เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 บุคลากรสถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ
บุคลากรจากศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา และการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือกลางกลาง
ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง