ลำดับ
หลักสูตร
วันที่
วิทยากร
สถานที่
สถานะ
ประมวลภาพ
เอกสาร
1 การปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับอุดหนุนการวิจัยระหว่างปี 2557 - 2558
21 ต.ค. 57
รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า และ
ผศ.ดร. จอมภพ แววศักดิ์
จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ
ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง (ตึกโดม)
วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุมทองหลาง 1
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา
1.ข้อมูลประชาสัมพันธ์
2.สรุปผลการดำเนินโครงการ
2 เทคนิคการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย ผ่านฐานข้อมูล ELSEVIER
28 ม.ค. 58
คุณนัฐพล สีสุรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Elsevier
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ IT302
สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง
1.ข้อมูลประชาสัมพันธ์
2.สรุปผลการดำเนินโครงการ
3 นักวิจัย ม.ทักษิณพบแหล่งทุนวิจัย ครั้งที่ 1 "JSPS Gudance Semiriar"
13 ก.พ. 58
Mr.Yamada Daisuke
Deputy Director JSPS
ห้องประชุมทองหลาง 1 สำนักงานอธิการบดี
วิทยาเขตสงขลาและห้องประชุมสัตตบงกช
อาคารบริหารและสำนักงานกลาง (ตึกโดม)
วิทยาเขตพัทลุง
1.ข้อมูลประชาสัมพันธ์
2.สรุปผลการดำเนินโครงการ
4 เทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
22-23 มิ.ย. 58
ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.
ห้องประชุมสงขลาบอลรูม โรงแรมบีพี
สมิหลา บีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา
1.ข้อมูลประชาสัมพันธ์
2.สรุปผลการดำเนินโครงการ
5 การพัฒนาชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ
- (วิพากษ์ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะ/วิพากษ์ โครงการ)
15 ก.ย. 58
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ห้องประชุมสิงห์ทอง
โรงแรมสิงห์โกลเด้น เพลส
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1.โครงการ
2.กำหนดการ
6 เทคนิคการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
16-17 ก.ย. 58
ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณ ห้องประชุมสินสมุทร
โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด
อ.เมือง จ.สงขลา
1.ข้อมูลประชาสัมพันธ์
2.รายละเอียดโครงการ
3.แบบตอบรับเข้าร่วม(ภายใน)
4.ใบสมัครเข้าร่วม(ภายนอก)
5.แผ่นประชาสัมพันธ์
7 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 :
การเสวนาทางวิชาการ “เปิดโลกทัศน์...
แนวทางการพัฒนา สู่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง”
24 ก.ย. 58
รศ.ดร.พิกุล วณิชาภิชาติ
อดีตผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านนาโนเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้องประชุมปาริฉัตร
อาคารบริหารและสำนักงานกลาง (ตึกโดม) วิทยาเขตพัทลุง
(แก้ไขสถานที่โดยจัดเฉพาะวิทยาเขตพัทลุง
เนื่องจากจังหวัดสงขลาหยุดวันฮารีรายอ)
1.ข้อมูลประชาสัมพันธ์
2.รายละเอียดโครงการ
3.แผ่นประชาสัมพันธ์

เสร็จสิ้นแล้ว
กำลังดำเนินการ
รอดำเนินการ