วันที่ 1 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ Pitching งานวิจัยอย่างไรให้โดนใจภาคธุรกิจ สำหรับนิสิต ปริญญาตรี โท เอก ณ ห้อง SC 1346 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง