โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
วิทยากรสัมมนา ได้รับเกียรติจาก ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และเลขานุการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
วิทยากรสัมมนา ได้รับเกียรติจาก คุณสัตยา บุญรัตนชูุ์ (วิศวกร ชำนาญการ)
หัวหน้างานอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา
และพัฒนาเครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์