บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ  แววศักดิ์

      ข้อมูลส่วนตัว       ข้อมูลด้านการทำวิจัย       ผลงานตีพิมพ์       การประชุมวิชาการ       การนำไปใช้ประโยชน์       การสร้างเครือข่าย

ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ

 1. Klompong, N., Waewsak, J. and Kongkul, K. 2009, “Numerical Simulation of Heat Transfer in Soil by Explicit Finite Difference Method,” Thaksin University Journal, Vol. 12, No., 2, pp. 1-9.
 2. Chancham, C., Klomgpong, N., Puangkaew, W. and Waewsak, J., 2009, An Analysis of Wind Potential at Huasai in Nakhon Si Thammarat Province, Thaksin University Journal, Vol. 12., No. 2, pp. 10-19.
 3. Yaibok, T., Phethuayluk, S., Waewsak, J., Mani, M., and Buaphet, P., 2009, “Development the Fish Drying Process with a Solar-Electrical Combined Energy Dryer under the Southern of Thailand Climate,” Thaksin University Journal, Vol. 12., No. 3, pp. 109-118.
 4. Puangkaew, W., Waewsak, J., Kongruang, C., and Chancham, C., 2009, “Assessment of Wind Energy Resource and Feasibility of Installing 0.225-0.75 MW Wind Power Plants along the Coast of Nakhon Si Thammarat and Songkhla Provinces,” Thaksin University Journal, Vol. 12., No. 3, pp. 129-137.
 5. Waewsak, J., and Chancham, C., 2010, “The Clearness Index Model for Estimation of Global Solar Radiation in Thailand,” Thammasat International Journal of Science and Technology, Vol. 15, No. 2, pp. 54-61.
 6. Kasagepongsan C., Waewsak J., and nankongnab N,. (2010). The Simulation of a Hybrid Solar-Wind Water Pumping System using TRNSYS 16.01. Thaksin University Journal, Vol. 13, No. 2. pp. 43-54.
 7. Jittabut, P., Waewsak, J., Mani, M., Buaphet, P., Panichayunon, P. and Namsan, U. (2010). Potential of Producer Gas Production from Sawdust by Using Steam Injection and Air Injection: A Case Study of Phatthalung Province. Thaksin University Journal, Vol. 13, No. 2. pp 55-64.
 8. Kongruang, C., Nuthongkaew, P., Waewsak, J., and Tirawanichakul, S. (2012) Life Cycle and Environmental Impact Assessment of 10 kW Biomass Gasification Power Plant, Thaksin University, Vol. 14, No. 2.
 9. Jittabutr, P., Waewsak, J., Tirawanichakul, Y., Prateepchaikul, K. (2012), Characteristic of Mixed Rice Husk-Glycerol Briquette, Thaksin University, Vol. 15, No. 1.
 10. Chancham, C., Waewsak, J., Matan, N., Tirawanichakul, Y., (2012), “Wind Energy Potential along the Coast of Thai-Gulf in Central Southern Thailand, Thaksin University. Vol. 15, No. 2.
 11. Chancham, C., Klompong, N., Waewsak, J., (2012) Technical Analysis of Offshore Thai-Gulf Wind Farm at Pakpanang District in Nakhon Si Thammarat Province, Thaksin University. Vol. 16, No. 1.
 12. ปราณี หนูทองแก้ว จอมภพ แววศักดิ์ พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร ชูลีรัตน์ คงเรือง ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล และ กำพล ประทีปชัยกูร. (2556). สมบัติทางกายภาพและต้นทุนต่อหน่วยของแท่งเชื้อเพลิงแกลบผสมกลีเซอรีน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2556, pp. 399-403.
 13. ชนะ จันทร์ฉ่ำ นฤทธิ์ กล่อมพงศ์ และ จอมภพ แววศักดิ์. (2556). การวิเคราะห์ทางเทคนิคของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2556, pp. 1-8.

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

    1. Waewsak, J., C. Kongruang, N. Matan, and C. Prompat, 2009, “Acoustics and Visual Impact of a 0.25 MW WTG at Huasai, Nakhon Si     Thammarat in Southern Thailand,” Journal of Sustainable Energy and Environment, Vol. 1, No. 4, pp. 159-163.
    2. Waewsak, J., N. Klompong, and K. Kongkul, 2009, “The 3-D Numerical Modeling of Heat Transport Phenomenon in Soil under Climatic
    Conditions of Southern Thailand,” Songklanakarin Journal of Science and Technology, (Accepted with Revision).
    3.Waewsak, J., C. Chancham, M. Landry and Y. Gagnon, “An Analysis of Wind Speed Distribution at Thasala, Nakhon Si Thammarat,
    Thailand, Journal of Sustainable Energy and Environment, Vol. 2, No. 2, pp. 51-55.
    4. Cyr J.-F., Landry M., Gagnon Y., Waewsak J., (2012). A Solar Mapping Methodology for Large Scale Areas. Lecture Notes in Information     Technology. Vol. 13, pp. 70-75.
    5. Waewsak J., Landry M., Gagnon Y., (2012). “High resolution wind atlas for Nakhon Si Thammarat and Songkhla provinces, Thailand”.
    Renewable Energy
. Vol. 53, pp. 101-110.
    6. Waewsak J., Landry M., Gagnon Y., (2013). High resolution wind atlas for Nakhon Si Thammarat and Songkhla provinces, Thailand.     Renewable Energy. Vol. 53, pp. 101-110.