โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี '54


หลักสูตร

ลำดับ
หลักสูตร
ช่วงเวลา

จำ
นวน
(คน)
สถานที่อบรม
ค่าลงทะเบียน
(บาท)
วิทยากร
สถานะ
ประมวล
ภาพ
ข้อมูล
บุคลากร
ภายนอก
1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
(งานวิจัยสถาบัน)*
23-24 ธันวาคม 2553
30
ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
2,000
รศ.ดร.นภาพร สิงหทัต
(ม.ราชภัฎจันทรเกษม)
-บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์โครงการ
-กำหนดการ
-การวิจัยสถาบัน[รศ.ดร.นภาพร]
-วิจัยสถาบันกับการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด[อ.ด.สุธาสินี]
-การวิจัยสถาบัน1[อ.ดร.มณฑนา]
-การวิจัยสถาบัน2[อ.ดร.มณฑนา]
-การวิจัยสถาบัน3[อ.ดร.มณฑนา]
2
การประชุมสัมมนานักบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1
2-4 กุมภาพันธ์ 2554
25
หนำไพรวัลย์
(จ.นครศรีธรรมราช)
4,500

รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ (ม.ทักษิณ)
 รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล (มอ.)
และ รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี
(ม.วลัยลักษณ์)

-เอกสารประกอบ
4
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง*
10-11 มีนาคม 2554
25
ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-

อ.ดร.อิศรัฎฐ์  รินไธสง (ม.ทักษิณ)

-กำหนดการ สถิติขั้นสูง
-ประชาสัมพันธ์ สถิติขั้นสูง
5
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ด้านสังคมศาสตร์*
31 สิงหาคม 2554
30

ห้องทองหลาง1
ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

3,000

นายบุญเฉิด  โสภณ
และ ดร.จินตนาภา  โสภณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

-ประชาสัมพันธ์
-เอกสาร อ.บุญเฉิด
-เอกสาร อ.ดร.จินตนาภา


     
รายละเอียดการสมัคร

      1.แต่ละหลักสูตรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงรับผู้เข้าร่วมอบรมจำกัด
      2.* ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าวต้องแนบกรอบคิด (Concept paper) มาด้วย โดยส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาก่อนถึงวันอบรมอย่างน้อย 2 สัปดาห์
      เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาเข้าอบรม

      3.สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าอบรม ต้องชำระค่าลงทะเบียน โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
      โทรศัพท์/แฟกซ์ 074-673227 มือถือ 0-8154-07304 อีเมล์ research.tsu@gmail.com


      หมายเหตุ ท่านสามารถคลิกที่หลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดกำหนดการ


เสร็จสิ้นแล้ว
กำลังดำเนินการ
รอดำเนินการ

ประมวลภาพ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดไฟล์ VDO