ปฐมนิเทศนักวิจัย โครงการบริหารจัดการน้ำ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560