วช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศจัดงาน “มหกรรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)”
ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์