เมื่อวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย
การฝึกอบรมหลักสูตร : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ภญ.โสภิต ธรรมอารี ศ.เกียรติคุณ ทวิป กิตยาภรณ์ และศ.กิตติคุณ พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยายของโครงการดังกล่าว
กิจกรรมครั้งนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการ มีกิจกรรมภาคบรรยาย ฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมร่วมกัน และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 90 คน