รายการข้อมูลผลงานตีพิมพ์

จำนวนทั้งหมด 633 รายการ
# ชื่อผลงาน นักวิจัย สังกัด แหล่งตีพิมพ์ ประเภทผลงาน ค่าน้ำหนัก ระดับ
               
1 Formoxanthone C, isolated from Cratoxylum formosum ssp. Pruniflorum, reverses anticancer drug resistance by inducing both apoptosis and autophagy in human A549 lung cancer cells. อ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค คณะวิทยาศาสตร์ Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters,
Volume.28,
Issue.4,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
2 Two nematode species from freshwater and marine fishes in Thailand, including Ascarophis scatophagi sp nov (Cystidicolidae) from Scatophagus argus (Scatophagidae) อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น น.ส.อมรรัตน์ เสนพริก (นิสิต วท.บ. ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ ACTA PARASITOLOGICA,
Volume.63,
Issue.1,
Page. 89-98,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
3 Synthesis, crystal structure, luminescent properties and antibacterial activities of zinc complexes with bipyridyl and salicylate ligands อ.ดร.อานอบ คัณฑะชา คณะวิทยาศาสตร์ INORGANICA CHIMICA ACTA,
Volume.471,
Page. 493-501,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
4 X-Ray Crystal Structure of a Novel 2D Mn(II) Coordination Polymer with 4,4-trimethylenedipyridine and 3-nitrophthalate as Ligands อ.ดร.อานอบ คัณฑะชา คณะวิทยาศาสตร์ JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY,
Volume.59,
Issue.1,
Page. 214-221,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
5 Synthesis, Characterization, and Crystal Structures of 4,6-Dimethoxy-2-hydroxy-3-methylbenzoic Acid and 2,4-Dimethoxy-6-hydroxy-3-methylbenzoic Acid ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค คณะวิทยาศาสตร์ CRYSTALLOGRAPHY REPORTS,
Volume.62,
Issue.7,
Page. 1071-1077,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
6 Synthesis, Spectroscopy, and alpha-Glucosidase Inhibitory Activity of 3-Substituted Hydrazone Derivatives and Crystal Structure of (1E,2E)-1,2-Bis[1-(3-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazone ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค คณะวิทยาศาสตร์ CRYSTALLOGRAPHY REPORTS,
Volume.62,
Issue.7,
Page. 1104-1108,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
7 Population Genetic Analysis of Oceanic Paddle Crab (Varuna litterata) in Thailand น.ส.จุฑามาศ ศุภพันธ์ (นิสิต ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ) ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง อ.ดร.อรุณรัตน์ วณิชชานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ SAINS MALAYSIANA,
Volume.46,
Issue.12,
Page. 2251-2261,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
8 Full-scale field investigation of a bio-climatic house under Thailand tropical climate รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ BUILDING AND ENVIRONMENT,
Volume.126,
Page. 54-67,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
9 Increased EGFR expression induced by a novel oncogene, CUG2, confers resistance to doxorubicin through Stat1-HDAC4 signaling อ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ CELLULAR ONCOLOGY,
Volume.40,
Issue.6,
Page. 549-561,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
10 Optimized synthesis method for transesterification of residual oil from palm oil mill effluent and lipase from Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) hepatopancreas to environmentally friendly biodiesel น.ส.ธนาภรณ์ รักการ (นิสิต วท.บ. เคมี) น.ส.เสาวคนธ์ สุวรรณโณ (นิสิต วท.ม. เคมีประยุกต์) นางนิษา ไพจิตร นายเทวัญ หยู่หนู รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ FUEL,
Volume.209,
Page. 309-314,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
11 Offshore wind resource assessment and wind power plant optimization in the Gulf of Thailand รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ENERGY,
Volume.139,
Page. 706-731,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
12 Continuous hydrogen production from cassava starch processing wastewater by two-stage thermophilic dark fermentation and microbial electrolysis นายพีระวัฒน์ คงเกลี้ยง (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) ผศ.บุษกร อุตรภิชาติ ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY,
Volume.42,
Issue.45,
Page. 27584-27592,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
13 Direct hydrolysis of palm oil mill effluent by xylanase enzyme to enhance biogas production using two-steps thermophilic fermentation under non-sterile condition น.ส.ชลธิชา มามิมิน (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY,
Volume.42,
Issue.45,
Page. 27759-27766,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
14 Biohythane production from Chlorella sp biomass by two-stage thermophilic solid-state anaerobic digestion รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง น.ส.อามีนี เจ๊ะลี (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) คณะวิทยาศาสตร์ INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY,
Volume.42,
Issue.45,
Page. 27792-27800,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
15 Use of TPP and ATPS for partitioning and recovery of lipase from Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) hepatopancreas รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE,
Volume.54,
Issue.12,
Page. 3880-3891,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
16 Leptospira borgpetersenii hybrid leucine-rich repeat protein: Cloning and expression, immunogenic identification and molecular docking evaluation อ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ JOURNAL OF MICROBIOLOGICAL METHODS,
Volume.142,
Page. 52-62,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
17 Screening of laccase producing fungi from mound-building termite in Phatthalung province, Southern of Thailand ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา น.ส.พิมประภา ชัยจักร (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) คณะวิทยาศาสตร์ RESEARCH JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY,
Volume.12,
Issue.10,
Page. 70-72,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
18 Syntheses, crystal structures, spectroscopy, and catalytic properties of two nickel-based hexaazamacrocyclic complexes with carboxylate ligands อ.ดร.อานอบ คัณฑะชา คณะวิทยาศาสตร์ INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS,
Volume.83,
Page. 97-102,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
19 CONSTACYCLIC AND QUASI-TWISTED HERMITIAN SELF-DUAL CODES OVER FINITE FIELDS อ.ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ADVANCES IN MATHEMATICS OF COMMUNICATIONS,
Volume.11,
Issue.3,
Page. 595-613,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
20 Data Acquisition from Linked Open Data to Support Acadimic Paper Reading ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร น.ส.นารีมาน วิระสิทธิ์ (นิสิต วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตร์ ICSEC 2017 The21 st International Computer Science and Engineering Conference 2017, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
21 Ca-catalyst efficiency from waste rock barnacle for biodiesel production อ.ดร.พนิตา สุมนะตระกูล น.ส.จุฑารัตน์ สุขไสย (วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม) อ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี คณะวิทยาศาสตร์ The 2018 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018) 23-25 พ.ย.61, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
22 Cloning and Characterization of Calmodulin from Scoparia dulcis Linn. อ.ดร.เนตรนภา ชนะ คณะวิทยาศาสตร์ The 29th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2017) 23-25 พ.ย.61, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
23 Development of AgVO3/C electrocatalysts for an ethanol-tolerant in alkaline electrolyte for direct ethanol fuel cells อ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี คณะวิทยาศาสตร์ The 2018 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018) 7-9 ก.พ.61, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
24 Adsorption energy prediction of dioxins emitted from plastic wasteincineration on a zeolite อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง คณะวิทยาศาสตร์ The 2018 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018) 7-9 ก.พ.61, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
25 In vitro cytotoxicity of the crude extracts from sunflower endophytic fungi against human lung cancer cell lines อ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ อ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล ผศ.ดร.ณวงศ์ บุญนาค คณะวิทยาศาสตร์ The 2018 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018) 7-9 ก.พ.61, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
26 In-silico pharmacokinetic properties study of alpha-mangostin and itsderivatives via ADMET predictor ผศ.ดร.ณวงศ์ บุญนาค คณะวิทยาศาสตร์ The 2018 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018) 7-9 ก.พ.61, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
27 Measurement and Analysis of Specific Activities of Natural (40K, 226Ra and 232Th) and Anthropogenic (137Cs) Radionuclides in Beach Sand Samples Collected from Ao Phai in Koh SametRayong Province (Thailand) ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ คณะวิทยาศาสตร์ SRU International Conference 2017 14-15 ธ.ค.60, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
28 The Production of Polyhydroxybutyrate by Two-Step Fermentation and the Application of Polyhydroxybutyrate as a Novel Substrate for a Biolubricant น.ส.ปิยธิดา เกื้อนุ่น (นิสิต วท.ม. เคมีประยุกต์) น.ส.เสาวคนธ์ สุวรรณโณ (นิสิต วท.ม. เคมีประยุกต์) นางนิษา ไพจิตร นายเทวัญ หยู่หนู รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT,
Volume.26,
Issue.6,
Page. 2459-2466,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
29 Manipulating of Photo Periods on Growth and Female Gametes Development of Sand Worm (Perinereis nuntia) อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ อ.ดร.เตือนตา ร่าหม่าน คณะวิทยาศาสตร์ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติASEAN FEN IFS2017 7-9 พ.ย.61, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
30 Effects of Zinc Suface Supplemented diets on Sperm Quality of Whith Shrimp Litopenaeus vanamei ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ คณะวิทยาศาสตร์ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติASEAN FEN IFS2017 7-9 พ.ย.61, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
31 Increasing efficiency in wind energy electricity generating by signal processing from wind measuring equipment on wind turbine for the determination of wind direction รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2018 International Workshop on Advanced Image Technology (IWAIT) 7-9 ม.ค.61, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
32 Magnetite (Fe3O4) nanoparticles: Synthesis, characterization and electrochemical properties อ.ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์ APPLIED SURFACE SCIENCE,
Volume.446,
Page. 278-292,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
33 The role of conserved QXG and binding affinity of S23G & S26G receptors on avian H5, swine H1 and human H1 of influenza A virus hemagglutinin อ.ดร.พนิตา ก้งซุ้น คณะวิทยาศาสตร์ JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING,
Volume.82,
Page. 12-19,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
34 On the wind resource assessment of the Southernmost region of Thailand รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ Grand Renewwable Energy 2018 International Conference 7-9 พ.ย.61, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
35 Effect lipids in palm oil mill effluent on process imbalance of biogas production systems ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง น.ส.นันทรัตน์ วงศ์แฝด (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) คณะวิทยาศาสตร์ 18th European Congress on Biotechnology(Geneva Swiltzerland) 1-4 ก.ค.61, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
36 Effect of inoculum types on thermophilic and mesophilic solid-state anaerobic digestion of empty fruit bunches for biogas production ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง นายวรรธนศักดิ์ สุขสง (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) คณะวิทยาศาสตร์ The 15 IWA world anaerobic digestion(ประเทศจีน) 17-20 ต.ค.60, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
37 Biogas production from Chlorella sp. By Solid State Anaerobic Digestion รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ The 8th Sino-Thai Workshop on Renewable Energy(ประเทศจีน) 19-22 พ.ย.60, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
38 High level of cellulolytic activity and butanol production from lignocellulosic biomass by Geobacillus sp. Pk12 ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม น.ส.อภิญญา สิงห์ฆาฬะ (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) คณะวิทยาศาสตร์ ADTech-SAB 2018 : The 2nd International Conference on Anaerobic Digestion Technology Sustainable Alternative Bioenergy for a Stable Life . Chiang Mai. Thailand, 4 - 7 June 2018, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
39 Biohythane production from co-digestion of palm oil mill effluent with biomass residues of palm oil mill industry น.ส.ชลธิชา มามิมิน (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ ADTech-SAB 2018 : The 2nd International Conference on Anaerobic Digestion Technology Sustainable Alternative Bioenergy for a Stable Life . Chiang Mai. Thailand, 4 - 7 June 2018, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
40 Intergration of straw mushroom (Volvariella volvacea) Cultivation and solid state anaerobic digestion for utilization of empty Fruit Bunches ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ ADTech-SAB 2018 : The 2nd International Conference on Anaerobic Digestion Technology Sustainable Alternative Bioenergy for a Stable Life . Chiang Mai. Thailand, 4 - 7 June 2018, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
41 A Computation Materials Design Study on the Adsorption Effects of Rice s Aroma volatile Molecules onto the Various Kinds of Single-Walled Carbon Nanotubes อ.ดร.อนุรักษ์ อุดมเวช คณะวิทยาศาสตร์ The First Materials Research Society of Thailand Internation Conference 31 ต.ค.-3 พ.ย.60, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
42 Risk assessment of lead and cadmium exposure from electronic waste recycling facilities in Southern Thailand อ.ดร.พีรนาฏ คิดดี คณะวิทยาศาสตร์ ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES,
Volume.77,
Issue.12,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
43 Isolation and antimicrobial activities of fungi derived from Nymphaea lotus and Nymphaea stellataResearch article อ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล อ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ Mycoscience, In press, corrected proof, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
44 Efficiency Evaluation of Biofilter for Hydrogen Sulfide Removal from Palm Oil Mill Biogas ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง นายคณาธิป พรหมนวล (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) คณะวิทยาศาสตร์ Energy Procedia,
Volume.138,
Page. 564-568,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
45 Biogas Production from Anaerobic Co-digestion of Palm Oil Mill Effluent and Empty Fruit Bunches ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง นายสิทธิกร แซ่หล่อ (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) คณะวิทยาศาสตร์ Energy Procedia,
Volume.138,
Page. 717-722,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
46 Biogas Production from Chlorella sp. TISTR 8411 Biomass Cultivated on Biogas Effluent of Seafood Processing Wastewater ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง นายสิทธิกร แซ่หล่อ (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) คณะวิทยาศาสตร์ Energy Procedia,
Volume.138,
Page. 853-857,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
47 Biological Hydrogen Sulfide and Sulfate Removal from Rubber Smoked Sheet Wastewater for Enhanced Biogas Production ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ Energy Procedia,
Volume.138,
Page. 569-574,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
48 Adsorption of Methyl Orange on Coffee grounds Activated Carbon อ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น นางสาวสุภาพร รัตนพันธ์ (นิสิต วท.ม. เคมีประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์ Energy Procedia,
Volume.138,
Page. 949-954,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
49 Anaerobic co-digestion between canned sardine wastewater and glycerol waste for biogas production: Effect of different operating processes ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ Energy Procedia,
Volume.138,
Page. 260-266,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
50 Anaerobic Co-Digestion of Palm Oil Mill Waste Residues with Sewage Sludge for Biogas Production ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ Energy Procedia,
Volume.138,
Page. 789-794,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
51 Evaluation of Biogas Production Potential from Raw and Processed Agricultural Wastes ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ คณะวิทยาศาสตร์ Energy Procedia,
Volume.138,
Page. 205-210,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
52 Removal of Hydrogen Sulfide from Biogas using Laterite Materials as an Adsorbent อ.ดร.นิรมล จันทรชาติ ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง คณะวิทยาศาสตร์ Energy Procedia,
Volume.138,
Page. 1134-1139,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
53 Sulfite Pretreatment to Overcome Recalcitrance of Lignocellulose for Enzymatic Hydrolysis of Oil Palm trunk ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ Energy Procedia,
Volume.138,
Page. 1122-1127,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
54 On the Wind Resource Assessment along the Western Coast of Thailand รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ Energy Procedia,
Volume.138,
Page. 1190-1195,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
55 Wind Turbine and Local Acceptance in Southern Thailand อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ Energy Procedia,
Volume.138,
Page. 380-385,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
56 Effects of volatile fatty acids in biohydrogen effluent on biohythane production from palm oil mill effluent under thermophilic condition ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง คณะวิทยาศาสตร์ Electronic Journal of Biotechnology,
Volume.29,
Page. 78-85,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
57 Catalytic activity of various platinum loading in acid electrolyte at 303 K อ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี คณะวิทยาศาสตร์ Energy Procedia,
Volume.138,
Page. 229-234,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
58 Rhodomyrtosones G and H, minor phloroglucinols from the leaves of Rhodomyrtus tomentosa ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์ อ.ดร.อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ Phytochemistry Letters,
Volume.21,
Page. 25-28,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
59 Phenol Removal from Palm Oil Mill Effluent Using Galactomyces reessii Termite-Associated Yeast ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา น.ส.พิมประภา ชัยจักร (นิสิต ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ) คณะวิทยาศาสตร์ POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES,
Volume.27,
Issue.1,
Page. 39-44,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
60 Absolute Configuration of Andrographolide and Its Proliferation of Osteoblast Cell Lines ผศ.ดร.ณวงศ์ บุญนาค คณะวิทยาศาสตร์ Crystallography Reports,
Volume.63,
Issue.3,
Page. 412-417,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
61 Hybrid Filtering Approach for Linked Open Data Exploration Applied to a Scholar Object Linking System ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร นางสาวนารีมาน วิระสิทธิ์ (นิสิต วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตร์ International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT 2018),
Page. 23-32,
งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
62 An Evaluation of Economic Potential Solar Photovoltaic Farm in Thailand: Case study of Polycrystalline Silicon and Amorphous Silicon Thin Film รศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Energy Economics and Policy,
Volume.8,
Issue.4,
Page. 33-41,
งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
63 Investigation of inorganic and organic agricultural systems for Vigna spp. production in Thailand ผศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน Electronic Journal of Biotechnology Vol 11 No5 2017 (Q2), งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
64 Kuepethkaew, S., Sangkharak, K., Benjakul, S. 2017. รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน Renew. Energy. 104:139-147 Vol.104 2017 (Q1), งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
65 Laundry detergent-stable lipase from Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) hepatopanreas: Effect of extraction media and biochemical characterization. รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน Int.J.Food Prop. 20:769-781 Vol.20 No.4 2017 (Q2), งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
66 Albacore tuna (Thunnus alalunga) spleen trypsin partitioning in aqueous two-phase system and its hydrolytic pattern on Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน Int.J.Food Prop. 20:2409-2422 Vol.20 No.10 2017 (Q2), งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
67 Use of TPP and ATPS for partitioning and recovery of lipase from Pacific white shrimp (Litiopenaeus vannamei) hepatopancreas. รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน J.Food Sci. Techol.54: 3880-3891. Vol.54 No.12 2017 (Q2), งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
68 Unitilazation of tuna processing byproducts : Protein hydrolysate from skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) viscera.J.Food Process. Preserv.41:el2970 รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน J.Food Process. Preserv.41:el2970 Vol.41 No.3 2017 (Q2), งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
69 Major trypsin-like serine proteinases from albacore tuna (Thunnus alalunga) spleen: Biochemical characterization and the effect of extraction media. รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน J.Food Biochem. 41:el2323 Vol.41 No.2 2017 (Q2), งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
70 Genetic variability for yield components of Thai chilli (Capsicum spp.) landraces under inorganic and organic agricultural systems. ผศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน Australian Journal of Crop Science Vol.10 No.10 2018 (Q2), งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
71 Magnetite (Fe3O4) nanoparticles: Synthesis, characterization and electrochemical properties อาจารย์ ดร.ปริศนา วงศ์ล้อม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน APPLIED SURFACE SCIENCE Volume: 446 Special Issue: SI Pages: 287-292 Published: JUL 15 2018, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
72 Plant-Parasitic Algae (Cephaleuros spp.) in Thailand, Including Four New Records อาจารย์ ดร.ปริศนา วงศ์ล้อม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน PACIFIC SCIENCE Volume: 72 Issue: 3 Pages: 363-371 Published: JUL 2018, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
73 Two trypsin isoforms from albacore tuna (Thunnus alalunga) liver: Purification and physicochemical and biochemical characterization รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES Volume: 107 Pages: 1864-1870 Part: B Published: FEB 2018, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
74 Phenol Removal from Palm Oil Mill Effluent Using Galactomyces reessii Termite-Associated Yeast ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES Volume: 27 Issue: 1 Pages: 39-44 Published: 2018, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
75 Protein Hydrolysates Prepared from the Viscera of Skipjack Tuna (Katsuwonus pelmamis): Antioxidative Activity and Functional Properties รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES Volume: 18 Issue: 1 Pages: 69-79 Published: JAN 2018, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
76 The combination of EthylBloc Sachet and 2,4-pyridinedicarboxylic acid reduces petal blackening and prolongs vase life of cut flowers of lotus (Nelumbo nucifera Gaerth) cvs. Sattabongkot and Saddhabutra ผศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน Scientia Horticulturae, Volume 240, 20 October 2018, Pages 133-138, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
77 Farmers perceptions of impacts of climate variability on agriculture and adaptation strategies in Songkhla Lake basin อาจารย์ ดร.ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน Kasetsart Journal of Social Sciences, Volume 39, Issue 2, May–August 2018, Pages 277-283, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
78 Molecular phylogeny and postharvest morphology of petals in two major Nelumbo nucifera cultivars in Thailand ผศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน Agriculture and Natural Resources, Volume 52, Issue 1, February 2018, Pages 45-52, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
79 GEL PROPERTIES OF GELATIN FROM CLOWN FEATHERBACK (CHITALA ORNATA) SKIN: EFFECT OF SWELLING TIME ผศ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน Emirates Journal of Food & Agriculture Vol 29, Issue 8, August 2017 , งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
80 Carotenoprotein from Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) shells extracted using trypsin from albacore tuna (Thunnus alalunga) spleen: Antioxidant activity and its potential in model systems รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน Journal of Food Biochemistry Volume42, Issue2 April 2018, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
81 Rubber plantation labor and labor movements as rubber prices decrease in southern Thailand ผศ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน Forest and Society VOLUME 2 ISSUE 1, APRIL 2018 , งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
82 Human Resources for Health Requirements in Thailand over the Next Decade of Public Health Professions อาจารย์ ดร.บุญเรือง ขาวนวล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา การประชุมวิชาการระดับโลกด้านการสาธารณสุขและโภชนาการครั้งที่ 3 ณ กรุงดอนลอน สหราชอาณาจักร 26 - 28 ก.พ 61, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
83 The live experience of Thai mother living with HIV in southern Thailand อาจารย์ ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา International Conference on Social Science and Humanity (ICSSH 2018) ณ Hotel Clio Court Hakata Fukuoka. Japan ครั้งที่ 7 26-28 มี.ค. 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
84 Physical and Emotional Experiences of Chemotherapy : a Qualitative Study among Women with Breast Cancer in Southern Thailand อาจารย์ ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2018, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
85 Prevalence of Adverse Health Effects among Municipal Soild Waste Workers, Southern Thailand ผศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา Internation Journal of Occpation Hygiene December 04 2017, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
86 LOWER LIMD KINEMATICS ANALYSIS DURING ROUNDHOUSE KICK AMONG NOVICES IN MUAY THAI อาจารย์ ดร.ชำนาญ ชินสีห์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา Journal of Fundamental and Applied Sciences 10/11/2017, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
87 The effects of step versus jump forward lunge as single exercise trainning on Badmaiton specific phyical abilities อาจารย์ ดร.ชำนาญ ชินสีห์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา International Journal of Advanced Biotechnology and Research 2018, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
88 Relationship between muscle architecture and badminton-specific physical abilities อาจารย์ ดร.ชำนาญ ชินสีห์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา Human Movement 2018, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
89 LOWER LIMB KINEMATICS ANALYSIS DURING ROUNDHOUSE KICK AMONG NOVICES IN MUAY THAI อาจารย์ ดร.ชำนาญ ชินสีห์ อาจารย์ ดร.วิทยา เหมพันธ์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา Journal of Fundamental and Applied Sciences 2017, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
90 Muscle activation analysis of step and jump forward lunge among badminton players อาจารย์ ดร.ชำนาญ ชินสีห์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา Journal of Engineering and Science Research 2017, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
91 The effects of step versus jump forward lunge as single exercise trainning on Badmaiton specific phyical abilities อาจารย์ ดร.ชำนาญ ชินสีห์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา World Applied Science Journal 2017, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
92 I was told not to do it but.: Infant feeding practices amongst HIV-positive women in southern Thailand อาจารย์ ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา MIDWIFERY Volume: 48 Pages: 69-74 Published: MAY 2017, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
93 Kinematics Analysis of Dominant and Non-Dominant Lower Limb during Knee Strike among MuayThai Beginners อาจารย์ ดร.วิทยา เหมพันธ์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา Journal of Physics: Conference Series, Volume 1020, conference 1 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
94 Lower body muscle activation during low load versus high load forward lunge among untrained men อาจารย์ ดร.ชำนาญ ชินสีห์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา Journal of Fundamental and Applied Sciences Vol 10, No 3S (2018, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
95 Kinematics analysis of dominant and non-dominant lower limb during step and jump forward lunge in badminton อาจารย์ ดร.ชำนาญ ชินสีห์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา Journal of Fundamental and Applied Sciences Vol 10, No 3S (2018) , งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
96 What is the Better Social Media for Mathematics Learning? A Case Study at A Rural School in Yogyakarta, Indonesia อาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร คณะศึกษาศาสตร์ International Journal on Emerging Matermatics Education (Ijeme) Vol.2 No.1 2018, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
97 “Development of Instructional Model Based-on Communicative Language Teaching (CLT) in Teaching Thai Reading Comprehension to Foreigners” ผศ.ดร.นพเก้า ณ พัทลุง คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Susainable Education Development (ICSED 2018) 20-21 มกราคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
98 Comparative Study on School Administration Between Thailand and Brunei Darussalam ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ ดร.ปรมะ สุวรรณโณ คณะศึกษาศาสตร์ นำเสนอในที่ประชุม TSU –AFBE International Conference 2018 (The 21st AFBE Conference 2018) ณ PHUKET Graceland Resort and SPA,PHUKET,Thailand 15-16 มกราคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
99 School Administration in a Multicultural Society, a Case Study of Thailand and Malaysia ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ อาจารย์ ดร.ปรมะ สุวรรณโณ คณะศึกษาศาสตร์ Conference 2018 (The 21st AFBE Conference 2018) ณ PHUKET Graceland Resort and SPA,PHUKET,Thailand 15-16 มกราคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
100 The relationship between desirable competency and school administration of professional administrators in Southern province. ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ อาจารย์ ดร.ปรมะ สุวรรณโณ คณะศึกษาศาสตร์ The Conference on Economic,Business and Social Sciences, organized by the Academic Research Foundation will take place at the Four Seasons ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
101 Model to promote teachers’ capacity in assessment for learning ผศ.ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ International Journal of Sciences : Basic and Applied Research (IJSBAR) Volume 36, No.1 pp 245-265, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
102 A comparative Study of Model to Support Teachers’ Capacity in Assessment for Learning in Thailand and New Zealand ผศ.ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ International Journal of Sciences : Basic and Applied Research (IJSBAR) Volume 36, No.3 pp 36-52, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
103 Ecological Structure of a Tropical Urban Forest in the Bang Kachao Peninsula, Bangkok อาจารย์จำรูญ ศรีชัยชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Forests 2018, 9(1), 36;, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
104 Multiculturalism and It Impact in the Deep South of Thiland : A case Study of the Christisn Community in Pattani. ผศ.ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Thammsat Review Vol.20 No.2 pp 85-101 ปี 2560, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
105 Kesilapan Bahasa Melayu dalam kalangan Pelajar Thai : Kajian Kes di Universiti Thaksin อาจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุม Persidangan Antarabangsa Linguistik Bahasa Melayu 2017 ครั้งที่ 1 วันที่ 16-17 พ.ย. 60 Universiti Sains Malaysia , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
106 variasi Dialek Melayu Satun : Satu Tinjauan Sosoidalektologi ผศ.กามารุดดีน อิสายะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุม Persidangan Antarabangsa Linguistik Bahasa Melayu 2017 ครั้งที่ 1 วันที่ 16-17 พ.ย. 60 Universiti Sains Malaysia, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
107 The Dynnamic of Social Ecology in Hua Khao Community,sUb-District, Singhanakhon District, Songkhla Province ผศ.ดร.ชลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10th ICHISS 2018 International Conference on Humanities and Social Science Understanding Regional and Global Intergration on Humanities and Social Science 29 มิ.ย.61 จ.กระบี่, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
108 Nurturing Students Intercultural Communication Competence through Interview Project in Tourist Areas อาจารย์ดิญะพร วิสะมิตนันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10th ICHISS 2018 International Conference on Humanities and Social Science Understanding Regional and Global Intergration on Humanities and Social Science วันที่ 29 มิ.ย.61 จ.กระบี่, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
109 Effects of Using Question-Answer Relationships Strategy on English Reading Comprehension Freshmen at Thaksin University อาจารย์จุรีภรณ์ มะเลโลหิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ The 1st International Conference on English Studies : Winnovation in English Language Teaching and Learning วันที่ 29 มิ.ย.61 จ.กระบี่, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
110 Nurturing Students Intercultural Communication Competence through Interview Project in Tourist Areas อาจารย์ดิญะพร วิสะมิตนันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ The 1st International Conference on English Studies : Winnovation in English Language Teaching and Learning วันที่ 29 มิ.ย.61 จ.กระบี่, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
111 Effects of Using Question-Answer Relationships Strategy on English Reading Comprehension Freshmen at Thaksin University อาจารย์จุรีภรณ์ มะเลโลหิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ The 1st International Conference on English Studies : Winnovation in English Language Teaching and Learning วันที่ 29 มิ.ย.61 จ.กระบี่, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
112 Background, Teaching Problems, and Need og English Teachers in Schools Initiated by Princess Maha Chakri Sirindhorn in Southern Thailand อาจารย์มลฤดี สิทธิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ The 5th National and 3th International Conference on Education (NICE) 2018 Education, Leadership, and Innovation in Learning Society วันที่ 5-7 ก.ค. 61 จ.ภูเก็ต, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
113 Perceptons of University Students and Lectures in the Use of podeasting in Language and learning and Teaching ผศ.ดร.เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ The 9th Hatyai National and International Conference วันที่ 20-21 ก.ค. 61 จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
114 The Revision Process in EFL Udergraduates View อาจารย์วัชรี กุลประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ The 5th National and 3th International Conference on Education (NICE) 2018 Education, Leadership, and Innovation in Learning Society วันที่ 5-7 ก.ค. 61 จ.ภูเก็ต, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
115 In Between Circles : Reflections from the Outer and Expanding Circles อาจารย์ไอริช เซียวซัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ The 1st International Conference on English Studies : Winnovation in English Language Teaching and Learning วันที่ 28-29 มิ.ย.61 จ.กระบี่, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
116 ELT Reflection Conference on English Studies 2018 อาจารย์โจเซฟ ไมเคิล บลานชาร์ด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ The 1st International Conference on English Studies : Winnovation in English Language Teaching and Learning วันที่ 28-29 มิ.ย.61 จ.กระบี่, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
117 The 1st International Conference on English Studies : Winnovation in English Language Teaching and Learning วันที่ 28-29 มิ.ย.61 จ.กระบี่ - คณะนิติศาสตร์ The 1st International Conference on English Studies วันที่ 28-29 มิ.ย.61 จ.กระบี่, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
118 STRUCTURAL EQUATION MODEL OF CAUSAL FACTORS PREDOMINATING THE COLLABORATION BETWEEN PUBLIC SECTORS AND COMMUNITY ORGANISATIONS TO INHIBIT THE INSURGENCY IN THE UNREST AREAS OF THE SOUTHERNMOST PROVINCES ผศ.ดร.อนุวัติ สงสม คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ JATI-JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES Volume: 22 Issue: 1 Pages: 85-102 Published: DEC 2017, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
119 FACTOR ANALYSIS OF RETAIL STORE ENVIRONMENT IN SONGKHLA PROVINCE,THAILAND ผศ.ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ TSU – AFBE 15 – 16 ม.ค. 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
120 PREDICTIVE POWER OF LEADERSHIP FACTORS INFLUENCING BUSINESS SUCCESS TO SUPPORT THE ENTRY INTO ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : A CASE STUDY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN SONGKHLA PROVINCE,THAILAND ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ TSU – AFBE 15 – 16 ม.ค. 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
121 SOCIAL MEDIA IN EFFECTIVENESS AND COST EFFICIENCY OF ONLINE SERVICE MARKETING อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ TSU – AFBE 15 – 16 ม.ค. 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
122 Safety Behavior at Work : A Case Study of Operative Workers of Companies in Southern Industrial Estate, Songkhla Province, Thailand ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ International Journal of Applied Business and Economic Research Volume 15, Number 20 ,2017 p.207-227 , งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
123 A COMPARATIVE STUDY OF TOURISM REVENUE OF MAJOR ISLANDS AND ARCHIPELAGOS IN THAILAND อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ TSU – AFBE 15 – 16 ม.ค. 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
124 FACTORS AFFECTING NUMBER OF FOREIGN TOURISTS IN THAILAND อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ TSU – AFBE 15 – 16 ม.ค. 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
125 FACTORS INFLUENCING TOURISTS’ REVISIT BEHAVIOUR IN THAILAND อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ TSU – AFBE 15 – 16 ม.ค. 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
126 Consumers, Perceptions of Restaurant s on Yo lsland, Songkhla Province, Thailand ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 14th LISBON-PORTUGAL International Conference on Social Sciences, Humanities and Education (LSSHE-18) วันที่ 20 – 22 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐโปรตุเกส, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
127 Consumer Perceived Value : A Systematic Review of the Research อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ International Conference on Economics and Business Management (ICEBM) เมื่อวันที่ 4-5 July 2018 สถานที่ Krakow, Poland, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
128 Space And Time Of Serenity(corn field) ผศ.ดร.มณี มีมาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ Journey of Unity The 9th Thailand - Malaysia Women Artists Art Exhibition 2017 ณ Galeri Seni Mutiare, Penang, Malaysia 10 - 13 ก.ย.60, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
129 Sweet Potato ผศ.ชัยรัตน์ แสงทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สูจิบัตร The 5th ASEAN Art Exhibiton At Southern Thai Art Gallery Princess Galyani Vadhana Institute ofCultural Studies Prince of Songkhla University, Pattani Campus วันที่ 2 ส.ค.-15 ก.ย.60 (อาเซียน), งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
130 Phenomenal from figurative อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ สูจิบัตร The 5th ASEAN Art Exhibiton At Southern Thai Art Gallery Princess Galyani Vadhana Institute ofCultural Studies Prince of Songkhla University, Pattani Campus วันที่ 2 ส.ค.-15 ก.ย.60 (อาเซียน), งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
131 My forest ผศ.ดร.มณี มีมาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ สูจิบัตร The 5th ASEAN Art Exhibiton At Southern Thai Art Gallery Princess Galyani Vadhana Institute ofCultural Studies Prince of Songkhla University, Pattani Campus วันที่ 2 ส.ค.-15 ก.ย.60 (อาเซียน), งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
132 Light from the king 1. อาจารย์.ดำรง ชีวะสาโร คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 7-10 ก.พ.61 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพฯ, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
133 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ : กรณีศึกษาการรำกริชของผู้ดูแลนกในประเพณีแห่นก จังหวัดปัตตานี อาจารย์สายฝน ไฝเส้ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ งาน International Conference on Performing and Visual Arts 2018 วันที่ 9-11 ม.ค.61 ณ Cultural Centre University of Malaysia, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
134 Wonders of the twilight with the creation of arts 1 ผศ.ยอดชาย พรหมอินทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 7-10 ก.พ.61 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพฯ, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
135 เทวีนครา อาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดงครั้งที่ 8 The 8th SWU International Festival of Arts and Culture วันที่ 14-15 มิ.ย.61 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร), งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
136 Memory of Rainy Season อาจารย์นันทวุฒิ สิทธิวัง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สูจิบัตร นิทรรศการผลงานประติมากรรมนานาชาติของมหาวิทยาลัยในเอเชีย 2017 HAIKU-Sculpture เมื่อ พ.ย.60 ณ Joshibi University of Art and Design Art Museum ประเทศญี่ปุ่น, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
137 The fabrication of Fe-W-mullite-based composite coatings inside a steel pipe by centrifugal-SHS process อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ JOURNAL OF THE AUSTRALIAN CERAMIC SOCIETY Volume: 53 Issue: 2 Pages: 343-350 Published: OCT 2017, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
138 AN EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING AVERAGE METHOD WITH DESIGNED INPUT DATA ASSIGNMENTS FOR FORECASTING LIME PRICES IN THAILAND อาจารย์ ดร.อภิเดข บูรณวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ JURNAL TEKNOLOGI Volume: 79 Issue: 6 Pages: 53-60 Published: SEP 2017, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
139 Statistical Optimization for Esterification of Waste Coffee Grounds Oil using Response Surface Methodology อาจารย์ ดร.โชคชัย เหมือนมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Energy Procedia, Volume 138, October 2017, Pages 235-240, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
140 Mechanoactivated SHS of Si–SiC Powders from Natural Sand: Influence of Milling Time อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis April 2018, Volume 27, Issue 2, pp 85–88, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
141 Conversion of Bagasse Ash Waste to Nanosized SiC Powder อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis April 2018, Volume 27, Issue 2, pp 98–102, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
142 Experimental Study on Single Phase Heat Transfer in Alternating Cross-Section Flattened Tube ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ Research Gate June 2018 , งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
143 Synthesis of Bi2O3-doped and TiO2-doped porous Lava for photocatalytic studies อาจารย์ ดร.กรกนก อุบลชลเขต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Materials Today: Proceedings, Volume 5, Issue 3, Part 2, 2018, Pages 9312-9318, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
144 The future of work with particular reference to Thailand and the role of HR professionals Prof. Dr. Brian Sheehan วิทยาลัยนานาชาติ TSU-AFBE International Conference 2018 (The 21st AFBE Conference 2018) 15-16 ม.ค. 2561 จ.ภูเก็ต, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
145 Value Chain with Existence of University. Asst. Prof. Dr. Wasan Karnchanamukda วิทยาลัยนานาชาติ TSU-AFBE International Conference 2018 (The 21st AFBE Conference 2018) 15-16 ม.ค. 2561 จ.ภูเก็ต, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
146 Policies impacting shifting cultivation: Getting them right Prof. Dr. Lindsay Falvey  วิทยาลัยนานาชาติ Shifting Cultivation Policies ฉบับ November 2017 / Hardback / 1076 Pages / 9781786391797, งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
147 Restorative for Security Solution in Three Province of Southern Thailand ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา TSU-AFBE International Conference 2018 (The 21st AFBE Conference 2018) 15-16 ม.ค. 2561 จ.ภูเก็ต, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
148 Sustainable of Arableland Management Inlamo Sub-District, Na Yong District, Trang Province, Thailand อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา TSU-AFBE International Conference 2018 (The 21st AFBE Conference 2018) 15-16 ม.ค. 2561 จ.ภูเก็ต, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
149 corruption : The conceps of Police Organization อาจารย์ ดร.อิศมนต์ จันทะโร วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา TSU-AFBE International Conference 2018 (The 21st AFBE Conference 2018) 15-16 ม.ค. 2561 จ.ภูเก็ต, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับนานาชาติ
150 ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดหยาบจากเปลือกผลมังคุดที่ระยะต่างๆ ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม นางสาวอาตีก๊ะ ยีหมะ (นิสิต วท.บ. ชีววิทยา) นายภูวกฤษณ์ จันทร์ผ่อง (นิสิต วท.บ. ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
151 ศักยภาพของสารสกัดหยาบจากเห็ดเสม็ดในการยับยั้งจุลินทรีย์และยับยั้งอนุมูลอิสระ อ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ อ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล นิภาราตี เขียวชอุ่ม (นิสิต วท.บ. จุลชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
152 ความหลากหลายของโรติเฟอร์ในระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อ.ยุพิน พิมโคตร์ อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
153 ผลของแสงสีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบเลือดของปลาดุกลูกผสม ผศ.นพดล ศุกระกาญจน์ อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
154 การศึกษาผลของการใช้สารละลายไอโอโดฟอร์ต่ออัตราการฟักและอัตราการรอด ของปลากะพงขาว (Lates calcarifer (Bloch,1790))วัยอ่อน อ.ยุพิน พิมโคตร์ อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
155 ผลการใช้ปุ๋ยหมักผักตบชวาต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน อ.ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล อ.ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
156 ฝุ่นละอองและปริมาณโลหะหนักจากเตาเผามูลฝอยชุมชนเทศบาลตำบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ อ.ดร.จิราพร ช่อมณี น.ส.เสาวลักษณ์ รักดี (นิสิต วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) น.ส.โสภิตา สุวรรณ (นิสิต วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
157 ปริมาณไนโตรเจนสะสมในป่าชุมชนบ้านป่าพงศ์อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
158 สารประกอบทองแดง(II) ของอนุพันธ์กรดเบนโซอิก การสังเคราะห์, โครงสร้าง, สเปกโทรสโกปี, สมบัติแม่เหล็ก และฤทธิ์ต้านจุลชีพ รศ.ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา น.ส.จิราพัชร น้าแก้ว (นิสิต วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
159 ฤทธิ์ต้านจุลชีพก่อโรคทางทันตกรรมของแอนโดรกราโฟไลด์แยกจากใบฟ้าทะลายโจร อ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค อ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ น.ส.กวินนาฎ สงสุรินทร์ (นิสิต วท.บ. ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
160 การบำบัดน้ำเสียโดยการตกตะกอนของสารสกัดแทนนิน ผศ.ศิริพร จันทร์คีรี คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
161 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ ต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ของสารสกัดหยาบจากผลมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โห่ อ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล อ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ น.ส.ซุลฟา มะมิง (วท.บ. จุลชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
162 การปรับสภาพและการฟื้นฟูแบตเตอรี่สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว ผศ.ศิริพร จันทรคีรี คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
163 การยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันในน้ำมันบริโภคของสารสกัดหญ้าแห้วหมู ผศ.ศิริพร จันทรคีรี คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
164 การสร้างอุปกรณ์ขึ้นรูปวัตถุแบบพกพาได้ในแบบปืน 3 มิติ สำหรับใช้ในกระบวนการ STEAM อ.ดร.อนุรักษ์ อุดมเวช คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
165 กระถางต้นไม้อัจฉริยะ อ.ดร.อนุรักษ์ อุดมเวช คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
166 สมรรถนะของระบบเซลล์สุริยะขนาด 1 kWp ภายใต้สภาวะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก อ.ดร.การะเกด แก้วใหญ่ อ.ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง นางสาวธมลวรรณ คำอ่อน (นิสิต วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน) คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
167 คุณสมบัติการดูดซับโมเลกุลกลิ่นข้าวของท่อนาโนคาร์บอนชนิดผนังเดี่ยว ศึกษาโดยวิธีการออกแบบวัสดุเชิงคำนวณ อ.ดร.อนุรักษ์ อุดมเวช คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
168 ประสิทธิภาพแผ่นรับรังสีอาทิตย์ของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก นายธีรเดช ใหญ่บก นายสุเจนต์ พรมเหมือน นางสาวสุมลรัตน์ ไชยโย (นิสิต วท.บ. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน) คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
169 สถานภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรกับศักยภาพพลังงานชีวมวลของภาคใต้ ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
170 การประมาณค่าความยาวนานแสงแดดจากปริมาณฝนแฉลี่ยรายเดือนของภาคใต้ ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
171 ระบบแนะนำการเลือกยางรถยนต์ อ.ดร.คณิดา สินใหม นางสาวจิราภรณ์ เมืองกลัด (นิสิต วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ) นายอนรรฆวี สังเกื้อ (นิสิต วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
172 การปรับปรุงวิธีการมอบหมายงานหนึ่งสำหรับการแก้ปัญหาการมอบหมายงาน อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี น.ส.หทัยชนก เมืองทรัพย์ (นิสิต วท.บ. คณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
173 ระบบสารสนเทศเพื่อวินิจฉัยโรคทั่วไปและแนะนำการรักษาด้วยสมุนไพร ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ นายอภิเชษฐ์ แก้วคง (วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์) นายจีรศักดิ์ แสงศรี (วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
174 การบูรณาการการกรองเนื้อหาร่วมกับการกรองแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วมบนระบบแนะนำ อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง นางสาวฮาซานาห์ กอและ (นิสิต วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ) นางสาวน้ำฝน สุนันทวงศ์ (นิสิต วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
175 ความชื้นสมดุลของหมาก ผศ.มารีนา มะหนิ คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
176 จุดตรึงของการส่งไม่ขยาย G ในปริภูมิบานาค อ.ดร.ศิวพร แซ่วัน อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี อ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสาราญวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
177 กึ่งกรุปปรกติซ้ายที่มีสมบัติซิงกูลาร์ ผศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์ น.ส.กนกวรรณ พุทธสวัสดิ์ (นิสิต วท.บ. คณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
178 ผลของการทดลองจริงและเสมือนจริงทางเคมีต่อความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนธรรมโฆสิต ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค อ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ นางวารุณี มโณสงค์ นายเกษม ทิพย์ดนตรี คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
179 การสร้างและหาประสิทธิภาพของคู่มือการสอน วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.มารีนา มะหนิ ผศ.สิรีพร สังข์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
180 การประยุกต์ใช้เทคนิคการจับปล่อยในการประมาณจานวนนิสิตที่ป่วยในช่วงกิจกรรมรับน้องใหม่ ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ดร.อรสา อนันต์ น.ส.นัจวาร์ เจ๊ะหนิบึแน (นิสิต วท.บ.สถิติ) คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
181 ผลของการทดลองจริงและเสมือนจริงทางเคมีต่อความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ผศ.ดร.ณวงศ์ บุนนาค อ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ นางวารุณี มโณสงค์ นายเกษม ทิพย์ดนตรี คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
182 แอนดรอยด์แอปพลิเคชันสำหรับบันทึกเวลาปฏิบัติงาน อ.อาจารี นาโค นางสาวพิขขากร จรจรัล (นิสิต วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์) นายวันทนากร เทพรัตน์ (นิสิต วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
183 การหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าคุณภาพ Gel Time และ Buffer Capacity กับการควบคุม กระบวนการผลิตของเรซิน SE0 โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ น.ส.อารียา เหลาพันนา (นิสิต วท.บ. สถิติ) อ.พีระ ทองมี อ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสาราญวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
184 ผลของวิกฤตหมอกควันไฟไหม้ป่าจากเกาะสุมาตราต่อมวลอนุภาค และสัดส่วนของ OC/EC ในบรรยากาศอำเภอหาดใหญ่ อ.ดร.จิราพร ช่อมณี คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
185 จลนพลศาสตร์การเกิดก๊าซชีวภาพของการหมักร่วมมูลวัวและหญ้าเนเปียร์ อ.ดร.จิราพร ช่อมณี คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
186 ระบบติดตามยานพาหนะโดยใช้จีพีเอสส่งผ่านระบบไวไฟ ผศ.มารีนา มะหนิ นายศุภกร กตาธิการกุล คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
187 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรคข้าวเบื้องต้น ผศ.อรยา ปรีชาพานิช ผศ.สุดา เธียรมนตรี น.ส.ประภาพรรณ รงฤทธิ์ (นิสิต วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์) น.ส.วราภรณ์ ปานแขวง (นิสิต วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
188 การพัฒนาเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม น.ส.ภัทรวดี เหรียญมโนรมย์ (นิสิต วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์) น.ส.สุธาทิพย์ สัมพันธมาศ (นิสิต วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
189 การทดสอบที และการทดสอบ z กับขนาดตัวอย่าง อ.พีระ ทองมี ผศ.สิรีพร สังข์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
190 หุ่นยนต์ปลูกพืช อ.ดร.อนุรักษ์ อุดมเวช คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
191 ระบบควบคุมหุ่นยนต์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออฟติง อ.กฤษณ์ ทองขุนดำ คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
192 ปริมาณสารกัมมันตรังสีและดัชนีอันตรายในตัวอย่างผิวหน้าบางพื้นที่ของจังหวัดยะลา  ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ คณะวิทยาศาสตร์ วารสารนเรศวรพะเยา (เดือนกันยายน-ธันวาคม2560),
Volume.10,
Issue.3,
งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
193 การคัดเลือกและแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเอนไซม์กลุ่มเซลลูโลไลติ น.ส.ซัลไลลา แวมะยิ (นิสิต วท.ม. ชีววิทยา) อ.ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา คณะวิทยาศาสตร์ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560),
Volume.9,
Issue.18,
งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
194 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบสำหรับการทดสอบความแตกต่างของค่ากลางระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่อิสระกัน ผศ.ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดือนกันยาน-ตุลาคม 2560),
Volume.25,
Issue.5,
งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
195 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผลปาล์ม (Elaeis guineensis) หลังการเก็บเกี่ยว และการประยุกต์ใช้ไลเปสจากปาล์มในการผลิตไบโอดีเซล  น.ส.ภัทรวดี กิ้มตั้น (นิสิต วท.ม. เคมีประยุกต์) นายเทวัญ หยู่หนู นางนิษา ไพจิตร รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่20 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
196 การศึกษาภูมิหลังและพฤติกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีสถานภาพปกติและรอพินิจ โดยใช้การทดสอบโฮเทลลิ่งทีกำลังสอง  ผศ.ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560),
Volume.19,
Issue.2,
งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
197 ตัวแบบพยากรณ์ราคามังคุดคละ  วรางคณา เรียนสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
198 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของราเอนโดไฟท์ที่แยกจากสาหร่ายทะเล ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด  น.ส.อามีนา สาแม (นิสิต วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ) อ.ดร.อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์ ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง อ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา คณะวิทยาศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560),
Volume.45,
Issue.4,
งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
199 เกณฑ์ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาอัตราส่วน Signal-to-Noise ที่น้อยเกินไปและความน่าจะเป็นที่จะ Over/Underfitting สำหรับตัวแบบถดถอย  ผศ.ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560),
Volume.36,
Issue.6,
งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
200 พฤติกรรมการเลือกคู่ตามตัวเมียตัวอื่น  ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ คณะวิทยาศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560),
Volume.25,
Issue.6,
งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
201 กลิ่นตัวของนก ส่วนประกอบทางเคมีและประโยชน์ต่อนก  ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ คณะวิทยาศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดือนกันยายน-ตุลาคม 2560),
Volume.25,
Issue.5,
งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
202 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร 2 กลุ่มที่อิสระกัน ผศ.ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560),
Volume.11,
Issue.2,
งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
203 ตัวแบบพยากรณ์โอกาสการมีสถานภาพรอพินิจของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560),
Volume.9,
Issue.18,
งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
204 ตัวแบบพยากรณ์จำนวนผู้ว่างงานในประเทศไทย ผศ.ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560),
Volume.9,
Issue.18,
งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
205 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของสำนักงานทะเบียนที่ว่าการอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายอนันต์ หนูเกตุ (นิสิต วท.บ. สถิติ) ปรีดาภรณ์ กาญจนสําราญวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560),
Volume.8,
Issue.2,
งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
206 โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของปลากระบอก (Liza subviridis) ในชายฝั่งทะเลอันดามัน  ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ คณะวิทยาศาสตร์ วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560),
Volume.10,
Issue.2,
งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
207 การฟื้นฟูพันธุ์น้ำจืดในคลองป่าพะยอมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ อ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์ อ.ดร.ธนพล อยู่เย็น คณะวิทยาศาสตร์ วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561),
Volume.21,
Issue.1,
งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
208 การยับยั้งการทำงานของนิวรามินิเดสของไข้หวัดใหญ่H1N1 สายพันธุ์ดั้งเดิม สายพันธุ์กลายพันธุ์ด้วยยาโอเซลทามิเวียร์ สารแอนโดรกราโฟไลด์และอนุพันธ์ อ.ดร.พนิตา ก้งซุ่น นางสาววันสิริ อินทร์นอก (นิสิต วท.ม. เคมีประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์ วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561),
Volume.21,
Issue.1,
งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
209 การพัฒนากระบวนการผลิตปลาส้มในจังหวัดพัทลุงด้วยกล้าเชื้อ Lactobacillus spp. อ.ดร. พฤทฐิภร ศุภพล และ อ.ดร. ศุภชัย นิติพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
210 การประยุกต์ใช้เหมืองกฎความสัมพันธ์แบบตรรกศาสตร์คลุมเครือและการจัดกลุ่มในบริบทความเข้มแข็งของครอบครัวไทย ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม และ ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร คณะวิทยาศาสตร์ The 13th National Conference on Computer and Information Technology. at Arnoma Grand Hotel, Bangkok Thailand, 6 - 7 July 2017 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.4 ระดับชาติ
211 อิทธิพลของขนาดเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และปริมาณสารอาหารในเมล็ดถั่วหรั่ง อาจารย์ ดร.นันทิยา พนมจันทร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับพิเศษ) ปี 2561 สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
212 ผลของข้าวเหนียวดำสายพันธุ์พื้นบ้านจังหวัดพัทลุงต่อคุณภาพของข้าวหมากในระหว่างกระบวนการหมัก ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับพิเศษ) ปี 2561 สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
213 วิธีการประเมินศักยภาพชีวมวลอย่างง่าย กรณีศึกษาการประเมินศักยภาพชีวมวลจากไม้ยางพาราสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมากใน 3 จังหวัดชายแดนใต้  ไชยยะ คงมณี วิโชติ จงรุ่งโรจน์ บัญชา สมบูรณ์สุข ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
214 การประเมินแบบมีส่วนร่วมในระบบการบริหารจัดการกลุ่มวิจัย กรณีศึกษาการปฏิบัติที่ดีของกลุ่มวิจัยสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และสังคม  อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว พินิจ ดวงจินดา สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ สุนิสา คงประสิทธิ์ ธนภัทร เต็มรัตนะกุถล พัชลินจ์ จีนนุ่น ชาลินี สะท้านบัว พรพันธุ์ เขมคุณาศัย เบญจวรรณ บัวขวัญ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
215 ผลของความเข้มข้นของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณสมบัติทางทางเคมีของข้าวพันธุ์ดอกพะยอม  นูรีย๊ะ มิยะ อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว ณัฐธยาน์ ฟาน เบม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
216 ศักยภาพทางการตลาดของผลไม้และผักไทยในประเทศมาเลเซีย  บัญชา สมบูรณ์สุข วันชัย ธรรมสัจการ ศศิวิมล สุขบท อังคณา ธรรมสัจการ ธีรศักดิ์ จินดาบถ พิไลวรรณ ประพฤติ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน Kasetsart Journal of Social Sciences ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
217 อุตสาหกรรมยางพาราไทย สถานภาพและแนวทางการพัฒนา สู่ประชาคม สุธี อินทรสกุล บัญชา สมบูรณ์สุข ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับพิเศษ (เดือนตุลาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
218 ศักยภาพการผลิตยางพาราไทย การจัดการเทคโนโลยีการผลิต ปัญหาและแนวทาง การเพิ่มผลผลิต  บัญชา สมบูรณ์สุข ไชยยะ คงมณี ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ นริสา ทรงไตรย์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน Kasetsart Journal of Social Sciences ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-เมษายน 2561), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
219 ศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิต และทัศนคติของเกษตรกรต่อการปลูกถั่วฝักยาวและถั่วพุ่มภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์และระบบเกษตรเคมี ผศ.ดร. สรพงค์ เบญจศรี ผศ.ดร.สกุลกานต์ สิมลา นางสาวดวงใจ ชะนะพาล คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน Australian Journal of Crop Science (AJCS) 11)(05) 585 - 595 (2017), งานวิจัยตีพิมพ์ 1.0 ระดับนานาชาติ
220 การพัฒนาแนวทางการจัดสรรน้ำชลประทานเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (บ้านพร้าว) อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง อ.ดร. อนิสรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว และ ผศ.ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี นางสาวอภัสรา ณรงค์กิจ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
221 พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มคนวัยทำงานในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง อาจารย์ชวนชม ขุนเอียด น.ส.ขนิษฐา บุญทอง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
222 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการอบไอน้ำสมุนไพรและการทับหม้อเกลือ ในการลดน้ำหนักของหญิงที่มีน้ำหนักตัวเกิน อาจารย์ชวนชม ขุนเอียด คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
223 ประสิทธิผลของการกักน้ำมันหญ้าขัดมอนเพื่อลดอาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคจับโปงแห้งเข่า อาจารย์ชวนชม ขุนเอียด คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
224 คุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาลพัทลุง ผศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ น.ส.ณัฐวดี สุขสง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
225 มุมมองต่อการบริการสุขภาพระดับชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์ น.ส.ดวงดาว ศรีเรืองรัตน์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
226 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของพนักงานรับเหมา บริษัท ผลิตและขนส่งก๊าซธรรมชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา อาจารย์ธนวรรณ บัวเจริญ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
227 การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์ นายสิทธิศักดิ์เพชร โกษาชาติ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
228 ผลการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ผศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
229 การจัดการขยะอันตรายและการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ผศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับพิเศษ) ปี 2561 สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
230 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2557  ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ สมเกียรติยศ วรเดช จิรนันท์ ช่วยศรีนวล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
231 ความชุกของการใช้ยาหลายขนานในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดพัทลุง  สุทธิพงษ์ รักเล่ง สมเกียรติยศ วรเดช ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
232 ภาวะสุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชน ลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตก จังหวัดพัทลุง ประเทศไทย  เสาวนีย์ สังข์แก้ว ปัทมา รักเกื้อ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วารสารปาริชาต ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
233 การรับรู้การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของผู้ป่วยนอกแผนกอายุรกรรมและแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาลพัทลุง  กุสุมาลย์ น้อยผา สุกาญจนา กำลังมาก ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ เรืองฤทธิ์ สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
234 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ฐิติมา ชูใหม่ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
235 ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
236 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.ดร. วิทยา เหมพันธ์ ผศ.ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ นางสาวฐิติมา ชูใหม่ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วารสารคุณภาพชีวิตกับกฏหมาย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
237 ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี ผศ.ดร .สมเกียรติยศ วรเดช นายอนุชิต ชุมคง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2560, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
238 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลรัษฎา จังหวัดตรัง อ.ดร. วันลภ ดิษสุวรรณ์ นางสาวรัตนา รุณแสง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
239 การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.กัญญ์วรา พันธ์พงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
240 บรรยากาศองค์การในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ น.ส.กานต์ธิดา วรรณภัณฑ์พินิจ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
241 การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.คอรีเยาะ อูเซ็ง คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
242 ต้นทุนชีวิตก่อนสำเร็จการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์ นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
243 ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาจารย์ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ น.ส.ชนนิกานต์ เกียรติรุ่งโรจน์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
244 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กลวิธี STAR อาจารย์ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ น.ส.ณัฐวดี อนงค์ นายเด็จ ศรีทอง คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
245 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ผศ.ดร.รุ่งชัชาพร เวหะชาติ นายคณาพจน์ กำเหนิดอุทัย คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
246 การบริหารงานทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี น.ส.ขวัญใจ สงแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
247 การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเอกวชน จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ น.ส.มยุรี มุสิกโร คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
248 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ นายพิเชษฐ์ ขุนบำรุง คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
249 การบริหารงานแนะแนวของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของบุคลากรสถานศึกษา สังกัดสำนักาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ นายวราวุฒิ อนุการ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
250 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ น.ส.ศยามล จัลวรรณา คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
251 การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ น.ส.สุภาพร เชาวแพทย์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
252 การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ น.ส.สุรัตน์ เจนจิตภักดีเดชา คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
253 องค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษาตามคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ น.ส.สุริยา จันโสด คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
254 ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคูรูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ น.ส.อรอุมา กระดี่ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
255 ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ น.ส.อัจฉรา โพธิลักษณ์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
256 การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ น.ส.อานีฟา หนูหนุด คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
257 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพี้นที่ขการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ นายอุสมาน อาแซ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
258 การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 13 รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ นายเอกพงศ์ สุวรรณมณี คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
259 การจัดการความรู้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ น.ส.ฮิลมี่ย๊ะฮ์ สาเม๊าะ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
260 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.ฮุสนา หวันละเต๊ะ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
261 การพัฒนาความสามารถในการบวกลบคูณหารทศนิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ TGT อาจารย์ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ นายธนพงษ์ ชัยศิลป์ น.ส.อรพรรณ กาญจนแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
262 คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3 ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.ธนัญญา โต๊ะเต๊ะ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
263 การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี นายธีรศักดิ์ แก้วบุญ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
264 การบริหารงานสัมพันธ์ชุมชนของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 อาจารย์ ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ น.ส.นารีรัตน์ ทองหอม คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
265 ปัจจัยพยากรณ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กรณีเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกกับการวิเคราะห์จำแนก อาจารย์ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ น.ส.นิชนันท์ เบ็ญญามา คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
266 การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.นุสรา พฤฒิพัฒนพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
267 การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาพอเพียง ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เขตภาคใต้ตอนล่าง ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.พัชราภรณ์ ทิพย์มณี คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
268 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ น.ส.ฟารีดา โอ๊ะหลำ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
269 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย สังเกต อธิบาย ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมีสามระดับที่มีต่อมโนทัศน์เรื่องกรด เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อาจารย์ ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์ ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ นายภานุวัฒน์ จิตรภิรมย์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
270 การบริหารงานแนะแนวของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของบุคลากรสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.รุสวานี ดอเล๊าะ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
271 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อาจารย์ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ น.ส.ลลนา พลเพชร น.ส.ธนัญญา อารมฤทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
272 ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐ กรณีศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรรณมณี คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
273 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค TGT เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อาจารย์ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ น.ส.สุวรรณา แก้วมรกฎ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
274 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.อัจจิมา อินทร์สืบ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
275 การดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ น.ส.อานีตา บูรอดียา คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
276 ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรรณมณี คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
277 การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
278 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องมาตรตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อาจารย์ ดร. นุชนาฏ ใจดำรงค์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
279 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สถานที่และการบอกทิศ วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 อาจารย์ ดร. นุชนาฏ ใจดำรงค์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2562, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
280 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย สุวรรรณมณี คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
281 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานของ ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2 รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ นายอิสมาแอ อาแวเลาะ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
282 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อัจฉรา ตาเล๊ะเจ๊ะโซะ อนันต์ อารีย์พงศ์ พูนสุข อุดม คณะศึกษาศาสตร์ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
283 การพัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา  รัฐชญา ล่องเซ่ง วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน เสาวรส ยิ่งวรรณะ คณะศึกษาศาสตร์ วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
284 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน คน น้ำ ป่า เขาปู่ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำ  ชัชวาล ชุมรักษา คุณอานันท์ นิรมล คณะศึกษาศาสตร์ วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
285 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ชนาทิพย์ ไชยลึก อนันต์ อารีย์พงศ์ พูนสุข อุดม คณะศึกษาศาสตร์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
286 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแผนผังความคิดที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สุปรีดา บุญจุน ชวนพิศ ชุมคง นพเก้า ณ พัทลุง คณะศึกษาศาสตร์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
287 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21  วิภาดา พินลา คณะศึกษาศาสตร์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
288 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  อัจฉรีย์ สังขรักษ์ สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ สิทธิชัย วิชัยดิษฐ คณะศึกษาศาสตร์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
289 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สำหรับครูสังคมศึกษาในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 21  วิภาดา พินลา คณะศึกษาศาสตร์ วารสารปาริชาต ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
290 องค์ประกอบเชิงสาเหตุภาวะผู้นำปริวรรตของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ชูชาติ พิเภก ไมตรี จันทรา เรวดี กระโหมวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
291 สื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำของเยาวชน กรณีศึกษา คนปลายน้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง  จินตนา กสินันท์ คณะศึกษาศาสตร์ วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
292 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะการพูดเรื่องราวท้องถิ่น จังหวัดสงขลา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อมลวรรณ วีระธรรมโม อาภรณ์ มณีรัตน์ ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล คณะศึกษาศาสตร์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
293 การรับรู้และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ  อุษา ส่งศรี จรัส อติวิทยาภรณ์ อมลวรรณ วีระธรรมโม คณะศึกษาศาสตร์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
294 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดภาวะผู้นำ ของผู้บริหารงานสาธารณสุขภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต้  มุทริกา จินากุล รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ จรัส อติวิทยาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
295 การพัฒนาบทเรียนผ่านโมบายล์เว็บ เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา สำหรับนิสิตปริญญาตรี  ณัฐวุฒิ ศิริวัฒน์ นุชนาฏ ใจดำรงค์ นวลพรรณ วรรณสุธี คณะศึกษาศาสตร์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
296 ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  คุณอานันท์ นิรมล ชัชวาล ชุมรักษา ขรรค์ชัย แซ่แต้ คณะศึกษาศาสตร์ วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เดือนกรกฎาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
297 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น ้าของเยาวชนคนกลางน ้าคลองท่าแนะจังหวัดพัทลุง  วีนัส ศรีศักดา กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ เสาวรส ยิ่งวรรณะ คุณอานันท์ นิรมล คณะศึกษาศาสตร์ Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน -ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
298 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท้องถิ่นศึกษา เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนิสิตปริญญาตรี  วิภาดา พินลา คณะศึกษาศาสตร์ Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน -ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
299 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการสร้างนิสัยเป็นฐาน ของเยาวชนคนกลางน้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง  วีนัส ศรีศักดา คณะศึกษาศาสตร์ Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน -ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
300 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โวหารการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปฐมาวดี เครือแก้ว อนันต์ อารีย์พงศ์ พูนสุข อุดม คณะศึกษาศาสตร์ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
301 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อ.ดร. นุชนาฏ ใจดำรงค์ น.ส.จิรัชยา ขันทอง คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2563, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
302 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง กินดี มีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผศ.ดร. คุณอานันท์ นิรมล น.ส.ชฏาภรณ์ รักษ์ศรีทอง คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2564, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
303 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการทำงานของกล้ามเนื้อและกระดูก วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผศ.ดร. คุณอานันท์ นิรมล น.ส.พิมพ์วลัญ สงวนวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2565, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
304 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผศ.ดร. คุณอานันท์ นิรมล น.ส.สุธิดา มีสัจจานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2566, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
305 ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 อ.ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี น.ส.นันทาทิพย์ เพชรสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
306 ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 อ.ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี น.ส.กนกพิชญ์ พิพิธกุล คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
307 การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ผศ.ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.จันชรี เยาดำ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
308 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหาร ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ผศ.ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.พรศิลป์ ถาวรศรี คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
309 การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามควาคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 2 รศ.ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์ นางอุไรวรรณ เลี่ยนจ้าย คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
310 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผศ.ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.วิไล วัชฤทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
311 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 รศ.ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์ น.ส.อุษณีย์ ศรีเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
312 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ผศ.ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.ศุภร ทิ้งแหล๊ะ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
313 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผศ.ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.กัลยา อาทรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
314 การดำเนินงานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ผศ.ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.กัญญา สุวรรโณ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
315 คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสงขลา ผศ.ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.ณัฐกฤตา จอมศรี คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
316 การทำงานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 รศ.ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์ น.ส.ศรสวรรค์ สุขสนาน คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
317 การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ผศ.ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.ปราณี ไชยภักดี คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
318 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ผศ.ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.ฟาตอนะห์ นิและ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
319 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รศ.ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์ น.ส.ระติวรรณ สุขศิริ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
320 การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผศ.ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.ยินดี บัวทอง คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
321 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รศ.ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์ น.ส.เรือนเพชร เต็กลี่ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
322 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผศ.ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.จันจิรา ไชยรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
323 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ผศ.ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ นางพัฒนา มะลิวัลย์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
324 ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 รศ.ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์ นางวิไล ณ ปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
325 การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ผศ.ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ นายภูมินทร์ คำเขียว คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
326 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3 อ.ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี น.ส.มณฑิตา บิลเดช คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ จ. ภูเก็ต วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
327 การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อ.ดร. สุนทรี วรรณไพเราะ นายพาวุฒิ ศิริมานูญ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ จ. ภูเก็ต วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
328 การดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำในโรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปัญญา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รศ.ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์ น.ส.สุชาดา ทวีทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
329 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อ.ดร. สุนทรี วรรณไพเราะ นางวันวิสา พรหมสุวรรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
330 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนราธิวาส รศ.ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์ น.ส.พัฒน์ชินี ขันทศกร คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
331 การบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 อ.ดร. สุนทรี วรรณไพเราะ น.ส.ลักขณา ชิณพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
332 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 อ.ดร. สุนทรี วรรณไพเราะ นางสุคนธา ไชยหาญ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
333 ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 อ.ดร. สุนทรี วรรณไพเราะ น.ส.กลิกา ศิริวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
334 การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอำเภอรือเสาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1 อ.ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี น.ส.อายีซ๊ะ มะสง คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
335 การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อ.ดร. สุนทรี วรรณไพเราะ นายประกาศิต กิติลาโภ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
336 ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา อ.ดร. สุนทรี วรรณไพเราะ น.ส.วราภรณ์ อิสสระ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
337 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ตามความคิดเห็นของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา อ.ดร. สุนทรี วรรณไพเราะ น.ส.สุจิตรา เรืองยิ่ง คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
338 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของครูตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อ.ดร. สุนทรี วรรณไพเราะ น.ส.นิสา แหละหีม คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
339 ภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 รศ.ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์ น.ส.พิชชาภา นพรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
340 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อ.ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี นายสุชาติ สุวรรณมณี คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
341 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 รศ.ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์ นายอดิศักดิ์ หรมหมาน คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
342 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา อ.ดร. สุนทรี วรรณไพเราะ น.ส.พัชรพรรณ เพชรดี คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
343 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ในสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 อ.ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี นายรอมฎอน สันง๊ะ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
344 ประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รศ.ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์ น.ส.เสาวลักษณ์ พรหมจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
345 ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อ.ดร. สุนทรี วรรณไพเราะ นายสมศักดิ์ พรมชาย คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
346 การบริหารจัดการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล อ.ดร. ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี น.ส.ธัญชนก แววสง่า คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
347 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส อ.ดร. ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี น.ส.คนึงนิตย์ ขุนอำไพ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
348 การทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 อ.ดร. ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี น.ส.อรวรรณ บุญหลง คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
349 ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 อ.ดร. ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี น.ส.จิราวรรณ รามศรี คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
350 การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อ.ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี น.ส.พรทิพา ชาลีผล คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
351 การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 อ.ดร. ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี น.ส.พรรณพัชร อนุบุตร คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
352 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 อ.ดร. ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี นางอรทัย อินแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
353 ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เขตภาคใต้ตอนล่าง ผศ.ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.พัชราภรณ์ ทิพย์มณี คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
354 การบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 อ.ดร. ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี น.ส.ปวันรัตน์ สักหวาน คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ จ. ภูเก็ต วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
355 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 อ.ดร. ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี นายจงรัก จันทร์ขาว คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
356 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนราธิวาส ผศ.ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.ณัฐจิรา นวลมาก คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
357 การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของชุมชนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสงขลา เขต 2 รศ.ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์ น.ส.พาฝัน บูละ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
358 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผศ.ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ นายศุภชัย สุขหอม คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ จ. ภูเก็ต วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
359 การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผศ.ดร. รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ น.ส.จิรัฐติกาล สกูลหรัง คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ จ. ภูเก็ต วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
360 การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานีเขต 3 อ.ดร. ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี น.ส.วิภารัตน์ เสนี คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
361 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 จังหวัดนราธิวาส อ.ดร. ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี นายรอซาลี ดาแมยี คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
362 การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 อ.ดร. ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี นางสีตีอายะ โต๊ะกายอ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
363 ความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ (แบบเข้ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 อ.ดร. ดร. ศิลป์ชัย สุวรรณมณี นายบัดรี โต๊ะกายอ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
364 กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ในการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช รศ.ดร. พูนสุข อุดม อ.ดร. มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ นางสาวภัทรสุดา รักทอง คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 28 เมษายน 2560, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
365 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณทางคณิตศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ.ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ อ.ดร. เกษม เปรมประยูร นางฟารีดา กุลโรจนสิริ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
366 การพัฒนายุทธวิธีการใช้ตัวแทนที่หลากหลายทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โดยใช้วิธีการแบบเปิด อ.ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ อ.ดร. เกษม เปรมประยูร นางสาวนันทิยา พงษ์ศิริกุล คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
367 การสื่อสารทางคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อ.ดร. เกษม เปรมประยูร อ.ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ นางซอบารียะห์ มาเส คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
368 การให้เหตุผลทางเรขาคณิตในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยมในชั้นเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อ.ดร. เกษม เปรมประยูร อ.ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ นางอาภรณ์ จันเพ็ชรสี คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
369 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะการจัดกระทำและการสื่อความหมายข้อมูล เรื่อง ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาร่วมกับผังกราฟิก ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ นางสาวพรสุภา ทิ้งน้ำรอบ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
370 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะการทำงานร่วมกันด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ นางกฤษณา นพภาพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
371 การพัฒนาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเปิด อ.ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ อ.ดร. เกษม เปรมประยูร นางสาวกัสมา ยีตะหวี คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 3 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
372 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ.ดร. สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ผศ.ดร. สมภพ อินทสุวรรณ นางมารียา หวังบือซา คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มวศ. วิจัย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
373 การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผศ.ดร. สมภพ อินทสุวรรณ อ.ดร. นวลพรรณ วรรณสุธี นางซานีรา สุมาลี คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มวศ. วิจัย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
374 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผศ.ดร. สมภพ อินทสุวรรณ อ.ดร. นวลพรรณ วรรณสุธี นางอทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มวศ. วิจัย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
375 ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หน่วยการเรียนรู้ ชีวิติสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผศ.ดร. สมภพ อินทสุวรรณ อ.ดร. นวลพรรณ วรรณสุธี นางสาวสุพัตร เพ็ชรรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มวศ. วิจัย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
376 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผศ.ดร. นินนาท์ จันทร์สูรย์ ผศ.ดร. นพเก้า ณ พัทลุง นางไมซารอห์ สาและ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มวศ. วิจัย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
377 ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผศ.ดร. นินนาท์ จันทร์สูรย์ ผศ.ดร. นพเก้า ณ พัทลุง นางสาวสอพูรอ หะยีเจะปูเตะ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มวศ. วิจัย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
378 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร. สมภพ อินทสุวรรณ อ.ดร. เมธี ดิสวัสดิ์ นางสาวนฤทัย ท่ากั่ว คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 25 พฤษภาคม 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
379 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผศ.ดร. สมภพ อินทสุวรรณ ผศ.ดร. สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ นายปิยะชนก์ เถาสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 25 พฤษภาคม 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
380 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่องระบบภายในร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผศ.ดร. สมภพ อินทสุวรรณ อ.ดร. นวลพรรณ วรรณสุธี นางสาวมารีแย เจะยะปาร์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยเชิงรุก ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
381 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ผศ.ดร. สมภพ อินทสุวรรณ อ.ดร. นวลพรรณ วรรณสุธี นางสาวอาตีเก๊าะห์ บาโง คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยเชิงรุก ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
382 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด อ.ดร. เกษม เปรมประยูร อ.ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ นายณัฐพงษ์ พูลรมย์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
383 การใช้ตัวแทนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ฟังก์ชันโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด อ.ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ อ.ดร. เกษม เปรมประยูร นางสาวเศรษฐนินทร์ เลิศสกุล คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
384 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเชิงเส้น และฟังก์ชันกำลังสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม อ.ดร. เกษม เปรมประยูร อ.ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ นายธรรมรงค์ ณรงค์ทิพย์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
385 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเชิงเส้น และฟังก์ชันกำลังสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม อ.ดร. เกษม เปรมประยูร อ.ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ นายธรรมรงค์ ณรงค์ทิพย์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
386 การพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ร่วมกับการใช้กระดานดำ อ.ดร. เกษม เปรมประยูร อ.ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ นางสาวอาริยาภรณ์ ชุมคง คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
387 การพัฒนาการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด อ.ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ อ.ดร. เกษม เปรมประยูร นางสาววรศมน คัมภีรปกรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
388 การพัฒนาความเข้าใจในแนวคิดหลัก เรื่อง การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ PDEODE ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ผศ.ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ นางสาวชนิกานต์ สระมุณี คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
389 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รศ.ดร. พูนสุข อุดม ผศ.ดร. นินนาท์ จันทร์สูรย์ นางสาวธันย์ชนก ชูจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 25 พฤษภาคม 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
390 การพัฒนามโนมติ เรื่อง แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับผังมโนมติ รศ.ดร. พูนสุข อุดม ผศ.ดร. นินนาท์ จันทร์สูรย์ นางสาวชนกนาฎ กาญจนภักดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 25 พฤษภาคม 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
391 การพัฒนาความเข้าใจในแนวคิดหลัก และการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ผ่านการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ผศ.ดร. สุวิทย์ คงภักดี นายพัทวี ศรีระษา คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา วันที่ 25 พฤษภาคม 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
392 การใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ร่วมกับกระบวนการกลุ่มที่มีต่อความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อ.ดร. เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ ผศ.ดร. นพเก้า ณ พัทลุง นางสาวซาวาตี บือราเฮง คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ The 6th PSU Education Conference Digital Citizenship for Thailand 4.0 in Higher Education ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
393 ปัจจัยพยากรณ์แรงจูงใจในการเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.ดร. วิไลพิน แก้วเพ็ง อ.ดร. ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม นายวรัญญู ขวัญวิชา คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
394 ความพึงพอใจในการเรียนวิชาพลศึกษา ของนักเรียน English Program ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง อ.ดร. วิไลพิน แก้วเพ็ง อ.ดร. ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม นายสมพร หลักทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
395 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในจังหวัดยะลา อ.ดร. วิไลพิน แก้วเพ็ง อ.ดร. ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม นายไพโกศล แก้วทัศน์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
396 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพตามลักษณะทางประชากรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จังหวัดสงขลา ผศ.ดร. สุนทรา กล้าณรงค์ อ.ดร. ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม ว่าที่ ร.ต. หญิง อรจิรา ทะลิทอง คณะศึกษาศาสตร์ วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
397 แรงจูงใจในการออกกำลังกายของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ อ.ดร. วิไลพิน แก้วเพ็ง อ.ดร. ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม นายอับดุลรอฮิม รอยิง คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยเชิงรุก ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
398 คุณลักษณะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นจริงและคาดหวังของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ดร. วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน ผศ.ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม นางสาวเพ็ญพักตร แกล้วทนงค์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 21 - 22 เมษายน 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
399 ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผศ.ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ นางสาวศรีวรา ศรีทะชะ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
400 สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ผศ.ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม อ.ดร. วัลลยา ธรรมอภิบาลอินทนิน นางสาวจริยา จันทวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
401 การประเมินหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ” ในบริบทชุมชนเข้มแข็ง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง อ.ดร. สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ อ.ดร. เมธี ดิสวัสดิ์ นายกิตติรัตน์ เกษตรสุนทร คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 5 th International Conference on Education (ICE 2018) and The 14th National Conference Advancing Innovation and Research Excellence for Transforming Education” ณ ห้องประชุมหลวงพ่อ วัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 23 มิถุนายน 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
402 ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีสอนอ่านแบบ PANORAMA โดยใช้เรื่องราวในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ที่มีต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อ.ดร. กิตติธัช คงชะวัน ผศ.ดร. นพเก้า ณ พัทลุง นางสาวรสรินทร์ นิลสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
403 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus ร่วมกับแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของเดวีส์ (Davies) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรีของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อ.ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม อ.ดร. วิทวัฒน์ ขัติยะมาน นางสุมาลี รักโข คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
404 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อ.ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม อ.ดร. วิทวัฒน์ ขัติยะมาน นางอ้อยใจ บุญช่วย คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
405 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารร่วมกับการใช้ผังกราฟิกที่มีต่อความเข้าใจการอ่านและการเขียนสรุปความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผศ.ดร. นพเก้า ณ พัทลุง อ.ดร. กิตติธัช คงชะวัน นางละออ วัชราคม คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
406 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคคำถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รศ. อนันต์ อารีย์พงศ์ ผศ.ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม นางอารีย์ พรหมปลัด คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยเชิงรุก ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
407 ผลของการให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีอัตถิภาวนิยมเพื่อพัฒนาเป้าหมายในชีวิตของคนไร้ที่พึ่ง ในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสงขลา ผศ.ดร. กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์ อ.ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน นางสาวกันยารัตน์ ยาบา คณะศึกษาศาสตร์ วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2562), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
408 การพัฒนาชุดฝึกทักษะแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผศ.ดร. คุณอานันท์ นิรมล ผศ.ดร. กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ นางสาวสิริบงกช วัชระกาญจกุล คณะศึกษาศาสตร์ วารสารครุพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
409 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูล สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผศ.ดร. คุณอานันท์ นิรมล ผศ.ดร. กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ นายอนุวัฒน์ เจริญสุข คณะศึกษาศาสตร์ วารสารครุพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
410 บทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่องลักษณะเด่นทางดนตรีในวัฒนธรรมตะวันตก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รศ. เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ ผศ.ดร. กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ นางสาววรัญญา รุ่งเรือง คณะศึกษาศาสตร์ วารสาร อัล-ฮิกมะฮ. มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ฉบับที่ 17 ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม -มิถุนายน 2562), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
411 ลักษณะของภาพเคลื่อนไหวในงานภาพยนตร์ของผู้กำกับภาพ เอ็มมานูเอล ลูเบสกี เอเอสซี เอเอ็มซี อาจารย์กิตติคุณ ฤทธินิ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
412 ลักษณะของภาพเคลื่อนไหวในงานภาพยนตร์ของผู้กำกับภาพวอลลี่ ฟิสเตอร์ เอเอสซี อาจารย์กิตติคุณ ฤทธินิ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
413 พื้นที่ทางวัฒนธรรมของชาวฮินดูในจังหวัดนราธิวาส ผศ.ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ นายวารยุทธ อาญาพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
414 คุณค่าของอนุศาสนาจารย์กองทัพบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ นายภัทรกฤติ รอดนิยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
415 ประเมินผลโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน” ด้วยรูปแบบ CIPP Model กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล อาจารย์อัศว์ศิริ ลาปีอี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารปาริชาต (ฉบับพิเศษ) ประจำปี 2561 สืบเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
416 คุณลักษณะงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน น.ส.จันจิรา อนงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
417 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนมีส่วนร่วม ป่าสาคู คลองปากประ จังหวัดพัทลุง นางสาวสมสมัย เอียดคง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารปาริชาต (ฉบับพิเศษ) ประจำปี 2561 สืบเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
418 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของย่านเมืองเก่าในเขตเทศบาลนครสงขลา  สมศักดิ์ ตันติเศรณี ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ประมาณ เทพสงเคราะห์ แสนศักดิ์ ศิริพานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 9ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
419 เมื่อ สเรเงเง (Srengenge) เป็นเครื่องมือเชิงสัญลักษณ์ ของความเชื่อแบบมลายูดั้งเดิม  นูรียัน สาแล๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
420 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากสื่อกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  อัศว์ศิริ ลาปีอี อดิศร ศักดิ์สูง ภาณุ ธรรมสุวรรณ สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง ฮัซซัน ยูนุ สุจิตรา ไชยชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
421 ผลการใช้หลักสูตรการฝึกอบรมครูนักวิจัย ในการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนิสิตวิชาชีพ ครูภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ  จุรีภรณ์ มะเลโลหิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
422 การสร้างฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการความรู้ของทุนชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประมาณ เทพสงเคราะห์ วรุตม์ นาที คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
423 คุณค่าและภูมิปัญญาจากวรรณกรรมภาคใต้ ยุคการพิมพ์ พ.ศ. 2470-2520  พัชลินจ์ จีนนุ่น วราเมษ วัฒนไชย ปริยากรณ์ ชูแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
424 การค้าข้าวข้ามรัฐของคนไทยมุสลิมในบริบทชายแดน ไทย - มาเลเซีย (พ.ศ.2489 - พ.ศ.2554)  พรพันธุ์ เขมคุณาศัย กรุณา แดงสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารปาริชาต ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
425 ความสัมพันธ์ระหว่างลิเกภาคใต้กับลิเกภาคกลาง และการดำรงอยู่ของลิเกคนใต้ คณะแก้วราหู แห่งลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา  กชวรรณ งูตูล กชพร เพชรโสม ปรมินทร์ จุลเลศ ปรีญนันท์ สังข์ด้วง พรไทย ศิริสาธิตกิ สุภรรตรา ดวงจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารรูสมิแล ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
426 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาไทยในกำกับของรัฐ  ธเนศ ยุคันตวนิชชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
427 แนวคิดการตลาดกับการบริหารจัดการท้องถิ่น บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงประจักษ์  ทวนธง ครุฑจ้อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
428 ห้องสมุดพร้อมปัญญา มิติใหม่ของห้องสมุดเรือนจำ  สิทธิรัตน์ รุ่งมี วันวิสา จันทระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เดือนกรกฎาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
429 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินโครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  อัศว์ศิริ ลาปีอี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เดือนกรกฎาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
430 พัฒนาการของกลุ่มทุนและเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน  ศุภการ สิริไพศาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เดือนกรกฎาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
431 Thailand 4.0 ส่งเสริมเยาวชนไทยใส่ใจการอ่าน  พัชรี สุวรรณสอาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
432 กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ อักษรคันจิในชั้นเรียนตามแนวคิดของบลูม  คุณัชญ์ สมชนะกิจ ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น พัชราภรณ์ นิลอุบล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
433 การสอนภาษาอังกฤษและการพัฒนาที่ยั่งยืน เส้นขนานที่บรรจบกัน  ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
434 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน วิชาวัฒนธรรมจีน ในระดับอุดมศึกษา  ปัทมา ดีลิ่น ปริยากรณ์ ชูแก้ว ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
435 การนำ ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา ขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษาไทย  ธเนศ ยุคันตวนิชชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
436 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 0109431 นิทานสุภาษิตจีน โดยใช้บทบาทสมมุติ ของนิสิตหลักสูตรวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ  กรรณิการ์ ถีราวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
437 รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการ สภาพลเมืองบนฐานประชาธิปไตยชุมชน ศึกษากรณีการจัดตั้งสภาพลเมืองตำ บลควนรู อำ เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  อัศว์ศิริ ลาปีอี ภาณุ ธรรมสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
438 กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ ของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา  พิทยาธร แก้วคง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
439 สถานการณ์ กลยุทธ์และการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจ ที่พักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปาริฉัตร ตู้ดำ นวิทย์ เอมเอก สุทธิพร บุญมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560) , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
440 การบูรณาการเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อพัฒนา ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัย  ผศ.ดร.เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารปาริชาต ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
441 การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยตามแนว PISA เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รศ.ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ผศ.ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม นางสาวอรทัย แซ่จง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
442 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านวรรณศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผศ.ดร. มาโนช ดินลานสกูล รศ.ดร. พูนสุข อุดม นางสาวจริยา จิตตพงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต วันที่ 14 ธันวาคม 2560, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
443 การสร้างชุดการสอน เรื่องการสร้างคำ จากเนื้อหาในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ.ดร. ฉันทัส ทองช่วย รศ. อนันต์ อารีย์พงศ์ นางสาวเบญจมาศ เครือจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต วันที่ 14 ธันวาคม 2560, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
444 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ.ดร. ฉันทัส ทองช่วย อ.ดร. สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ นายเทิดพงศ์ ชัยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
445 การตั้งชื่อเรือประมงพื้นบ้าน กลุ่มคนมลายูชายฝั่งทะเลตะวันออกภาคใต้ตอนล่าง อ.ดร. จริญญา ธรรมโชโต รศ. อนันต์ อารีย์พงศ์ นางสาวสุเมตตา ประสาทแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
446 การจัดการการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผศ.ดร. นิสากร กล้าณรงค์ ศ.ดร. ครองชัย หัตถา นางสาวมนธิรา เสรีเวสารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
447 การบริหารจัดการชมรมาเพื่อการดูแลผู้ป่วย จิตเวชที่ผ่านการรับรองระดับจังหวัดในภาคใต้ อ.ดร. วิชชาญ จุลหริก ผศ.ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม นางกฤตยา เพชรพยาบาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
448 วัฒนธรรมกวนซีกับการสร้างเครือข่ายทางสังคม ในพื้นที่เขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ผศ.ดร. ศุภการ สิริไพศาล รศ.ดร. อดิศร ศักดิ์สูง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
449 วิถีและพลัง ‘ซูรอ’ กับชุมชนมุสลิมในอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส รศ.ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ นางซารีนา ดือเร๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารอินทนิลทักษิณสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 13 ฉบับพิเศษ (มกราคม - ธันวาคม 2561), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
450 หิ้งบรรพบุรุษ พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อ คุณค่า และวิถีการอยู่ร่วมกันของคนท่าเขาตก จังหวัดนครศรีธรรมราช รศ.ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ นางซารีนา ดือเร๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารอินทนิลทักษิณสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 13 ฉบับพิเศษ (มกราคม - ธันวาคม 2561), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
451 พลวัตและการประกอบสร้างความหมายของตลาดน้ำในคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รศ.ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย นางมนัสสวาส กุลวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารอินทนิลทักษิณสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 13 ฉบับพิเศษ (มกราคม - ธันวาคม 2561), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
452 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังกรณีเรือนจำกลางสงขลา อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา คณะนิติศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
453 ปัญหาทางกฎหมายของการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมผู้กระทำผิดที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ในประเทศไทย อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ คณะนิติศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
454 การให้ความคุ้มครองผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร นายปรมินทร์ วาโย คณะนิติศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
455 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าต้นน้ำ  กรกฎ ทองขะโชค กฤษฎา อภินวถาวรกุล ธีรพร ทองขะโชค คณะนิติศาสตร์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.6 ระดับชาติ
456 ความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรม งานบริการด้านการคุ้มครองสิทธิและเยียวยาของกระทรวงยุติธรรม  กรกฎ ทองขะโชค อภิวัฒน์ สมาธิ ธีรพร ทองขะโชค ปพนธีร์ ธีระพันธ์ คณะนิติศาสตร์ บทบัณฑิตย์ ปีที่ 73 ฉบับที่ 3 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
457 พระพุทธศาสนากับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ท่าทีและการปฏิบัติต่อทาส  เจษฎา ทองขาว คณะนิติศาสตร์ วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
458 แนวทางจัดการมลพิษทางน้ำตามกฎหมาย กรณีศึกษาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตก  ปพนธีร์ ธีระพันธ์ คณะนิติศาสตร์ วารสารปาริชาต ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
459 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันภัยใน สัญญาประกันชีวิต  ธีรยุทธ ปักษา คณะนิติศาสตร์ วารสารปาริชาต ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
460 ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ในย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา อาจารย์จิราพร คงรอด น.ส.อรอนงค์ บุญธรรม น.ส.อัมรินทร์ อิสสระ น.ส.ชนากานต์ เขียดแก้ว คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
461 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจารย์โชติญาณ์ หิตะพงศ์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
462 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกกกาแฟไทยสู่ตลาดอาเซียน อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธ์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
463 ผลการใช้กระบวนการการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตรายวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
464 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการลงทุนและความสำเร็จของสโมสรฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธ์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
465 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร น.ส.นันทกา ตันชนะวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
466 การศึกษาความสัมพันธ์ของการทำงานต่างประเทศของแรงงานมุสลิมอ.เมือง จ.นราธิวาส อ.วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
467 งานวิจัยรับใช้สังคม ทัศนคติของผู้บริหาร กรณีศึกษาการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน คลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วารสารมหาวิทยาลัยปาริชาต (ฉบับพิเศษ) ปี 2561 สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
468 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในประเทศไทย ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์ น.ส.จิตราพร พลหลา คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
469 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผศ.ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ น.ส.กุลฐิตา หลงสะ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วารสารมหาวิทยาลัยปาริชาต (ฉบับพิเศษ) ปี 2561 สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
470 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
471 ต้นทุนธุรกรรมของการรวบรวมและจำหน่ายน้ำยางสดของเครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยางในอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา รศ.ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วารสารปาริชาต ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
472 ความสามารถทางนวัตกรรม การทบทวนวรรณกรรมและแบบจำลองเชิงแนวคิดฯ ผศ.ดร.อนุวัต สงสม คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 หน้า 125-137, งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
473 THE RELATIONSHIP BETWEEN INFORMATION ASYMMETRY AND REAL EARNINGS MANAGEMENT THE ROLE OF CEO DUALITY IN THAILAND อ.ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 158 (เมษายน – มิถุนายน 2561) หน้า 48 – 69 , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
474 แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผศ.ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ น.ส.จุฑารัตน์ เพ็ชรประคอง คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วารสารมหาวิทยาลัยปาริชาต (ฉบับพิเศษ) ปี 2561 สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
475 การศึกษาส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร น.ส.ศศิธร โกศัยกานนท์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา , งานวิจัยตีพิมพ์ 0.2 ระดับชาติ
476 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา  เจษฎา นกน้อย วรรณภรณ์ บริพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
477 องค์ประกอบความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  คณน ไตรจันทร์ ธีรศักดิ์ จินดาบถ อนุวัต สงสม คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ Kasetsart Journal of Social Sciences ปีที่ 38ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
478 ต้นทุนธุรกรรมของการรวบรวมและจำหน่ายน้ำยางสด ของเครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยางในอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย กลาโสม ละเต๊ะ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วารสารปาริชาต ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560), งานวิจัยตีพิมพ์ 0.8 ระดับชาติ
479 ความสำคัญของส่วนประสมการตลาดบริการที่มีต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์การเกษตรเกาะงุน-กะทิง จ