บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2559

รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค

      ข้อมูลส่วนตัว       ข้อมูลด้านการทำวิจัย       ผลงานตีพิมพ์       การใช้ประโยชน์       รางวัลที่ได้รับ

ข้อมูลส่วนตัว

      1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
                                   (ภาษาอังกฤษ) Assoc. Prof. Korakod Tongkachok

      2. ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

      3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
            คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600 ต่อ 8710

      4. ประวัติการทำงานโดยสังเขป

            - เริ่มบรรจุตำแหน่งอาจารย์เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547

      5. สาขาความเชี่ยวชาญ
            - กระบวนการยุติธรรม การอำนวยความเป็นธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความมั่นคง
            - กฎหมายสิ่งแวดล้อม