมและแนวทางการส่งเสริมด้านการเงินของประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว บุษกร ถาวรประสิทธิ์

สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 332500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว บุษกร ถาวรประสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ 332500
2558 การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อและการยอมรับของผู้บริโภคต่อไก่แดงสุราษฎร์ธานี และไก่คอล่อนที่เลี้ยงในการผลิตเชิงพาณิชย์ และการเสริมเนื้อในเมล็ดยางพาราทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหาร
ชื่อภาษาไทย : การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อและการยอมรับของผู้บริโภคต่อไก่แดงสุราษฎร์ธานี และไก่คอล่อนที่เลี้ยงในการผลิตเชิงพาณิชย์ และการเสริมเนื้อในเมล็ดยางพาราทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหาร

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว อาภรณ์ ส่งแสง

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 250000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว อาภรณ์ ส่งแสง คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 250000
2558 การพัฒนาเส้นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งข้าวกล้องข้าวสังข์หยดอบแห้ง
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาเส้นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งข้าวกล้องข้าวสังข์หยดอบแห้ง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ถาวร จันทโชติ

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 332500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ถาวร จันทโชติ คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 332500
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องสังข์หยดกึ่งสำเร็จรูปเสริมสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องสังข์หยดกึ่งสำเร็จรูปเสริมสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ถาวร จันทโชติ

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 200000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ถาวร จันทโชติ คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 200000
2558 สารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากใบจอกหูหนู (Salvinia cucullata Roxb. & Bory.)
ชื่อภาษาไทย : สารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากใบจอกหูหนู (Salvinia cucullata Roxb. & Bory.)

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว วรรณฤดี หิรัญรัตน์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 160000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว วรรณฤดี หิรัญรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 160000
2558 การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศแบบทันทีด้วยระบบโทรศัพท์เอนกประสงค์และระบบอินเทอร์เน็ตในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ชื่อภาษาไทย : การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศแบบทันทีด้วยระบบโทรศัพท์เอนกประสงค์และระบบอินเทอร์เน็ตในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง มารีนา มะหนิ

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 150000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง มารีนา มะหนิ คณะวิทยาศาสตร์ 150000
2558 การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ในการประกอบการฟาร์มโคนม กรณีศึกษา อ. ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ชื่อภาษาไทย : การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ในการประกอบการฟาร์มโคนม กรณีศึกษา อ. ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 100000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 100000
2558 โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อภาษาไทย : โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว พรพันธุ์ เขมคุณาศัย

สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 100000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว พรพันธุ์ เขมคุณาศัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 100000
2558 การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีนด้วยระบบก๊าซชีวภาพ และการประยุกต์ใช้น้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ในการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน
ชื่อภาษาไทย : การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตขนมจีนด้วยระบบก๊าซชีวภาพ และการประยุกต์ใช้น้ำทิ้งและกากตะกอนจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ในการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว อุษา อ้นทอง

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 332500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว อุษา อ้นทอง คณะวิทยาศาสตร์ 332500
2558 ความหนาแน่นของปลาที่เหมาะสมต่อปริมาณธาตุอาหารในน้ำทิ้งเพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวสังข์หยด
ชื่อภาษาไทย : ความหนาแน่นของปลาที่เหมาะสมต่อปริมาณธาตุอาหารในน้ำทิ้งเพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวสังข์หยด

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง แจ่มจันทร์ เพชรศิริ

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 237500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง แจ่มจันทร์ เพชรศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 237500
2558 การเลี้ยงดูบุตรของคนสยามในประเทศมาเลเซีย
ชื่อภาษาไทย : การเลี้ยงดูบุตรของคนสยามในประเทศมาเลเซีย

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง อิงอร จุลทรัพย์

สังกัด : สถาบันทักษิณคดีศึกษา

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 150000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง อิงอร จุลทรัพย์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา 150000
2558 ผลึกร่วมเภสัชกรรมของอนุพันธ์กรดเบนโซอิกสำหรับเวชสำอาง
ชื่อภาษาไทย : ผลึกร่วมเภสัชกรรมของอนุพันธ์กรดเบนโซอิกสำหรับเวชสำอาง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว หิริหัทยา เพชรมั่ง

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 300000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว หิริหัทยา เพชรมั่ง คณะวิทยาศาสตร์ 300000
2558 ผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อขนาดและองค์ประกอบของแรงงานย้ายถิ่นข้ามแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อภาษาไทย : ผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อขนาดและองค์ประกอบของแรงงานย้ายถิ่นข้ามแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง นิสากร กล้าณรงค์

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 142500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง นิสากร กล้าณรงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 142500
2558 การย้ายถิ่นข้ามแดนของแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2547-2557)
ชื่อภาษาไทย : การย้ายถิ่นข้ามแดนของแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2547-2557)

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง นิสากร กล้าณรงค์

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 285000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง นิสากร กล้าณรงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 285000
2558 การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ (226Ra,232Th และ?40K) และมนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในทรายชายหาดบริเวณชายหาดในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย หลังการเกิดอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ ในประเทศญี่ปุ่น
ชื่อภาษาไทย : การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ (226Ra,232Th และ?40K) และมนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในทรายชายหาดบริเวณชายหาดในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย หลังการเกิดอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ ในประเทศญี่ปุ่น

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ประสงค์ เกษราธิคุณ

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 285000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ประสงค์ เกษราธิคุณ คณะวิทยาศาสตร์ 285000
2557 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเสริมสร้างทักษะการวัดประเมิน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูในประเทศไทย และประเทศนิวซีแลนด์
ชื่อภาษาไทย : การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเสริมสร้างทักษะการวัดประเมิน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูในประเทศไทย และประเทศนิวซีแลนด์

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว ณัชชา มหปุญญานนท์

สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 500000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว ณัชชา มหปุญญานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ 500000
2557 เทศกาลและพิธีกรรมสำคัญของศาลเจ้าจีนในจังหวัดตรัง
ชื่อภาษาไทย : เทศกาลและพิธีกรรมสำคัญของศาลเจ้าจีนในจังหวัดตรัง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง เกตมาตุ ดวงมณี

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 100000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง เกตมาตุ ดวงมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100000
2557 ระบาดวิทยาและลักษณะทางอณูชีวโมเลกุลของเชื้อซัลโมเนนลาที่สร้างเอนไซม์บีต้า-แลคทาเมสและบีต้า-แลคทาเมส ชนิดขยายฤทธิ์ในการดื้อยาในกลุ่มบีตา-แลคแทม (ESBL) ที่แยกได้จากตัวอย่างอุจจาระไก่ สุกร และโค-กระบือ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ชื่อภาษาไทย : ระบาดวิทยาและลักษณะทางอณูชีวโมเลกุลของเชื้อซัลโมเนนลาที่สร้างเอนไซม์บีต้า-แลคทาเมสและบีต้า-แลคทาเมส ชนิดขยายฤทธิ์ในการดื้อยาในกลุ่มบีตา-แลคแทม (ESBL) ที่แยกได้จากตัวอย่างอุจจาระไก่ สุกร และโค-กระบือ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 362600 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก คณะวิทยาศาสตร์ 362600
2557 ความชุก การรอดชีพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรอดชีพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในจังหวัดพัทลุง
ชื่อภาษาไทย : ความชุก การรอดชีพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรอดชีพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในจังหวัดพัทลุง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สมเกียรติยศ วรเดช

สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 200000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สมเกียรติยศ วรเดช คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 200000
2557 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสื่อการเรียนที่ปรับตามบริบทสำหรับนิสิต
ชื่อภาษาไทย : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสื่อการเรียนที่ปรับตามบริบทสำหรับนิสิต

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย วิสิทธิ์ บุญชุม

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2557

งบประมาณ : 180000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย วิสิทธิ์ บุญชุม คณะวิทยาศาสตร์ 180000

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 . . .32
ค้นหาโครงการวิจัยระบุคำที่ต้องการค้นหา


ผลการค้นหา จากชื่อโครงการวิจัย ค้นพบ 39 รายการ

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด งบประมาณ(บาท)

หน้าที่ : 1 2
Quick Links :
ติดต่อเรา :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7250-3
โทรศัพท์/โทรสาร 074-673227
E-mail : research.tsu@gmail.com
Website : สถาบันวิจัยและพัฒนา