บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทอง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

  ประวัติ     ข้อมูลด้านการทำวิจัย     ผลงานตีพิมพ์     การนำไปใช้ประโยชน์ และรางวัล     ผลงาน

ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวอุษา  อ้นทอง
(ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof.Dr. Usa Onthong
2. ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอมจังหวัดพัทลุง 93110  Email-address: usaonthong@hotmail.com  โทรศัพท์ 086-9614556
4. ประวัติการศึกษา
- วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา (2536)
- วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2540)
- Dr.rer.nat. (Chemistry) University of Innsbruck, Austria (2546)
5.  สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ  
- การประยุกต์ใช้เคมีคอมพิวเตอร์  (Computational Chemistry) ในด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน
6. วันที่เริ่มบรรจุทำงาน ณ วันที่ 12 มีนาคม 2540