บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ  แววศักดิ์

      ข้อมูลส่วนตัว       ข้อมูลด้านการทำวิจัย       ผลงานตีพิมพ์       การประชุมวิชาการ       การนำไปใช้ประโยชน์       การสร้างเครือข่าย

โครงการวิจัยภายใน  (เงินแผ่นดิน-เงินรายได้)

 

โครงการวิจัย

1

Techno-Economic Assessment of Wind Farm Power in Southern Thailand

2

Wind Energy Potential Assessment and Suitability Guidance for Utilization in Phatthalung Province

3

The Development of a Hybrid Solar and Wind Water Pumping Systems for Rice Farming in Phatthalung Province

4

The Production Potential of Traditional Seafood Processing Industry around Songkhla Lake Basin

5

The Development of High Resolution Wind Atlas of Nakhon Si Thammarat and Songkhla Provinces using Meso-Scale Atmospheric Model Coupling Computational Fluid Dynamics Micro-Scale Model

6

Potential-Techno-Economic Assessment of Wind Farm Power Plants in Central Southern Thailand

7

Environmental Impact Assessment and Economic Analysis of RDF-5 from Waste and Palm Kernel in Southern Thailand

8

Preliminary Potential Assessment and Feasibility of Osmotic Power Plant in Southern Thailand using Geo-Informatics

9

Economic Analysis and Life Cycle Assessment of RDF-5 in Southern Thailand

โครงการวิจัยภายนอก 

 

โครงการวิจัย

1

The Feasibility Study of Wind Farm Power Plant along the Coasts of Southern Thailand

2

The Development of a Hybrid Solar and Wind Water Pumping System for Rural Area of Phatthalung Province

3

The Development of a Hybrid Solar and Wind Water Pumping System for Rural Area of Phatthalung Province

4

Development of the Rubber Smoking Room by Using Combined Solar and Biomass 5Energy for Reducing Energy Costs

5

The Study of a 10 kWp Steam-Biomass Gasification System for Power Generation

6

Feasibility Study of Wind Farm Power Plant along the Coasts of Southern Thailand

7

Micro-Siting Wind Energy Resource Potential for a 9 MW Wind Farm Development at Pakchong District in Nakhon Ratchasima Province: Phase I

8

The Study of Micro-Siting Wind Energy Resource Potential for Power Generation in Pakphanang and Chianyai Districts of Nakhon Si Thammarat Province

9

An Analysis of Wind Resource by means of Computational Fluid Dynamics and Bi-Measured Input Data

10

R&D on Continuous Rubber Sheets Production Machine

11

Offshore Wind Power Generation in the Gulf of Central Southern Thailand

12

The Study of Opto-Acoustic and Electrical Yield Improvement of a Wind Farm at Khaoprabaht, Huasai, Nakhon Si Thammarat

13

The Feasibility Study and Suitability of Renewable Energy-Based Power Plant at Chana Distric in Songkhla Provine

14

Assessment of Offshore Wind Energy Potential and Pre-Feasibility of Offshore Wind Farm

15

An Assessment of Wind Energy Potential along the Coast of  the Thai-Gulf at Pak Panang and Huasai Districts in Nakhon Si Thammarat Province

16

The Feasibility Study of Nearshore and Offshore Wind Farm in the Gulf of  Thailand (Phase 1)

17

Assessment of Offshore Wind Energy Potential in Suratthani and Nakhon Si Thammarat Provinces using 3-D Meteorological Model