บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ  แววศักดิ์

      ข้อมูลส่วนตัว       ข้อมูลด้านการทำวิจัย       ผลงานตีพิมพ์       การประชุมวิชาการ       การนำไปใช้ประโยชน์       การสร้างเครือข่าย

การนำไปใช้ประโยชน์
ชุมชน
1. เกาะลันตา
2. เกาะสมุย
เชิงพาณิชย์
1. บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เมนเท็นแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด. การศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย.