โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2556

ลำดับ
หลักสูตร
วันที่
วิทยากร
สถานที่
สถานะ
ประมวล ภาพ
ข้อมูล
1
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย (NRPM)
27 - 28 ก.ย. 55

คุณอรกมล ไกรวงศ์

หน.กลุ่มภารกิจบริหารจัดการทุนวิจัย สวพ.ม.ทักษิณ

ม.ทักษิณ วข.สข
ม.ทักษิณ วข.พท
1.โครงการ
2

โครงการอบรม NRPM On-going+Post Audit

6 พ.ย.55

คุณอรกมล ไกรวงศ์

หน.กลุ่มภารกิจบริหารจัดการทุนวิจัย สวพ.ม.ทักษิณ

 

ม.ทักษิณ วข.สข
ม.ทักษิณ วข.พท

 

 
3
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
การใช้ระบบบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
(RPMS System)
9 ม.ค. 556
คุณพิทย์พิมล ชูรอด
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
และคุณลัคน์ มูสิกะนุกูล
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ห้องIT 307 ม.ทักษิณ วข.พัทลุง

ห้อง IT 304 ม.ทักษิณ วข.สงขลา
1.กำหนดการ
2.รายชื่อผู้เข้าร่วม
3.รายละเอียดโครงการ
4.สรุปโครงการ
5.เอกสารบรรยาย
4
โครงการจรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวปฏิบัติ
5 มี.ค. 56
ศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์
ห้อง IT ม.ทักษิณ วข.สงขลา ห้องประชุม 2 ม.ทักษิณ วข.พัทลุง
1.แผ่นประชาสัมพันธ์
2.กำหนดการ
3.รายชื่อผู้เข้าร่วม
4.รายละเอียดโครงการ
5.สรุปโครงการ
6.เอกสารบรรยาย1
7.เอกสารบรรยาย2
5
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านสังคมศาสตร์-วิทยาศาสตร์
7 มี.ค. 56
ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องประชุมทานตะวัน ม.ทักษิณ วข.พัทลุง และ ห้องประชุม SC216 ม.ทักษิณ วข.สงขลา
1.แผ่นประชาสัมพันธ์
2.โครงการ
3.กำหนดการ
4.รายชื่อผู้เข้าร่วม
5.รายละเอียดโครงการ
6.สรุปโครงการ
7.เอกสารบรรยาย
6
การประชุมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนโครงร่างองค์กร"
4 มิ.ย.56
ผศ. กรุณา แดงสุวรรณ
ม.ทักษิณ วข.สข
 
7
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์
14 มิ.ย.56
ศ.ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
ม.ทักษิณ วข.สข
ม.ทักษิณ วข.พท
1.บันทึกประชาสัมพันธ์
2.โครงการ
3.แบบตอบรับ(บุคลากร)
4.แบบตอบรับ(บัณฑิตศึกษา)
5.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
6.กำหนดการ
7.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
8.รายละเอียดโครงการ
9.สรุปผลการจัดโครงการ
10.เอกสารการบรรยาย
8
โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยวิจัย / ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ (รายงานความก้าวหน้า)
5 ส.ค. 56
ศ.ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต
ม.ทักษิณ วข.สข
ม.ทักษิณ วข.พท
1.บันทึกประชาสัมพันธ์
2.โครงการ/กำหนดการ
3.แบบตอบรับการเข้าร่วม
4.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
**ส่งแบบตอบรับที่ สวพ.
9
โครงการวิจัยสัญจร (พบปะผู้บริหารแต่ละคณะ)
7-8 ส.ค. 56
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
ม.ทักษิณ วข.สข
ม.ทักษิณ วข.พท
**ส่งแบบตอบรับที่ สวพ.
10
โครงการ“จุดประกายงานวิจัย งานวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ : ถูกต้อง เป็นธรรม ใช้ได้จริง”
14 ส.ค. 56
ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส
ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ม.ทักษิณ วข.สข
ม.ทักษิณ วข.พท

1.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
2.โครงการ
3.กำหนดการ
4.เอกสารบรรยาย