การอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตามโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ .มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา