เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ :
การเขียนชุดโครงการวิจัย หัวข้อ“จุดประกายการทำวิจัยและพัฒนา จากโจทย์ หัวข้อ คำถาม วัตถุประสงค์วิจัย สู่การออกแบบ และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติที่เหมาะสม การเขียนรายงานเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม ภาคการผลิต วิสาหกิจชุมชน องค์ความรู้สู่ชุมชน”
ณ ห้องประชุมไทรแก้ว โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนโครงการวิจัยที่สามารถขอแหล่งทุนภายนอกได้
อีกทั้งเป็นการเพิ่มเครือข่าย ในการเขียนชุดโครงการเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2 สาขา
ซึ่งนักวิจัยมีความสามารถในการผลิตงานวิจัยได้เพิ่มขึ้น อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในอนาคต
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิลปชัย นิลกรณ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 81 คน