เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักหอสมุด
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การอบรมปฏิบัติการ : การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่าน ELSEVIER ขึ้น
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ TI 304 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยผ่านฐานข้อมูล ELSEVIER แก่ แก่อาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
พร้อมทั้งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติใช้งานฐานข้อมูล ELSEVIER อันนำไปสู่แนวทางการพัฒนางานวิจัยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
โดยได้รับเกียรติจาก คุณนัฐพล สีสุรักษ์ (Elsevier Training Consultant) จาก Elsevier Company, Singapore
มีนักวิจัย อาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 38 คน