งานวิชาการเพือสังคม ครั้งที่ 1
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ณ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง