ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (EMS) และเยี่ยมชมสถานที่ ณ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560