เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 บุคลากรสถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ
คุณวรสันติ์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีม Talent Mobility
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา การดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการกลาง
ณ อาคารศูนย์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น