รายการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

จำนวนทั้งหมด 21 รายการ
# ชื่อผลงาน อาจารย์และนักวิจัย สังกัด แหล่งทุน ประเภท วันที่ยื่นคำขอ วันที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
                   
1 กรรมวิธีการผลิตวัสดุดูดซับจากลำต้นปาล์มน้ำมัน อ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) อนุสิทธิบัตร 2017-08-04 1703001880
2 ผลึกร่วมกรดซาลิไซลิกและฟีนิลอะลานิน รศ.ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง คณะวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร 2017-08-04 1701005606
3 กรรมวิธีการควบคุมการเจริญเติบโตและการเจริญพันธุ์ของแม่พันธุ์เพรียงทรายหรือไส้เดือนทะเลในสกุล Perinereis spp. ด้วยการควบคุมระยะเวลาของการได้รับแสงสว่างในแต่ละวัน อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ น.ส.จิราภรณ์ อุ่มเขียว อ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2017-11-01 1703002513
4 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเวชสำอางที่มีส่วนผสมของผลึกร่วมของกรดซาลิไซลิกและฟีนิลอะลานินและกระบวนการผลิต รศ.ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง ผศ.ดร.สมชาย สวัสดี คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2017-12-08 1801000983
5 แผ่นวัดความหนาแน่นของต่อมรับรส น.ส.มานี แก้วชนิด คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2017-11-14 1703002602
6 กรรมวิธีการปลูกคะน้าโดยกำหนดอัตราการปลูกที่เหมาะสมด้วยวิธีการไฮโดรโปนิกส์แบบไดนามิก รูท โฟลทิ่ง เทคนิค (Dynamic Root Floating Technique) ผศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน * แยกคำขอ อนุสิทธิบัตร 2017-12-08 รอเลขคำขอ
7 กรรมวิธีการวิเคราะห์สารประกอบกลุ่มแลคโตน ด้วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดไดโอดแปล่งแสง แบบภาคสนาม ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค อ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร 2017-12-25 1801000391
8 กรรมวิธีการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้า-สาม จากทรอสโทไคทริดส์ อ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล น.ส.สิตา ปรีดานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2017-12-25 1803000153
9 กรรมวิธีการผลิตซุริมิเพสท์ จากปลาทะเลโดยใช้เอมไซม์โปรตีเนส รศ.ดร.สรรพสิทธิ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน อนุสิทธิบัตร รอเลขคำขอ
10 กระบวนการผลิตโพแทสเซียมจากเถ้าชีวมวล รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ นางนิษา ไพจิตร คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2018-01-22 1803000621
11 แบบจำลอง ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี นายวิทยา ทวีพงศ์ศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2018-01-05 1803000348
12 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปจากข้าวสังข์หยดเพาะงอกที่เสริมใยอาหารและสารช่วยระบายสำหรับผู้สูงอายุ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน อนุสิทธิบัตร 2018-03-14 1803000628
13 ชุดสื่อการเรียนรู้พีซีอาร์ อ.ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ อ.ดร.เกศรินทร์ รัทจร คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2018-02-15 1803000610
14 กรรมวิธีการผลิตถ่านกัมมันต์กากชาที่ปรับสภาพด้วยเอทิลีนไดเอมีนสำหรับดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ อ.ดร.พนิตา กุ้งซุ่น น.ส.สุภาพร รัตนพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2018-01-22 1803001158
15 สื่อการเรียนการสอนชุดทดลองสัมประสิทธิ์ความหนืดของของเหลว นายศุภกร กตาธิการกุล น.ส.นิศามณี ฉุ้นย่อง ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2018-01-22 1803001168
16 ท่อแบนสำหรับถ่ายเทความร้อนที่มีพื้นที่หน้าตัดสลับไปมา ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน/น.ส.อมาวสี รักเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สิทธิบัตร 2018-06-21 รอเลขคำขอ
17 กรรมวิธีการผลิตเอนไซม์ไลเปสจากเครื่องในปลานิลเพื่อประยุกต์ใช้ในสารซักล้าง รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า/นายจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน อนุสิทธิบัตร 2018-06-21 รอเลขคำขอ
18 ชุดชุบโลหะและการสังเคราะห์อนุภาคโลหะระดับนาโนโดยวิธีไฟฟ้าเคมี ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์ /นายศุภกร กตาธิการกุล/นายสุเจนต์ พรหมเหมือน คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2018-07-21 รอเลขคำขอ
19 สูตรอาหารเลี้ยงปลาวัยอ่อนที่มีอาหารเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัวจากทรอสโทไคทริดส์และกรรมวิธีการผลิต อ.ดร.พฤทฐิพร ศุภพลผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2018-07-21 รอเลขคำขอ
20 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เอนไซม์ไลเปสตรึงจากผลปาล์มเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2018-07-21 รอเลขคำขอ
21 เครื่องตรวจสอบค่าดัชนีมวลกาย นายศุภกร กตาธิการกุล/น.ส.วริศรา จันทร์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2018-07-21 รอเสนอยื่นคำขอ