ลำดับ
หลักสูตร
วันที่
วิทยากร
สถานที่
สถานะ
ภาพ
เอกสาร
               
1
การปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ระหว่างปี 2558-2559
21 ธ.ค. 58
เวลา 08.30-16.00 น.
ศ.ดร.ครองชัย หัตถา
และ ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม
จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ
ห้องประชุม SC 216
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ สงขลา
และห้องประชุมปาริฉัตร
อาคารบริหารสำนักงานกลาง
ม.ทักษิณ พัทลุง
1.บันทึกนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ
2.รายละเอียดโครงการ
3.แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
4.แผ่นประชาสัมพันธ์
               
2
การสัมมนาวิชาการ "แนวทางการทำวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของยางพารา"
16 มี.ค. 59
เวลา 08.30-13.00 น.
ศ.ดร.ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี ม.สยาม
และ ดร.วิจิตร สุพินิจ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาบริหารธุรกิจ ม.สยาม
ห้องประชุมทองหลาง 1
สำนักงานอธิการบดี ม.ทักษิณ สงขลา
และห้องประชุมปาริฉัตร
อาคารบริหารสำนักงานกลาง
ม.ทักษิณ พัทลุง
1.บันทึกประชาสัมพันธ์
2.โครงการ
3.แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
4.แผ่นประชาสัมพันธ์
               
3
การสัมมนาวิชาการ "จรรยาบรรณและ ข้อควรระวังในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบ Open Access"
5 เม.ย. 59
เวลา 08.30-13.00 น.
ศ.ดร.ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี ม.สยาม
ห้องประชุมทองหลาง 1
สำนักงานอธิการบดี ม.ทักษิณ สงขลา
และห้องประชุมปาริฉัตร
อาคารบริหารสำนักงานกลาง
ม.ทักษิณ พัทลุง
1.บันทึกประชาสัมพันธ์
2.โครงการ
3.แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
4.แผ่นประชาสัมพันธ์
4
โครงการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครขอรับทุนของ Newton Mobility Programme สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
16 พ.ค. 59
เวลา 13.30 – 16.30 น.
สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
และ UK National Academies
(the Royal Society และ
the British Academy)
ณ ห้องประชุมSC 216 ม.ทักษิณ สงขลา
และห้องประชุมทานตะวัน (SC1218)
ม.ทักษิณ พัทลุง
 
5
การฝึกอบรมหลักสูตร : การวิจัยเชิงคุณภาพ
และการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
27-28 มิ.ย. 59
ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ
โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด
อ.เมือง จ.สงขลา

1.แผ่นประชาสัมพันธ์
2.โครงการ
3.ใบสมัคร_บุคลากรภายใน
4.ใบสมัคร_บุคลากรภายนอก
6
การพัฒนาการเขียนข้อเสนอ/ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ
13-14 ก.ค. 59
ศาสตราจารย์ (พิเศษ)
ดร.กาญจนา เงารังสี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท
อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

1.แผ่นประชาสัมพันธ์
2.โครงการ
3.ใบสมัคร_บุคลากรภายใน
4.ใบสมัคร_บุคลากรภายนอก

7
การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ด้านสังคมศาสตร์)
4-5 ส.ค. 59
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2
อาคารหอสมุดกลางสำนักหอสมุด
ม.ทักษิณ สงขลา

1.แผ่นประชาสัมพันธ์
2.โครงการ
3.ใบสมัคร_บุคลากรภายใน
4.ใบสมัคร_บุคลากรภายนอก

 

   
   
   

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 
โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7250 โทรศัพท์/โทรสาร 074-609654-55 
โทรศัพท์มือถือ 081-540-7304 ,086-481-5005 E-mail: research.tsu@gmail.com