เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการให้ได้รับการตีพิมพ์”
ภายใต้การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 3
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สนับสนุนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์ชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการให้มีคุณภาพ
และสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 57 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา และ อ.สุปราณี จงดีไพศาล อดีตผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา