ค้นหาโครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัยระบุคำที่ต้องการค้นหา


ผลการค้นหา จากชื่อโครงการวิจัย ค้นพบ 931 รายการ

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด งบประมาณ(บาท)
2558 การใช้ประโยชน์น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อผลิตข้าวสังข์หยด
ชื่อภาษาไทย : การใช้ประโยชน์น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อผลิตข้าวสังข์หยด

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ทวีเดช ไชยนาพงษ์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 237500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ทวีเดช ไชยนาพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 237500
2558 การเพิ่มมูลค่าของน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการผลิตข้าวสังข์หยด
ชื่อภาษาไทย : การเพิ่มมูลค่าของน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการผลิตข้าวสังข์หยด

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย ทวีเดช ไชยนาพงษ์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 475000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย ทวีเดช ไชยนาพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 475000
2558 แนวทางการยกระดับกาแฟท้องถิ่นภาคใต้ด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ชื่อภาษาไทย : แนวทางการยกระดับกาแฟท้องถิ่นภาคใต้ด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว วาสนา สุวรรณวิจิตร

สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 218500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว วาสนา สุวรรณวิจิตร คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ 218500
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดเพื่อสุขภาพจากแป้งข้าวเจ้าพันธุ์มีสี
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดเพื่อสุขภาพจากแป้งข้าวเจ้าพันธุ์มีสี

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง พรพิมล มะยะเฉียว

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 130000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง พรพิมล มะยะเฉียว คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 130000
2558 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว?ประเภทผ้าในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา
ชื่อภาษาไทย : การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว?ประเภทผ้าในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย เจษฎา นกน้อย

สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 142500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย เจษฎา นกน้อย คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ 142500
2558 การพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย เจษฎา นกน้อย

สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 200000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย เจษฎา นกน้อย คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ 200000
2558 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการค้นหาเส้นทางปลอดภัยที่เหมาะสมที่สุดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อภาษาไทย : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการค้นหาเส้นทางปลอดภัยที่เหมาะสมที่สุดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว อรจิรา สิทธิศักดิ์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 190000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว อรจิรา สิทธิศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 190000
2558 ผลของการเติมแทนทาลัมเพนตอกไซด์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกบิสมัทโซเดียมไทเทเนต
ชื่อภาษาไทย : ผลของการเติมแทนทาลัมเพนตอกไซด์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกบิสมัทโซเดียมไทเทเนต

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว ชลธิรา แสงสุบัน

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 150000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว ชลธิรา แสงสุบัน คณะวิทยาศาสตร์ 150000
2558 การรับรู้การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของผู้ป่วยนอกและแพทย์แผนปัจจุบัน; กรณีศึกษาโรงพยาบาลพัทลุง
ชื่อภาษาไทย : การรับรู้การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของผู้ป่วยนอกและแพทย์แผนปัจจุบัน; กรณีศึกษาโรงพยาบาลพัทลุง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว กุสุมาลย์ น้อยผา

สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 100000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว กุสุมาลย์ น้อยผา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 100000
2558 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพโดยการบูรณาการกระบวนการหมักแบบไร้แสงที่อุณหภูมิสูงและกระบวนการอิเล็คโตรไลซิสชนิดใช้ตัวเร่งชีวภาพ
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพโดยการบูรณาการกระบวนการหมักแบบไร้แสงที่อุณหภูมิสูงและกระบวนการอิเล็คโตรไลซิสชนิดใช้ตัวเร่งชีวภาพ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สมพงค์ โอทอง

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 380000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สมพงค์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ 380000
2558 การผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยหมักจากชีวมวลปาล์มน้ำมันโดยกระบวนการการย่อยสลายไร้อากาศสถานะของแข็ง
ชื่อภาษาไทย : การผลิตก๊าซชีวภาพและปุ๋ยหมักจากชีวมวลปาล์มน้ำมันโดยกระบวนการการย่อยสลายไร้อากาศสถานะของแข็ง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สมพงค์ โอทอง

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 200000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สมพงค์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ 200000
2558 ไอโซเทอมและจลนพลศาสตร์การดูดซับเมทลีนบูลด้วยถ่านกัมมันต์ไผ่ตงลืมแล้ง
ชื่อภาษาไทย : ไอโซเทอมและจลนพลศาสตร์การดูดซับเมทลีนบูลด้วยถ่านกัมมันต์ไผ่ตงลืมแล้ง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว พนิตา ก้งซุ่น (เดชา)

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 125000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว พนิตา ก้งซุ่น (เดชา) คณะวิทยาศาสตร์ 125000
2558 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุดและการประยุกต์ใช้ดูดซับสารละลายไอออนตะกั่ว (II) ในน้ำตัวอย่าง
ชื่อภาษาไทย : สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุดและการประยุกต์ใช้ดูดซับสารละลายไอออนตะกั่ว (II) ในน้ำตัวอย่าง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว พนิตา ก้งซุ่น (เดชา)

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 150000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว พนิตา ก้งซุ่น (เดชา) คณะวิทยาศาสตร์ 150000
2558 ตัวแบบพยากรณ์โอกาสการมีสถานภาพรอพินิจของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อภาษาไทย : ตัวแบบพยากรณ์โอกาสการมีสถานภาพรอพินิจของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว วรางคณา กีรติวิบูลย์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 90000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว วรางคณา กีรติวิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ 90000
2558 การผลิตเซลลูโลสจากน้ำคั้นยอดปาล์มน้ำมันโค่นทิ้งเพื่อการปลูกใหม่โดยเชื้อ Acetobacter xylinum TISTR 086
ชื่อภาษาไทย : การผลิตเซลลูโลสจากน้ำคั้นยอดปาล์มน้ำมันโค่นทิ้งเพื่อการปลูกใหม่โดยเชื้อ Acetobacter xylinum TISTR 086

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 140000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 140000
2558 คุณลักษณะของน้ำกากส่า และการประยุกต์ใช้สำหรับการผลิตเอทานอล และกรดแลคติค
ชื่อภาษาไทย : คุณลักษณะของน้ำกากส่า และการประยุกต์ใช้สำหรับการผลิตเอทานอล และกรดแลคติค

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว กนกพร สังขรักษ์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 138000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 138000
2558 การสกัดวิตามิน และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลปาล์มหลังการเก็บเกี่ยว และการประยุกต์ใช้กากเยื่อใยปาล์มสำหรับผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต?
ชื่อภาษาไทย : การสกัดวิตามิน และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลปาล์มหลังการเก็บเกี่ยว และการประยุกต์ใช้กากเยื่อใยปาล์มสำหรับผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต?

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว กนกพร สังขรักษ์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 475000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 475000
2558 ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถิติเพื่อการวิจัย
ชื่อภาษาไทย : ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถิติเพื่อการวิจัย

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว สุดา เธียรมนตรี

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 142500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว สุดา เธียรมนตรี คณะวิทยาศาสตร์ 142500
2558 การประเมินทรัพยากรลมด้วยแบบจำลองคู่ควบบรรยากาศ MC2 และแบบจำลองการไหลของลมพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณกับสภาพภูมิประเทศแบบสลับซับซ้อนของภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย : การประเมินทรัพยากรลมด้วยแบบจำลองคู่ควบบรรยากาศ MC2 และแบบจำลองการไหลของลมพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณกับสภาพภูมิประเทศแบบสลับซับซ้อนของภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย จอมภพ แววศักดิ์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 400000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 400000
2558 การประเมินแหล่งลมระดับจุลภาคด้วยแบบจำลองการไหลเชิงเส้นและพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
ชื่อภาษาไทย : การประเมินแหล่งลมระดับจุลภาคด้วยแบบจำลองการไหลเชิงเส้นและพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย จอมภพ แววศักดิ์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 332500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 332500
2558 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมบนฝั่งในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย : การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมบนฝั่งในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย จอมภพ แววศักดิ์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 997500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 997500
2558 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และศักยภาพการสะสมคาร์บอนในป่าชุมชนบ้านป่าพงศ์ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ชื่อภาษาไทย : ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และศักยภาพการสะสมคาร์บอนในป่าชุมชนบ้านป่าพงศ์ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาง อานุช คีรีรัฐนิคม

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 174000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาง อานุช คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร์ 174000
2558 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อย ประสิทธิภาพการใช้สารอาหาร และอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลแปลงเพศ
ชื่อภาษาไทย : การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อย ประสิทธิภาพการใช้สารอาหาร และอัตราการเจริญเติบโตของปลานิลแปลงเพศ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สุภฎา คีรีรัฐนิคม

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 218500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สุภฎา คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร์ 218500
2558 การพัฒนาชุดฝึกอบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษด้านการออกเสียง การอ่านและการเขียนสำหรับครูระดับประถมศึกษาในโรงเรียนจังหวัดสงขลา
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาชุดฝึกอบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษด้านการออกเสียง การอ่านและการเขียนสำหรับครูระดับประถมศึกษาในโรงเรียนจังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว เกร็ดทราย วุฒิพงษ์

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 237500 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 237500
2558 แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจอาหารฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย : แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจอาหารฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาว ปาริฉัตร ตู้ดำ

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 90000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นางสาว ปาริฉัตร ตู้ดำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 90000
2558 การทำบริสุทธิ์เอนไซม์ Pheophytinase และ Chlorophyllase ที่มีผลต่อการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ในมะนาวหลังการเก็บเกี่ยว
ชื่อภาษาไทย : การทำบริสุทธิ์เอนไซม์ Pheophytinase และ Chlorophyllase ที่มีผลต่อการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ในมะนาวหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สมัคร แก้วสุกแสง

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 285000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สมัคร แก้วสุกแสง คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 285000
2558 การชะลอการเหลืองและควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามโดยการฉายรังสียูวีบีและการใช้ไอร้อนแห้ง
ชื่อภาษาไทย : การชะลอการเหลืองและควบคุมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามโดยการฉายรังสียูวีบีและการใช้ไอร้อนแห้ง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สมัคร แก้วสุกแสง

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 200000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สมัคร แก้วสุกแสง คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 200000
2558 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าต้นน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบ
ชื่อภาษาไทย : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าต้นน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย กรกฎ ทองขะโชค

สังกัด : คณะนิติศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 225600 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย กรกฎ ทองขะโชค คณะนิติศาสตร์ 225600
2558 การพัฒนารูปแบบกฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนารูปแบบกฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย กรกฎ ทองขะโชค

สังกัด : คณะนิติศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 463100 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย กรกฎ ทองขะโชค คณะนิติศาสตร์ 463100
2558 การสกัด การศึกษาคุณลักษณะ และการแยกส่วนเอนไซม์โปรตีเนสจากตับปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว (Thunnus alalunga) ด้วยวีธี aqueous two-phase system
ชื่อภาษาไทย : การสกัด การศึกษาคุณลักษณะ และการแยกส่วนเอนไซม์โปรตีเนสจากตับปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว (Thunnus alalunga) ด้วยวีธี aqueous two-phase system

ชื่อภาษาอังกฤษ :

หัวหน้าโครงการวิจัย : นาย สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

สังกัด : คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย :

ปีงบประมาณ : 2558

งบประมาณ : 150000 บาท จาก

บทคัดย่อ :

นาย สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน 150000

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 . . .32
ค้นหาโครงการวิจัยระบุคำที่ต้องการค้นหา


ผลการค้นหา จากชื่อโครงการวิจัย ค้นพบ 39 รายการ

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัด งบประมาณ(บาท)
2015 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : The Development of Learning Management Model to Promote the Mathematical Problem Solving Skill

หัวหน้าโครงการวิจัย : วิษณุ

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : การศึกษา

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 200,000 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

วิษณุ นภาพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 200,000
2015 การใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการเรียนวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน
ชื่อภาษาไทย : การใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับการเรียนวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Tne use of E- learnings to studying economic systems and institutions

หัวหน้าโครงการวิจัย : กมล

สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ประเภทงานวิจัย : การพัฒนาทดลอง

สาขางานวิจัย : เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 122,320 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

กมล สุวรรณรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 122,320
2015 มะเร็งเต้านม: ความเชื่อและพฤติกรรมการป้องกันในผู้หญิงไทยมุสลิม ในชุมชนภาคใต้ประเทศไทย
ชื่อภาษาไทย : มะเร็งเต้านม: ความเชื่อและพฤติกรรมการป้องกันในผู้หญิงไทยมุสลิม ในชุมชนภาคใต้ประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ : Breast cancer: Health beliefs and breast cancer prevention among Muslim and Buddhist women in southern communities of Thailand

หัวหน้าโครงการวิจัย : ดุษณีย์

สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต์

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์การแพทย์

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 500,000 บาท จาก ทุนวิจัยความร่วมมือกับต่างประเทศ

บทคัดย่อ :

ดุษณีย์ สุวรรณคง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 500,000
2015 การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยกระบวนการหมักสองขั้นตอนแบบไร้แสงที่อุณหภูมิสูงและอิเล็กโตรไลซิสชนิดตัวเร่งชีวภาพ
ชื่อภาษาไทย : การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยกระบวนการหมักสองขั้นตอนแบบไร้แสงที่อุณหภูมิสูงและอิเล็กโตรไลซิสชนิดตัวเร่งชีวภาพ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Hydrogen Production from Cassava Starch Processing Wastewater by Two-Stage Dark Thermophilic Fermentation and Biocatalyst Electrolysis

หัวหน้าโครงการวิจัย : สมพงศ์

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : เกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 150,000 บาท จาก ทุนวิจัยร่วมบัณฑิตศึกษา

บทคัดย่อ :

สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ 150,000
2015 ตัวแบบพยากรณ์โอกาสการมีสถานภาพรอพินิจของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชื่อภาษาไทย : ตัวแบบพยากรณ์โอกาสการมีสถานภาพรอพินิจของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Academic Probation’s Probability Forecasting Model for Undergraduate Students at Thaksin University

หัวหน้าโครงการวิจัย : วรางคณา

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 120,000 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

วรางคณา กีรติวิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ 120,000
2015 การศึกษารูปแบบลวดลายประดับในศิลปะศรีวิชัย
ชื่อภาษาไทย : การศึกษารูปแบบลวดลายประดับในศิลปะศรีวิชัย

ชื่อภาษาอังกฤษ : A Study of Ornament in Srivijaya Art

หัวหน้าโครงการวิจัย : นันทวุฒิ

สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : ปรัชญา

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 200,000 บาท จาก ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ :

นันทวุฒิ สิทธิวัง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 200,000
2015 การสกัด การศึกษาคุณลักษณะ และการแยกส่วนเอนไซม์โปรตีเนสจากตับปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว (Thunnus alalunga) ด้วยวีธี aqueous two-phase system
ชื่อภาษาไทย : การสกัด การศึกษาคุณลักษณะ และการแยกส่วนเอนไซม์โปรตีเนสจากตับปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว (Thunnus alalunga) ด้วยวีธี aqueous two-phase system

ชื่อภาษาอังกฤษ : Extraction, characterization and partitioning of proteinases from liver of albacore tuna (Thunnus alalunga) by an aqueous two-phase system

หัวหน้าโครงการวิจัย : สรรพสิทธิ์

สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : เกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 150,000 บาท จาก ทุนวิจัยร่วมบัณฑิตศึกษา

บทคัดย่อ :

สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 150,000
2015 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โรคอ้วน และโรคเบาหวาน ในสารสกัดจากพืชสมุนไพร
ชื่อภาษาไทย : การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โรคอ้วน และโรคเบาหวาน ในสารสกัดจากพืชสมุนไพร

ชื่อภาษาอังกฤษ : STUDIES OF THE in vitro ANTIOXIDANT, ANTIOBESITY AND ANTIDIABETES ACTIVITIES OF EXTRACTED MEDICINAL PLANTS

หัวหน้าโครงการวิจัย : ชุติมา

สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

ประเภทงานวิจัย : การวิจัยประยุกต์

สาขางานวิจัย : วิทยาศาสตร์การแพทย์

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 100,000 บาท จาก ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

บทคัดย่อ :

ชุติมา แก้วพิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ 100,000
2015 การปรับปรุงและรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มโอโดยการใช้วิธีทางกายภาพและเคมีเพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น
ชื่อภาษาไทย : การปรับปรุงและรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มโอโดยการใช้วิธีทางกายภาพและเคมีเพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น

ชื่อภาษาอังกฤษ : Improvement and Maintenance of Postharvest Quality by Physical and Chemical Treatments for Exporting to Japan in Pumelo Fruit

หัวหน้าโครงการวิจัย : สมัคร

สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ประเภทงานวิจัย :

สาขางานวิจัย : เกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ปีงบประมาณ : 2015

งบประมาณ : 500,000 บาท จาก ทุนวิจัยความร่วมมือกับต่างประเทศ

บทคัดย่อ :

สมัคร แก้วสุกแสง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 500,000

หน้าที่ : 1 2
Quick Links :
ติดต่อเรา :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7250-3
โทรศัพท์/โทรสาร 074-673227
E-mail : research.tsu@gmail.com
Website : สถาบันวิจัยและพัฒนา