บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ  แววศักดิ์

      ข้อมูลส่วนตัว       ข้อมูลด้านการทำวิจัย       ผลงานตีพิมพ์       การประชุมวิชาการ       การนำไปใช้ประโยชน์       การสร้างเครือข่าย

การสร้างเครือข่าย
ภายใน
1. ศูนย์วิจัยพลังงานลม-แสงอาทิตย์
ภายนอก
1. มหาวิทยาลัยMoncton ประเทศแคนนาดา
2. EMS
3. PCT
4. ฟาร์มกังหัน