รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตร

ลำดับ
หลักสูตร
วันที่
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
1.
โครงการวิจัยสัญจร :
"นักวิจัยเราจะไปหาคุณ"
( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์วิทยาเขตสงขลา และวิทยาลัยการจัดการเพื่อพัฒนา)
16 พ.ย. 2559
เวลา 13.00-17.00 น.
-
2.
โครงการวิจัยสัญจร :
"นักวิจัยเราจะไปหาคุณ"
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
17 พ.ย. 2559
เวลา 13.00-15.00 น.
-
3.
โครงการวิจัยสัญจร :
"นักวิจัยเราจะไปหาคุณ"
(คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน)
21 พ.ย. 2559
เวลา 13.00-15.00 น.
-
4.
โครงการวิจัยสัญจร :
"นักวิจัยเราจะไปหาคุณ"
(คณะนิติศาสตร์ พัทลุง
21 พ.ย. 2559
เวลา 15.00-17.00 น.
-
5.
โครงการนักวิจัย ม.ทักษิณ พบแหล่งทุนวิจัย ครั้งที่ 1 : วิจัยพบ สกว.
23 พ.ย. 2559
เวลา 08.00-12.00 น.
6.
การอบรมปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS : ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation).
6 ม.ค. 2560 เวลา 08.30 - 13.00 น.
7.
การฝึกอบรมหลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย
9 - 13 ม.ค. 2560 เวลา 08.30 - 17.00 น..
8.
การสัมมนาทางวิชาการ Japan Education Fair and JSPS Guidance Seminar at Thaksin University
18 ม.ค. 2560 เวลา 13.00 - 15.30 น.
-