โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนชุดโครงการวิจัย ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560
ณ บ้านหน้าเกาะ รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง