วันที่ 2-3 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ Pitching งานวิจัยอย่างไรให้โดนใจภาคธุรกิจ สำหรับอาจารย์ นักวิจัย
เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำ business model สำหรับการพัฒนางานวิจัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป