บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ  แววศักดิ์

      ข้อมูลส่วนตัว       ข้อมูลด้านการทำวิจัย       ผลงานตีพิมพ์       การประชุมวิชาการ       การนำไปใช้ประโยชน์       การสร้างเครือข่าย

ข้อมูลส่วนตัว

      1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายจอมภพ  แววศักดิ์
            (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Jompob Waewsak

      2. ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

      3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110  
            Email-address: jompob@tsu.ac.th  โทรศัพท์ 074-693975

      4. ประวัติการศึกษา
            - วท.บ. (ฟิสิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2538)
            - วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2541)
            - ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2544)

      5.  สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ  
            - พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานลม